Rhieni

Mae Ysgol Tryfan yn benderfynol o feithrin partneriaeth glos ac adeiladol gyda rhieni’r disgyblion sydd yn dod atom. Yn wir o'r eiliad y mae plentyn yn dechrau ei addysg gyda ni - a chyn hynny mewn gwirionedd - ein nod yw sicrhau bod rhieni yn teimlo'n rhan o deulu'r ysgol.

Ein nod bob amser yw cynnwys rhieni ym mywyd yr ysgol. Darperir adroddiadau cyson a chynhwysfawr i rieni ar gynnydd eu plant a chynhelir nosweithiau rhieni ar gyfer pob disgybl fel rhan o galendr yr ysgol. (gweler y Calendr ar y wefan). Gwahoddir rhieni hefyd i holl ddigwyddiadau’r ysgol megis y noson wobrwyo, cyngherddau, sioeau, nosweithiau gyrfaoedd ac ati.

Yn Ysgol Tryfan ymfalchiwn yng nghryfder ein Corff Llywodraethol – ac wrth reswm mae llais rhieni yn gryf o fewn y Corff hwnnw, gan roi llais amlwg i rieni yng ngweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol.

Ond wedi nodi’r holl gyfleoedd ffurfiol hyn dylid pwysleisio bod drws yr ysgol wastad yn agored i rieni sydd â phryderon neu gwestiynau i'w codi ynghylch addysg a datblygiad eu plant.

Hyderwn fod Ysgol Tryfan yn rhoi gosod sylfeini cadarn ar gyfer bywyd eich plentyn – yn academaidd ac yn allgyrsiol. Gobeithiwn hefyd fod y berthynas rhyngom â chi fel rhieni yn adeiladol a chadarnhaol – ac edrychwn ymlaen yn y dyfodol i ddatblygu’r berthynas honno ymhellach.


Calendr Digwyddiadau


Calendr Digwyddiadau


clawr y llawlyfr

Llawlyfr Ysgol Tryfan 2018 - 2019
- cliciwch yma
Calendr Digwyddiadau Ysgol 2018 - 2019
- cliciwch yma
Datganiad Preifatrwydd 2018 - 2019
- cliciwch yma
calendr

clawr y llawlyfr


estyn

Prisiau'r Ffreutur 2018 - 2019
- cliciwch yma

Llyfryn Arweinad Arholiadau Blwyddyn 11
- cliciwch yma
Adroddiad Arolygiad Ysgol Tryfan 2013
- cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol

polisi

polisi
Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Tryfan 2016-2017 - cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol Cryno i Rieni 2016-2017 - cliciwch yma
Polisi Amddiffyn Plant Ysgol Tryfan
- cliciwch yma
Nodyn i Rieni Polisi Diogelu ac Amdiffyn Plant
- cliciwch yma
Llyfryn Gwasanaeth ar ôl Canlyniadau
Ffioedd Gwasanaeth ar ôl Canlyniadau
Cynllun Gwariant Grant Amddifadedd Disgyblion
- cliciwch yma
Llyfryn Gwasanaeth ar ôl Canlyniadau
- cliciwch yma
Ffioedd Gwasanaeth ar ôl Canlyniadau
- cliciwch yma

 

 

Hefyd yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk