Ysgol

Gair o groeso

Cyfarchion cynnes iawn a chroeso i chi i dudalennau gwefan newydd Ysgol Tryfan. Ysgol uwchradd ddwyieithog yn Ninas Bangor yw Ysgol Tryfan sy'n dysgu'r mwyafrif helaeth o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a thrwy hynny’n hybu dwyieithrwydd ein disgyblion mewn awyrgylch Gymraeg. Erbyn hyn mae 544 o ddisgyblion yn Ysgol Tryfan gyda thros 80 yn y Chweched Dosbarth.

Ein nod fel ysgol yw sicrhau fod yr holl ddisgyblion a myfyrwyr a ddaw atom yn cyflawni eu potensial ac yn ein gadael yn ddinasyddion egwyddorol a pharchus gyda’r sgiliau a’r arfau i gyfrannu’n llawn at gymdeithas yr unfed ganrif ar hugain.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd ar gael yn yr ysgol, gyda’n disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd. Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg yn allweddol i fywyd allgyrsiol yr ysgol, fel y mae ein cyfraniad i'r gymuned leol.

Gobeithiwn ar y wefan hon roi blas i chi ar holl fwrlwm yr ysgol. Gobeithiaf hefyd y bydd yn gyfrwng defnyddiol i gyfathrebu’n effeithiol gyda’n disgyblion, ein rhieni, ein llywodraethwyr a’n cyfeillion yn gyffredinol. Byddwn yn falch o dderbyn unrhyw sylwadau wrth gwrs ar sut i ddatblygu’r wefan a’i defnydd ymhellach.

Gan ddiolch i chi felly am eich cefnogaeth i’r ysgol

Gwyn Tudur
Prifathro

 

 

Hefyd yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk