Newyddion

Mis Medi 2017 - Ysgol Tryfan

Llongyfarchiadau mawr i’n disgyblion a’n myfyrwyr oll a fu’n dathlu canlyniadau ardderchog yr haf hwn. Dymuniadau gorau hefyd i bob un sy’n wynebu cam nesaf eu gyrfaoedd mewn prentisiaethau, swyddi, colegau a phrifysgolion ledled y wlad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anwytho Blwyddyn 7

disgyblion

Braf iawn oedd cael croesawu criw newydd Bl.7 atom i Ysgol Tryfan ddechrau Medi. Maent yn cychwyn yn awr ar daith sy’n eu harwain i fod yn ddinasyddion deallus, uchelgeisiol, egwyddorol a dwyieithog. Daeth y disgyblion atom o 9 ysgol gynradd wahanol ac er mwyn sicrhau fod y criw yn hapus ar gychwyn eu cyfnod yma, yn dod i adnabod ei gilydd yn well, ac yn dod i werthfawrogi gwerthoedd yr ysgol, trefnwyd rhaglen o weithgareddau anwytho ar eu cyfer. Bu nifer o wynebau cyfarwydd yn cynnal sesiynau amrywiol gyda’r disgyblion ac yn hyrwyddo parch a phwysigrwydd y Gymraeg. Yn y lluniau gwelir Owain Tudur Jones, Bedwyr ap Gwyn a Carwyn Jones ( Y dyn gwyllt). Bu’n disgyblion hefyd yn creu ffilmiau ac fe feirniadwyd y ffilmiau hyn gan ddau o’n cyn-ddisgyblion, Lara Catrin a Gwion Tegid.
Fel rhan bellach o’u cyfnod anwytho yma yn Nhryfan bydd Blwyddyn 7 yn treulio dau ddiwrnod yng ngwersyll yr Urdd yng Nglan Llyn yn ddiweddarach yn y tymor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prif Ddisgyblion

disgyblion

Prif ddisgyblion Ysgol Tryfan ar gyfer y flwyddyn addysgol hon yw Cai Fôn Davies a Megan Huws, gyda Kyle Howard ac Ela Catrin Jones yn ddirprwyon. Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar ohonynt am gael y fraint o gael eu hethol gan eu cyfoedion yn ogystal â staff yr ysgol .

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Wobrwyo

Cynhaliwyd chweched noson wobrwyo Ysgol Tryfan yn yr ysgol nos Iau, Medi 14eg. Cafwyd noson hyfryd a gwobrwywyd nifer fawr o ddisgyblion am ragoriaethau mewn amryfal feysydd. Ymysg yr enillwyr oedd Prif Ddisgyblion y llynedd, Tomos Wood a lwyddodd i gael 5A* Safon Uwch a Hana Abas a lwyddodd i gael 4A* ac 1A. Mae’r ddau ar eu ffordd i Gaergrawnt; y naill i astudio Peirianneg a’r llall i astudio’r Gyfraith. Yn y llun gwelir Tomos a Hana gyda gweddill enillwyr gwych y wobr rhagoriaeth Safon Uwch.
Am y tro cyntaf eleni cyflwynwyd gwobr arbennig ar y noson gan deulu Sion Hardy er cof serchog amdano; ac enillwyd y wobr eleni gan Manon Williams sydd wedi symud ymlaen i Brifysgol Bangor bellach i astudio nyrsio. Yn y llun gwelir y teulu agosaf yn cyflwyno’r wobr i Manon.
Cafwyd hefyd eitem gerddorol wych gan Gwenno Morgan ar y piano a braf oedd cael croesawu’r cyn-ddisgybl Dr Cynon Tomos yn ôl atom i Ysgol Tryfan fel gŵr gwadd.

disgyblion disgyblion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddonwyr Buddugol Cenedlaethol

disgyblion

Wedi llwyddiant yn y rowndiau rhanbarthol, llwyddodd tîm o wyddonwyr o Flwyddyn 11 i fod yn Enillwyr Her Gwyddorau Bywyd 2017. Dyma gystadleuaeth genedlaethol wedi ei chynnal gan Ysgol Feddygaeth Caerdydd.
Aelodau’r tîm yw Mali Jones, Owain Jones, Gwydion Elliot a Tomos Mather. Cawsant bleser wrth gael eu herio gan gwestiynau yn seiliedig ar Wyddoniaeth Safon Uwch, yn ogystal â TGAU, heb sôn am heriau yn ymwneud â gwybodaeth gyffredinol ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau gwyddonol arloesol.
Cafwyd rownd derfynol hynod o gyffrous a llwyddwyd yn y pen draw i drechu Ysgol Bro Morgannwg. Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion - fe gofiant y llwyddiant am byth, nid yn unig am eu perfformiad gwych ond am y cyfle i hedfan i’r brifddinas ar gyfer y rownd derfynol. Diolch i Mrs Nia Griffiths Jones am eu cefnogi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg

disgyblion

Bu blwyddyn 10 a 12 sy’n astudio Cymraeg yn ymweld â’r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn ac yna, Capel Celyn i wrando ar Elwyn Edwards yn sôn am ei brofiadau ef yn ystod cyfnod boddi Tryweryn. Roedd yn ddiwrnod emosiynol iawn ac roedd yn gyfle i ni fel disgyblion ddysgu mwy am arwyr ein hanes. Aethom yn gyntaf i bentref Trawsfynydd at y cerflun, fel y gwelwch yn y llun , a gweld lle ganwyd Hedd Wyn yn y pentref. Yn Yr Ysgwrn wedyn, cawsom daith hynod ddiddorol o ystafell i ystafell gan fod ei holl gadeiriau yno i ni eu gweld. Roedd hi’n deimlad mor rhyfedd cael sefyll yn yr union le roedd o’n cyfansoddi, ac yn brofiad anhygoel cael mynediad i dŷ rhywun mor ddylanwadol. Yn ur un modd, roedd gwrando ar Elwyn Edwards ger Llyn Celyn yn rhannu ei brofiadau personol o’r brotest enwog ac yn byw mor agos i’r pentref yn drawiadol iawn a dychwelodd pawb i’r bws dan deimlad go iawn. Fyddwn ni ddim yn anghofio’r daith hon ac rydym ni’n edrych ymlaen at gael astudio’r ffilm enwog ‘Hedd Wyn’ ar gyfer ein arholiad llafar Cymraeg Uwch Gyfrannol.
Alaw Williams a Mari Baines

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyfforddiant Dadlau

disgyblion

Aeth 6 o ddisgyblion Ysgol Tryfan ar gwrs hyfforddi i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam gogyfer â Chystadleuaeth Dadlau Cymru. Y chwe disgybl oedd: Kyle Howard, Cai Fôn Davies, Gwydion Elliott, Owain Jones, Alaw Williams a Martha Owen. Gan mai Ysgol Tryfan yw pencampwyr presennol Gogledd Cymru, mi fydd Rownd Gogledd Cymru o’r gystadleuaeth genedlaethol yn cael ei chynnal yn Ysgol Tryfan ym mis Hydref. Pob lwc i’n ymrysonwyr!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerddorfa Gogledd Cymru

disgyblion

Llongyfarchiadau mawr i 5 o ddisgyblion Ysgol Tryfan a ddewiswyd ar gyfer Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru dros yr haf. Y pum offerynnwr disglair yw: Gwenllian Howe, Gruff Boyle, Owain Llestyn, Gethin Elis ac Owain Jones.
Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r ieuengaf yn y llun, Gwenllian Howe, sydd hefyd wedi ei dewis i chwarae’r trombôn i Gerddorfa Symffonig Prifysgol Bangor am y flwyddyn nesaf.

Er prysurdeb ddechrau tymor braf hefyd yw cofio un o lwyddiannau ddiwedd tymor.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Spelling Bee Almaeneg Cymru 2017

disgyblion

Ym mis Gorffennaf aeth Catrin Pitts a Grace Mayhead i Brifysgol Aberystwyth i gystadlu yn rownd derfynol y Spelling Bee Ffrangeg, a Non Fôn Davies ac Efa Huw i rownd derfynol y Spelling Bee Almaeneg. Llongyfarchiadau calonnog i’r bedair ar eu camp, ond yn arbennig i Efa Huw a lwyddodd i ennill y gystadleuaeth genedlaethol Almaeneg. Yn y llun fe’i gwelir yn derbyn y gwpan.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enillydd Cenedlaeth ar y Dŵr!

disgyblion

Diwedd tymor diwethaf hefyd bu Steffan Rhys Griffiths, Blwyddyn 12, yn cystadlu yng nghystadleuaeth Gemau Cymru yng Nghaerdydd. Roedd yn cystadlu drwy rasio mewn caiac yng Nghanolfan Ddŵr Gwyn Cenedlaethol, Bae Caerdydd. Bu’n llwyddiannus iawn gan ennill dwy fedal aur, un arian ac un efydd. Ardderchog wir!

Mae Steffan yn parhau i gystadlu gyda rasio caiac slalom ar draws y wlad mewn amryw o gystadlaethau ac yn mwynhau bod ar y dŵr.

 

 

 

 

Mis Mehefin 2017 - Ysgol Tryfan

Staff
Mae’r haf hwn yn gyfnod o newid i nifer o staff Ysgol Tryfan a hoffem ddymuno’n dda i bob un ohonynt yn ystod y cyfnod hwn.

Eleni bydd bwlch aruthrol yn Ysgol Tryfan wrth i ni ffarwelio gyda phedwar aelod o staff a wnaeth gyfraniad aruthrol i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae Mr Owain Arwel Davies wedi ei benodi’n Arweinydd Addysg Gynhwysol yng Ngwynedd a Môn a dymunwn yn dda iddo gyda’i gyfrifoldebau newydd. Bu Mr Davies yn Bennaeth Cerdd gyda ni am ddeuddeng mlynedd a chyfrannodd yn helaeth at fywyd yr ysgol - a chofiwn yn arbennig wrth gwrs am raen a llwyddiant y Band Jazz enwog.

Mae’r tri arall sy’n ymadael yr haf hwn yn gadael bwlch anferth o ran profiad ac arbenigedd. Mae Mr Ian Williams (Pennaeth Addysg Gorfforol), Mrs Tegwen Llwyd (Pennaeth Cynorthwyol) a Mrs Eleri Roberts (Pennaeth Cynorthwyol) yn ymddeol eleni - a rhyngddynt maent wedi gwasanaethu Ysgol Tryfan yn deyrngar, yn effeithiol ac yn gadarnhaol am 89 o flynyddoedd! Bu eu cyfraniad dros y cyfnod hwn, mewn amrywiol feysydd, yn anfesuradwy; ac mae cenedlaethau bellach o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn dystion i’r gwaith gwerthfawr hwn. Cawn gyfle dros wythnosau olaf y tymor i ddiolch yn fawr iddynt am eu gwasanaeth clodwiw; ac eto dymunwn yn dda i’r tri ohonynt wrth iddynt edrych ymlaen at fis Medi ychydig mwy hamddenol.

Bu Mrs Non Tomos a Ms Kally Davies yn gweithio yn yr ysgol am gyfnod sylweddol fyrrach – ond diolchwn iddynt hwythau hefyd am eu cyfraniad, a dymunwn yn dda iddynt yn eu swyddi newydd ym mis Medi.

Yn dilyn y newidiadau uchod, mae’r ysgol wedi penodi’r isod:


• Mr Hefin Evans yn Bennaeth yr Adran Gerddoriaeth
• Mr Gruffudd Arfon yn Athro Addysg Gorfforol
• Miss Gwenno Roberts yn Athrawes Pynciau Cyffredinol (dros dro am flwyddyn)
• Mrs Meryl Wyn Jones yn Swyddog Data

Edrychwn ymlaen at eu croesawu hwy i deulu Ysgol Tryfan ym mis Medi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Ers dyddiad cau’r Goriad y mis diwethaf cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen y Bont ar Ogwr. Llwyddodd nifer o ddisgyblion o Ysgol Tryfan i gyrraedd y genedlaethol eleni a braf oedd gweld hynny. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt. Hoffem longyfarch yn arbennig pob un a ddaeth i lwyfan y Genedlaethol eleni:

• Gruff Boyle yn ail ar y gystadleuaeth Unawd Offerynnau Taro Bl.10 a dan 19 oed
• Cai Fôn Davies yn fuddugol yng nghystadleuaeth Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
• Non Fôn Davies yn fuddugol yng nghystadleuaeth Llefaru Unigol Bl. 7 – 9. Llongyfarchiadau mawr iddi hefyd am gipio’r ail wobr yn genedlaethol am ysgrifennu portread yng nghystadleuaeth rhyddiaith Blwyddyn 8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blwyddyn 9 yn Ffilmio
Bu pymtheg disgybl o flwyddyn 9 yn cydweithio gyda Berwyn Rowlands o sefydliad Gwobr Iris i gynhyrchu film fer yn hybu goddefgarwch a pharch, a chodi ymwybyddiaeth am faterion LGBT ymysg pobl ifanc mewn addysg yng Nghymru. Bu’r holl broses greu yn brofiad gwerthfawr iawn – ac yn awr edrychwn ymlaen at weld darllediad cyhoeddus y ffilm orffenedig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Llongyfarchiadau mawr i Emma Hughes, Blwyddyn 8, am ennill gwobr yng Nghystadleuaeth Fathemateg y Gymdeithas Wyddonol. Cystadlodd dros fil o ddisgyblion Blwyddyn 8 drwy Gymru, ac roedd Emma’n un o 11 o ddisgyblion a gafodd eu gwobrwyo mewn seremoni arbennig ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhen y Bont ar Ogwr. Llongyfarchiadau fil!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddoniaeth
Wedi eu llwyddiant yn yr ‘Her Gwyddorau Bywyd’ a drefnwyd gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn gynharach eleni, bu Owain Jones, Tomos Mather, Mali Jones a Gwydion Elliott yn cymryd rhan yn y rownd go-gyn-derfynol yn Ysgol Botwnnog fis Mehefin. Cawsant lwyddiant pellach ac yna cystadlu yn y rownd gyn-derfynol yn erbyn Ysgol Brynhyfryd. Wedi cystadlu brwd a gwaith tîm penigamp cawsant fuddugoliaeth! Cynhelir y rownd derfynol yng Nghaerdydd ym mis Medi - hei lwc!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dylunio a Thechnoleg
Llongyfarchiadau i ddisgyblion o amrywiol oedrannau yn Ysgol Tryfan a fu’n rhan o arddangosfa Dylunio a Thechnoleg yn Pontio yn ddiweddar. Da iawn chi - Ellie, Holly, Non, Siwan, Marie, Jake a Cian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz
Bydd y Band Jazz yn cystadlu ddechrau mis Gorffennaf yng nghystadleuaeth nodedig Music For Youth ym Mirmingham. Dymunwn yn dda i’r Band ac edrychwn ymlaen at glywed eu hanes, wrth iddynt ddangos eu doniau dros Glawdd Offa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athletau
Mae hi’n dymor prysur iawn o athletau ar hyn o bryd gyda nifer fawr o’n hathletwyr yn llwyddiannus yn lleol ac yn rhanbarthol. Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ystod y tymor. Yn athletau Eryri yn ddiweddar bu’r canlynol i gyd yn fuddugol a byddant yn awr yn carlamu yn eu blaenau i Fabolgampau Cymru. Gwych iawn!


Ioan Rheinallt – naid driphlyg dan 20
Medi Montague – clwydi dan 17
Cai La Trobe-Roberts – 800m dan 15
Shane Owen – clwydi dan 15
Siwan Williams – pwysau dan 15

Llongyfarchiadau hefyd i dimau athletau bechgyn blwyddyn 9/10 a merched blwyddyn 9/10 a fu’n cynrychioli Arfon ym mabolgampau timau NASuwt Eryri.

Llongyfarchiadau i Tara Howard am gael ei dewis i chwarae pêl-rwyd i ranbarth Gogledd Orllewin Cymru. Bydd yn cystadlu ym Mabolgampau Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos yma.

Ysgol Tryfan wedi ennill y plat Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr Bl.9 Eryri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau Ysgol
Cynhaliwyd Mabolgampau’r ysgol eleni ar ddydd Iau 15fed o Fehefin ar gaeau Treborth. Cafwyd tywydd rhagorol i gynnal y diwrnod a’r llys buddugol eleni oedd Glyder. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Diolch hefyd i’r Brifysgol am y bartneriaeth flynyddol a’r defnydd o’r adnoddau ardderchog.
Llongyfarchiadau i’r capteiniaid buddugol Medi a Cian a welir yn y llun gyda thlws y llys buddugol; ynghyd â Mr Ian Williams, Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol.

Yn ystod y dydd torrwyd sawl record a chyflwynwyd tlysau Victor Ludorum a Victrix Ludorum i’r athletwyr gorau ym mhob blwyddyn. Llongyfarchiadau i’r isod am ennill y tlysau hyn:


Bachgen Blwyddyn 7 – Logan Dalby
Merch Blwyddyn 7 – Cara Hughes
Bachgen Blwyddyn 8 – Harri Llew
Merch Blwyddyn 8 – Gwen Roberts
Bachgen Blwyddyn 9 – Shane Owen a Cai La Trobe-Roberts
Merch Blwyddyn 9 – Siwan Williams a Glain Watkin-Jones
Bachgen Blwyddyn 10 – Kian Owen a Caio Hughes
Merch Blwyddyn 10 – Tara Howard a Medi Montague

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wythnos Weithgareddau
Rydym oll yn Ysgol Tryfan yn edrych ymlaen at yr wythnos weithgareddau a gynhelir yn ystod yr wythnos 10-14 o Orffennaf. Eleni bydd rhaglen lawn o weithgareddau cyffrous sy’n cyfuno profiadau addysgol a hwyliog. Bydd nifer o’r gweithgareddau yn manteisio ar amgylchedd bendigedig Gwynedd a Môn, gan gynnwys taith i gopa’r Wyddfa. Byddwn yn gweddïo am dywydd ffafriol yn ystod yr wythnos. Diolch ymlaen llaw i’r holl staff sydd wedi ymrwymo mor frwdfrydig i sicrhau wythnos werth chweil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arholiadau’r Haf
Bydd canlyniadau’r arholiadau allanol ar gael fel arfer yn yr ysgol ar y ddau ddydd Iau canlynol:

• Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol – dydd Iau, Awst 17eg, 2017. Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i Flwyddyn 13 o wyth o’r gloch yn y bore a chanlyniadau Uwch Gyfrannol ar gyfer Bl.12 o naw o’r gloch ymlaen.
• TGAU – dydd Iau, Awst 24ain, 2017. Bydd canlyniadau TGAU Bl.11 ar gael o wyth o’r gloch ymlaen. Bydd canlyniadau blwyddyn 10 ar gael o ddeg o’r gloch ymlaen.

Hoffem ddiolch i’n holl ddisgyblion a’u rhieni am eu cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn, a dymunwn haf hir a heulog i holl ddarllenwyr Y Goriad.

Mis Mai 2017 – Cyfraniad Ysgol Tryfan

Arholiadau
Erbyn hyn mae’r tymor arholiadau yn ei anterth, gyda disgyblion blwyddyn 10, 11, 12 a 13 yn hynod o brysur yn paratoi ac yn sefyll eu harholiadau allanol. Dymunwn yn dda i bob un ohonynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Urdd
Erbyn i Goriad y mis hwn weld golau dydd bydd nifer fawr o ddisgyblion Ysgol Tryfan wedi cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dymuniadau gorau i bob un ohonynt.
Dymuna’r ysgol, ac Adran y Gymraeg yn arbennig, longyfarch Non Fôn Davies Blwyddyn 8 yn wresog am ei llwyddiant mewn cystadleuaeth gwaith cartref llenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd. Cipiodd yr ail wobr am ysgrifennu portread yng nghystadleuaeth rhyddiaith Blwyddyn 8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwaith Maes Daearyddiaeth
Yn ystod y mis bu grŵp Blwyddyn 10 Daearyddiaeth ar gyfnod o waith maes, a hynny ar yr afon Glaslyn ac yn Llanberis. Buont wrthi’n ddiwyd yn casglu a dadansoddi data ar gyfer eu cwrs TGAU, ac yn ffodus iawn bu’n haul yn tywynnu am ddeuddydd. Hoffem ddiolch i Mr Bleddyn Williams am ei arweiniad, ac i Mrs Angharad Harris a staff y Parc Cenedlaethol am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ieithoedd Tramor Modern
Bu rhai o ddisgyblion iau'r ysgol yn brysur, ac yn llwyddiannus iawn, yn ddiweddar yn cystadlu yn y gystadleuaeth Ieithoedd Tramor Modern, Spelling Bee. Bu Non Fôn Davies ac Efa Huw, blwyddyn 8, yn llwyddiannus iawn a byddant yn awr yn symud ymlaen i Rownd Derfynol y Spelling Bee Almaeneg yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf. Yn yr un modd bu rhai o ddisgyblion Bl.7 yn llwyddiannus iawn yn y Spelling Bee Ffrangeg, a byddant hwythau hefyd yn brasgamu i Aberystwyth. Yn y llun gwelir Ella Dixon (3ydd), Catrin Pitts a Grace Mayhead (Cydradd 1af) a Steffan Williams (2il). Llongyfarchiadau mawr! Félicitations !
Glückwünsche!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cemeg
Gweler adroddiad Non Fôn Davies
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r Meysydd Chwarae

Athletau
Mae hi’n dymor prysur iawn o athletau ar hyn o bryd hefyd gyda nifer fawr o’n hathletwyr yn llwyddiannus yn lleol ac yn rhanbarthol. Llongyfarchiadau i bob a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ystod y tymor. Yn y llun gwelir yr athletwyr a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ddiweddar yn athletau Eryri. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt, ac yn arbennig i Tara Howard (200 metr) a Cai La Trobe Roberts (800 metr) a gafodd ddiwrnod llwyddiannus iawn gan dorri record Treborth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnasteg
Yn ystod y flwyddyn hon bu Kyle Howard yn hynod o lwyddiannus ym maes gymnasteg, a hynny fel perffromiwr unigol ac fel hyfforddwr. Yn ddiweddar bu Kyle yn cysatdlu ym mhencampwriaethau Gymnasteg Ysgolion Prydain, gan ennil medal arian yn y ‘vault’ a’r ‘tumble’. Anhygoel wir – da iawn ti Kyle.

Mis Ebrill 2017 – Cyfraniad Ysgol Tryfan

Teithio Byd!
A hithau’n fis gwyliau’r Pasg mor braf yw edrych yn ôl ar ddwy daith addysgol gyffrous iawn ar gyfer ein disgyblion yn ystod cyfnod y gwyliau hwn.
Yn gyntaf bu rhai o ddisgyblion hŷn yr ysgol ar daith fythgofiadwy i’r Unol Daleithiau gan weld rhai o ryfeddodau dinas Efrog Newydd a Washington DC.
Yr un pryd bu rai o ddisgyblion blwyddyn 9 yr ysgol, ar y cyd ag Ysgol Dyffryn Nantlle, ar daith bêl-droed i Valencia yn Sbaen. Yn ystod y daith cafwyd cyfleoedd i chwarae gemau ac ymarfer dan nawdd clwb pêl-droed enwog Valencia CF, heb sôn am gyfle i weld gêm La Liga fyw.
Rhydd y lluniau isod flas yn unig o’r hwyl a’r addysg a gafwyd a bydd cyfle i ddarllen yn fanylach am y ddwy daith ym mwletin tymhorol yr ysgol i rieni. Hoffem ddiolch o galon i’r aelodau o staff a fu’n cefnogi’r disgyblion yn ystod y teithiau hyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Urdd
Hoffem longyfarch yr holl ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan ymhob un o’r Eisteddfodau’r Urdd yn ystod y mis diwethaf. Rydym yn falch iawn o’n disgyblion a’u llwyddiant. Braf iawn yw gweld nifer o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn awr yn ddiwyd iawn yn paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd ein disgyblion yn cystadlu yn yr eitemau canlynol – pob hwyl i bob un ohonynt:

ebrill

Pleser hefyd yw llongyfarch yr holl ddisgyblion a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd o ran cystadlaethau gwaith cartref a Chelf a Chrefft. Bu nifer fawr yn serennu o ran Celf a Chrefft a bydd gwaith tri o’n henillwyr sirol yn awr i’w gweld ar faes yr Eisteddfod ym Mhen-y-Bont. Longyfarchiadau calonnog i’r tri yma: Osian Wyn Coyle, Dyddgu Jones a Jac Edwards.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAG ar y Teledu
Bu Nanw a Glain o flwyddyn 9 yn ddiweddar yn cynrychioli Ysgol Tryfan mewn rhaglen deledu o’r enw O-gof. Mae’r rhaglen hon yn rhan o raglenni TAG ar gyfer pobl ifanc ac ynddi roedd timau o wahanol ysgolion yn dangos cyfuniad o sgiliau corfforol ac ymenyddol wrth ateb cwis a chwblhau cwrs rhwystrau heriol ar safle antur tanddaearol Llechwedd. Wrth i’r gyfres ddod i ben yn ddiweddar bendigedig oedd gweld enw Ysgol Tryfan ar frig y gynghrair – marciau llawn i’r ddwy ohonoch!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau Mynediad
Y mis diwethaf braf oedd adrodd am lwyddiant nifer o’n myfyrwyr wrth iddynt sicrhau ysgoloriaethau mynediad i brifysgol. Erbyn hyn mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi enillwyr eu hysgoloriaethau hwy. Hoffem longyfarch Lowri Randall ac Awen Edwards am ennill dwy o brif ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol - ac i Manon Williams am ennill ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg. Ardderchog wir!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentoriaid Ieithoedd Tramor
Bu 20 o ddisgyblion Blwyddyn 9 mewn seremoni ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar oedd yn cydnabod eu cyfranogiad ym Mhrosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern. Yn ystod y tymor bu’r disgyblion yn mwynhau sesiynau ieithyddol dros gyfnod o chwe wythnos gyda, myfyriwr Ieithoedd Modern o’r Brifysgol gan ddyfnhau eu dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o bwysigrwydd ieithoedd ar gyfer ein bywydau heddiw. Diolch i’r adran Ffrangeg am hwyluso’r gweithgareddau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merched Mewn Peirianneg
Bu criw o ferched o flwyddyn 8 a 9 mewn gweithgaredd diwrnod yn y Brifysgol i ddathlu ac annog Merched mewn Peirianneg. Cafwyd diwrnod hwyliog ac addysgol gyda’r merched yn arbrofi ac yn ymestyn eu syniadau. Diolch i’r adran Wyddoniaeth am drefnu’r ymweliad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r Meysydd Chwarae……
Erbyn hyn mae’r tymor athletau wedi cychwyn a hoffem ddymuno’n dda i’n holl athletwyr yn ystod y cyfnod hwn wrth iddynt gystadlu fel timau ac unigolion ar bob lefel. Ond braf hefyd yw gallu edrych yn ôl ar fis arall sy’n cynnwys sawl llwyddiant mewn amrywiol feysydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dringo
Ar ôl blynyddoedd o waith caled yn miniogi ei chrefft mae Lucy Swann erbyn hyn yn aelod llawn o dîm dringo Cymru. Ar ddiwedd y mis hwn, fel bydd Y Goriad yn mynd i’w argraffu, bydd Lucy yn cystadlu yn rowndiau terfynol Prydain ac Iwerddon yng Nghaeredin. Rydym yn falch iawn o’th gampau Lucy - a phob hwyl i ti yn yr Alban.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoci
Gyda’r un balchder buom fel ysgol yn dilyn campau Mared Jones yn ystod y Pasg wrth iddi gynrychioli tîm hoci dan 16 Cymru mewn cyfres brawf yn erbyn yr Alban. Da iawn ti Mared – gan obeithio ei gweld sawl tro eto yng nghrys coch Cymru!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triathlon
Dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf rydym wedi adrodd sawl tro am gampau Cedol Dafydd fel rhedwr ac ym myd triathlon wrth iddo gryfhau o flwyddyn i flwyddyn. Yn ddiweddar bu Cedol yn cystadlu ym mhencampwriaethau triathlon Cymru dan 19 – gan lwyddo’n anrhydeddus, yn arbennig o gofio mai 15 oed yn unig ydyw. Da iawn ti Cedol!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rygbi
Dros y Pasg hefyd bu Leon Shaw yn cynrychioli Rygbi Gogledd Cymru dan 16 mewn gêm gystadleuol ar Barc Eirias yn erbyn tîm Gleision yr Alban. Erbyn cyrraedd oedran dan 16 dim ond y goreuon o’r gorllewin a’r dwyrain sydd yng ngharfan yr RGC a da gweld enw Leon yn gadarn braf yn y tîm hwn. Dalier ati Leon!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bocsio
Un gamp na fu’n flaenllaw yn ein bwletinau chwaraeon yn y gorffennol yw bocsio, ond erbyn hyn gallwn ymfalchïo fel ysgol fod gennym bencampwr Cymru yn ein mysg! Yn ddiweddar ym Mhencampwriaethau Agored Bocsio Cymru daeth Harvey Williams yn fuddugol yn y categori pwysau 32/34Kg. Mae Harvey ym mlwyddyn 8 yn Nhryfan ac yn amlwg mae ganddo ddyfodol disglair o’i flaen yn y gamp. Edrychwn ymlaen at glywed mwy am ei lwyddiannau yn y dyfodol. Da iawn Harvey a phob lwc!

Mis Mawrth 2017 – Cyfraniad Ysgol Tryfan

Eisteddfod yr Urdd
Hoffai staff Ysgol Tryfan longyfarch yr holl ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan ymhob un o’r Eisteddfodau’r Urdd yn ystod y mis diwethaf. Rydym yn falch iawn o’n disgyblion a’u llwyddiant. Mi fydd llawer o’r disgyblion yn awr yn mynd ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr – pob hwyl iddynt.
Dyma ganlyniadau’r Eisteddfodau’r Urdd eleni hyd yma:

Canlyniadau Ysgol Tryfan yn Eisteddfod Cylch yr Urdd Bangor / Ogwen:
(194) Unawd Merched 7-9: Ela Vaughan Roberts -1af Erin Rhys Williams – 3ydd
(195) Unawd Bechgyn 7-9: Steffan Llewelyn – 1af Morgan Frazer – 2il
(196) Deuawd 7-9: Non Fôn ac Ela Vaughan – 1af
(342) Llefaru Unigol 7 – 9: Non Fôn Davies – 1af Morgan Owen – 2il
Eluned Mair Owen – 4ydd
(236) Unawd Chwythbrennau 7-9:
Tara Stephen – 1af Catrin Pitts – 2il
(217) Cyflwyno Alaw Werin 7-9:
Ela Vaughan Roberts –1af Erin Rhys Williams – 3ydd
(344) Grŵp Llefaru 7-9: Parti Tryfan – 1af
(237) Unawd Pres 7-9: Gwenllian Howe – 2il Meilyr Lynch – 3ydd
(408) Ymgom 7-9: Parti Tryfan – 3ydd
(238) Unawd Piano: Marteg Dafydd – 2il
(203) Parti Merched 7-9: Parti Tryfan – 1af
(240) Ensemble 7-9: Parti Tara Lois – 1af
(205) Côr 7-9: Côr Tryfan – 1af
(416) Monolog Bl.10 a dan 19oed:
Cai Fôn Davies – 1af Awen Edwards – 2il
(345) Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed : Cai Fôn Davies – 1af
(246) Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed: Gwenno Morgan – 1af
(248) Deuawd Offerynnol Bl.13 a iau : Gwenno a Manon Morgan – 1af

Eisteddfod Sir Bl.10 a hŷn
(271) Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed: Cai Fôn Davies - 1af
(218) Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 19 oed: Cai Fôn Davies - 1af
(198) Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed: Cai Fôn Davies - 2il
(345) Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed: Cai Fôn Davies - 2il
(247) Unawd Offer Taro Bl.10 a dan 19 oed: Gruff Boyle - 1af
(246) Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed: Gwenno Morgan - 1af
(248) Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau: Gwenno a Medi Morgan - 2il
(249) Ensemble Bl.10 a dan 19 oed: Osian Griffiths, Owain Jones a Medi Morgan = 2il

Pob lwc i’r disgyblion iau yn yr Eisteddfod Sir yn Ysgol Brynrefail y penwythnos yma. Cewch ddarllen y canlyniadau hyn yn Y Goriad fis nesaf yn ogystal â’r cystadlaethau Celf a Chrefft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau
Derbyniodd Awen Edwards a Mari Williams wobr teilyngdod o £1000 gan Brifysgol Aberystwyth - Awen i astudio Cymraeg a Mari i astudio Bioleg. Derbyniodd Mia Jones ysgoloriaeth teilyngdod o £2000 gan Brifysgol Bangor i astudio Addysg Gynradd. Llongyfarchiadau mawr a dymuniadau gorau i’r tair ohonynt.
Edrychwn ymlaen hefyd at glywed am ganlyniadau Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Trwynau Coch
Bu Ysgol Tryfan yn brysur iawn yn ddiweddar yn codi arian at achos Comic Relief – ar ddiwrnod y trywnau coch. Bu’’r disgyblion yn gwisgo eu gwisg eu hunain am y diwrnod. Cafwyd hefyd fore coffi mawr dan nawdd myfyrwyr y 6ed dosbarth ac yn ystod yr awr ginio cafwyd hwyl fawr wrth i ddisgyblion gael taflu sbwng gwlyb at aelodau o staff. Yn rhyfeddol llwyddwyd i godi £840 yn ystod y dydd – gyda chriw bychan o genod bl.8 yn codi dros ganpunt eu hunain yn ystod y dydd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Bu myfyrwyr Blwyddyn 12 Ysgol Tryfan sy’n astudio Lefel A Mathemateg yn mynychu cynhadledd FMSP (Further Mathematics Support Programme) yn ddiweddar.
Yn y lluniau gwelir Dr Colin Wright o Brifysgol Keele yn rhoi darlith am y patrymau Mathemateg sydd yn ymwneud â jyglo! Gwelir hefyd yn y llun Rhys Lewis a Ruben Lamers James yn ennill y cwis Mathemateg gan ennill taleb a’r llyfr Posau Pum Munud.
Bu pum disgybl o flwyddyn 9 (Lleucu Bryn, Noa Hallam, Christopher Hayes, Cai La-Trobe Roberts a Gwion Sion) yn mwynhau profi sesiynnau meistroli mathemateg ym Mhrifysgol Bangor dros y deufis diwethaf. Da iawn wir! Gobeithio eu bod wedi mwynhau'r gwethdai a’r cyflwyniadau ar wahanol agweddau o fathemateg, gan gynnwys sesiwn "Rhifau Dychmygol" gyda’n Pennaeth Cynorthwyol ni, Mrs Mari James.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddonwyr Gwych
Daeth Siwan Huw, Tomos Mather, Noa Hallam a Christopher Hayes yn drydydd trwy Ogledd Cymru yng nghystadleuaeth Gemeg ‘Ar Frig y Fainc’ a gynhaliwyd gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ym Mhrifysgol Bangor ym mis Ionawr.
Bu tim o wyddonwyr blwyddyn 10 yn llwyddiannus yn rownd gyntaf y ‘Sialens Gwyddorau Bywyd’ sy’n gystadleuaeth genedlaethol wedi ei threfnu gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Roedd 63 tîm (2 o Ysgol Tryfan) wedi cystadlu ac 8 tîm yn mynd ymlaen i’r rownd gogynderfynol. Llongyfarchiadau a phob lwc i Mali Jones, Owain Jones, Gwydion Elliot a Tomos Mather.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traws Gwlad
Bu’n gyfnod prysur a llwyddiannus iawn yn ddiweddar i nifer o’n rhedwyr traws gwlad – ac yn arbennig felly i Cai LaTrobe Roberts a Cedol Dafydd a fu’n cystadlu yn y rowndiau cenedlaethool yn Aberhonddu yn ddiweddar. Aeth Cedol wedyn yn ei flaen i gynrychioli tîm Traws gwlad Ysgolion Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol ym Mhort Talbot. Da iawn wir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chweched Dosbarth
Yn ddiweddar cafodd rai o’n myfyrwyr checjhed dosbarth brofiadau bythgofiadwy. Yn gyntaf bu Megan Huws ac Ela Catrin ar daith addysgol i Auschwitz ac yn ail bu Cai Fôn Davies yn cystadlu mewn ymryson areithio nodedig yn Llundain. Isod ceir adroddiadau’r myfyrwyr eu hunain am y digwyddiadau hyn – diolch iddynt:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auschwitz
Yn ddiweddar, buom yn rhan o gwrs pedair rhan a oedd yn edrych ar y gwersi cyffredinol o’r Holocost a’i berthnasedd heddiw. Buom mewn seminar yng Nghaerdydd a chawsom glywed goroeswr o’r Holocost yn siarad. Yna, cawsom fynd ar ymweliad cwbl ddirdynnol i Wlad Pwyl i weld Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau ac arddangosion amgueddfa. Roedd cael teimlo awyrgylch lleoliad sydd â hanes mor ingol, a bod yno, yn gweld ehangder y gwersylloedd, yn ei wneud yn fwy real nag a allai unrhyw ffilm, lyfr, rhaglen neu hanesydd.
I ddilyn bu seminar i fyfyrio ar y profiad a pherthnasedd yr Holocost heddiw. Cam olaf y cwrs oedd i lunio a gweithredu cynllun i ledaenu’r gwersi a ddysgom ni, a penderfynom gynnal gwasanaeth i’r disgyblion iau i rannu’r neges â’r genhedlaeth nesaf, er mwyn sicrhau na fydd hyn byth yn digwydd eto. Mae’n bwysig bod y fath drychineb, a’r holl ddioddefwyr diniwed a gafodd eu lladd yn cael eu coffáu heddiw. Profiad difrifol ond pwysig oedd cael mynd i Auschwitz, er mwyn synhwyro’r angerdd a’r tristwch, a chofio am fywydau’r holl unigolion a wastraffwyd. Heddiw, yn y cyfnod cythryblus yma yn y byd, gyda chrefyddau a chenhedloedd yn ymddwyn mor elyniaethus tuag at ei gilydd, mae’n beth da i ni gofio canlyniad casineb a phwysigrwydd cymodi a dealltwriaeth rhwng ein gilydd.
Megan Huws ac Ela Catrin Jones - Blwyddyn 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dadl Fawr yn Llundain!
‘Roedd hi’n fraint anhygoel i gynrychioli Ysgol Tryfan a Chymru gyfan yn rownd derfynol cystadleuaeth ‘The Great Debate’, a gynhaliwyd gan y Gymdeithas Hanes Brydeinig yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol yn Llundain y mis hwn! Daeth y cyfle rhyfeddol hwn ar ôl i mi fod yn fuddugol yn y rowndiau cyn-derfynol ym Mae Colwyn fis Tachwedd y llynedd. ‘Roedd pwnc gosod yr araith yn ymdrin â’r cwestiwn: ‘Sut mae’r Rhyfel Mawr wedi effeithio’r gymuned a mi?’. Fel y gŵyr rhai ohonoch, ‘rwyf wedi bod yn gystadleuydd ffyddlon mewn eisteddfodau ledled y wlad, ond ‘roedd y profiad o gael areithio mewn amgueddfa mor eiconig yn agoriad llygaid yn sicr, yn bennaf gan mai hwn oedd y peth cyntaf i mi ei wneud yn gyhoeddus yn Saesneg!
‘Roedd hi’n bleser cael cyfarfod â phobl ifanc eraill o bob cwr o Brydain, a’r hyn a oedd wedi fy nharo oedd nid yn unig cymaint oedd amrywiaeth cefndiroedd fy nghyd-gystadleuwyr, ond cymaint o amrywiaeth a gafodd beirniaid y gystadleuaeth ar y cwestiwn. Siaradodd rhai am driniaeth gwlad eu cyndeidiau – India – gan yr Ymerodraeth Brydeinig yn dilyn y Rhyfel; rhai am waddol y Rhyfel ar Iwerddon; rhai am effaith y Rhyfel ar feddyginiaethau, ac fe siaradais i am effaith y Rhyfel ar gymuned Ynys Môn a Gwynedd. ‘Roedd cyfraniad y Cymry rheiny ar faes y gad ac oddi ar faes y gad yn bellgyrhaeddol – o hanes un o feddygon esgyrn Môn, Hugh Owen Thomas, i’r ‘Belgian Promenade’ ym Mhorthaethwy; o David Lloyd George i Hedd Wyn. Cafodd fy araith ymateb ardderchog gan y gynulleidfa a’r beirniaid, a oedd wedi’u swyno gan gerdd Hedd Wyn gan y darllenais ran o ‘Yr Arwr’ – y gerdd a enillodd iddo Gadair Ddu Penbedw ganrif yn ôl i eleni. Mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn, ‘roeddwn yn ddigon ffodus i gael y drydedd wobr allan o ugain o siaradwyr ifanc gorau’r wlad.
Hoffwn ddiolch i Mr. Meurig Jones, fy athro hanes, am fy ysgogi, fy nhrwytho ar gyfer y gystadleuaeth ac am ddod yr holl ffordd i Lundain i fy nghefnogi, a hefyd i Mrs. Sioned Davies a Miss Eleri Richards am eu diddordeb a’u cyngor. ‘Roedd yn brofiad bythgofiadwy!
Cai Fôn Davies – Blwyddyn 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teithiau Diwedd Tymor
Wrth i’r tymor hwn ddirwyn tua’i derfyn bydd rhai o’n disgyblion yn gadael y wlad ar un o ddwy daith addysgol fythgofiadwy.
Bydd taith yr adran Addysg Gorfforol yn canolbwyntio ar bêl-droed ac yn ymweld â dinas hyfryd Valencia a’u clwb pêl-droed enwog. Bydd y daith arall yn mentro dros Fôr Iwerydd gan ymweld â dinasoedd byrlymus a chyffrous Washington DC ac Efrog Newydd. Taith fythgofiadwy yn wir!

Mis Chwefror 2017 – Cyfraniad Ysgol Tryfan

Eisteddfod Ysgol Tryfan
Ar y diwrnod olaf cyn gwyliau’r hanner tymor cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Tryfan - a chafwyd eisteddfod safonol a chofiadwy iawn. Bendigedig oedd gweld cynifer o’r disgyblion yn cystadlu’n frwdfrydig a hynny dan arweiniad meistrolgar myfyrwyr Blwyddyn 12 a oedd yn arwain eto eleni.
Croesawyd dau o’n cyn-fyfyrwyr yn ôl i Dryfan fel beirniaid, gyda Lara Catrin yn beirniadu’r cystadlaethau dramatig, llefaru a llenyddol a Patrick Rimes yn beirniadu’r agweddau cerdd. Diolch o galon i’r ddau am eu gwaith a’u brwdfrydedd. Diolch hefyd i Angharad Wyn Jones am ei gwaith cyfeilio yn ystod y dydd.
Yn y lluniau gwelir enillwyr prif wobrau’r dydd yn y Seremoni:

• Y Gadair – Awen Edwards
• Y Goron – Brengain Glyn Williams
• Tlws y Cerddor – Gwenno Morgan
• Tlws y Gwyddonydd – Ioan Rheinallt

Gwelir hefyd gapteiniaid gorfoleddus Glyder yn dathlu buddugoliaeth ar ddiwedd y dydd. Llongyfarchiadau mawr a diolch i bawb am ddiwrnod llwyddiannus o gystadlu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Profi
Ar nos Fercher Chwefror 6ed bu tîm o fyfyrwyr blwyddyn 12 mewn cystadleuaeth yng Nghanolfan Pontio ym Mangor, sef Jordan Hughes, Emma Lewis, Angharad Roberts, Menna Edwards a Ffion Morris
Rhaglen arloesol o ddysgu trwy brofiad a mentora yw ‘Her Profi’, yn cael ei chynnal gan Brifysgol Bangor. Bwriad y cynllun yw cynorthwyo myfyrwyr 6ed dosbarth i wella eu sgiliau cyflogadwyedd, a’u haddasu ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd yn y gymuned. Bu timau o ysgolion ar draws Môn a Gwynedd yn gweithio gydag un o dri grŵp cymunedol a benodwyd i gynorthwyo â’r Project, ac roeddent yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid yn Pontio. Daeth tîm Ysgol Tryfan yn drydydd mewn cystadleuaeth safonol a derbyniodd Jordan wobr unigol am ei ymroddiad i’r prosiect. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg
Un Nos Ola Leuad
Rwy’n sicr y bydd Blwyddyn 13 yn barod ar gyfer eu harholiad llafar ar y nofel wefreiddiol hon, yn dilyn sgwrs gyda dau arbenigwr yn ddiweddar. Buom yn Ysgol Dyffryn Ogwen yn gwrando ar Dr Dafydd Roberts o’r Amgueddfa Lechi yn trafod cefndir y cyfnod ac yna daeth Menna Baines atom i drafod gwahanol agweddau o’r nofel. Diolch i’r ddau am eu sylwadau craff fydd yn sicr yn werthfawr iawn wrth i’n myfyrwyr baratoi ar gyfer yr arholiad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sioe‘Kate’
Eto, cafodd disgyblion iau a hŷn yr ysgol fwynhad mawr o wylio portread arbennig Carys Gwilym o Kate Roberts yn y sioe gan ‘Mewn Cymeriad’. Gobeithiwn yn fawr y bydd y cwmni’n datblygu mwy o sioeau un person fydd yn portreadu rhai o arwyr ac arwresau ein hanes a’n llên yn y dyfodol, yn arbennig y rhai hynny mae’n disgyblion yn astudio eu gwaith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd 2017
Yn ddiweddar aeth criw o ddisgyblion o Ysgol Tryfan i Aberystwyth i gystadlu ar ran Eryri yn y gystadleuaeth Gymnasteg genedlaethol. Hoffai’r ysgol longyfarch pob un ohonynt ar eu camp – Summer Owen, Glain Watkin-Jones, Marie Ellis-Williams a Lucy Swann.

Diolch hefyd i Mrs Jane Parry am ei chefnogaeth i’r cystadleuwyr hyn ac i holl agweddau’r Urdd yn yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traws Gwlad Cenedlaethol Eryri
Bu saith o’n disgyblion yn rhedeg yng nghystadleuaeth draws gwlad Eryri yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr i’r saith a welir yn y llun am berfformiadau ardderchog yn ystod y dydd: Gwawr Davies, Elan Watkin Jones, Wil La Trobe-Roberts, Cai La Trobe-Roberts, Cedol Dafydd, Celyn Ellis-Williams a Gruff Stead. Llongyfarchiadau arbennig i Cedol am ennill ei ras a gosod record newydd!

Mis Ionawr 2017 –Ysgol Tryfan

Nosweithiau Dewisiadau ac Arholiadau
Bu’n fis prysur i rai o ddisgyblion yr ysgol a’u rhieni. Bu blwyddyn 11 yn sefyll nifer o arholiadau ym mis Tachwedd a Rhagfyr a chawsant ganlyniadau rhai arholiadau TGAU drachefn ym mis Ionawr. Byddant hefyd yn derbyn canlyniadau TGAU pellach ym mis Mawrth. Pob lwc iddynt dros y misoedd nesaf.
Cynhaliwyd hefyd nosweithiau ar gyfer rhieni blwyddyn 9 ac 11 wrth i’r disgyblion hyn wynebu’r broses ddewisiadau ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa addysgol. Dylid cysylltu â’r ysgol am unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth ychwanegol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Bu myfyrwyr Blwyddyn 12 Ysgol Tryfan sy’n astudio Lefel A Mathemateg yn mynychu cynhadledd FMSP (Further Mathematics Support Programme) yn ddiweddar.
Yn y lluniau gwelir Dr Colin Wright o Brifysgol Keele yn rhoi darlith am y patrymau Mathemateg sydd yn ymwneud â jyglo! Gwelir hefyd yn y llun Rhys Lewis a Ruben Lamers James yn ennill y cwis Mathemateg gan ennill taleb a’r llyfr Posau Pum Munud.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Saesneg
Bu’r awdur a’r cyn-ddisgybl Griff Rowland yn ôl yn Ysgol Tryfan yn siarad gyda rhai o ddisgyblion Blwyddyn 9 mewn digwyddiad dan nawdd y Cyngor Llyfrau ac a ddarlledwyd ar Heno. Bu’n trafod ei nofel The Search For Mr Lloyd a’r cysylltiadau amlwg gyda Bangor. Cyfaddefodd ei fod wedi dychmygu nifer o ddigwyddiadau’r nofel yn digwydd o fewn muriau Ysgol Tryfan ei blentyndod o - er nad oeddynt yn gofnodion hunangofiannol. Diolch yn fawr i bawb a drefnodd yr ymweliad ac i Griff am ei ysbrydoliaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menter Iaith Bangor a Blwyddyn 7
Mae Menter Iaith Bangor yn cydweithio gyda’r ysgol i hyrwyddo’r defnydd anffurfiol o’r Gymraeg yma yn Nhryfan. Mae grŵp o ddisgyblion blwyddyn 7 dros yr wythnosau nesaf am gael cyfres o weithgareddau awyr agored cyffrous yn ystod eu penwythnosau. Yn ystod y penwythnos cyntaf cafwyd amser gwych yng Nghwm Idwal gydag amrywiaeth o weithgareddau cyffrous a oedd yn cynnwys gwaith map, chwedlau a straeon ysbrydion lleol, daeareg ac effaith y rhewlif, cyn gorffen yng nghoedwig Braich Melyn yn cynnau tân a rhostio mashmallows. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pawb a’i Farn
Braf oedd gweld Pawb a’i Farn yn cychwyn cyfres newydd ar S4C ac yn darlledu am y tro cyntaf o ganolfan Pontio yma ym Mangor. Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr ni o Ysgol Tryfan a gyfrannodd yn effeithiol ac yn aeddfed i drafodaethau’r noson.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd
Yn dilyn llwyddiant nifer o’n disgyblion yng ngala nofio Eryri’r Urdd yn ddiweddar, braf oedd gweld ein disgyblion yn teithio i Gaerdydd yn ddiweddar ar gyfer Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd. Yn y llun gwelir timau ras gyfnewid bechgyn blwyddyn 7. Da iawn chi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-rwyd
Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd dan 14 yr ysgol a fu’n llwyddiannus iawn yn nhwrnamaint Arfon yn ddiweddar gan drechu timau ysgolion Friars, St.Gerrards, Syr Hugh Owen, Dyffryn Ogwen a Brynrefail a cholli un gêm yn unig yn erbyn merched Dyffryn Nantlle. Pob lwc i genod Tryfan yn awr wrth iddynt gamu ymlaen i dwrnamaint Eryri ym mis Mawrth.

Mis Rhagfyr 2016 - Ysgol Tryfan

Cerddoriaeth
Dymuna’r Adran Gerdd longyfarch Cai Fôn Davies ar ei lwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant Genedlaethol yn ddiweddar.

Gyda’r Nadolig ar y gorwel bu Rhagfyr yn fis cerddorol prysur iawn yn Ysgol Tryfan. Cafwyd Gwasanaeth Carolau bendigedig yn y Gadeirlan ddechrau’r mis. Diolch o galon i’r Gadeirlan am y cydweithio arferol ac i Gôr Cyfeillion Tryfan am eu perfformid cyhoeddus cyntaf ar y noson!

Bu’r Band Jazz hefyd yn brysur ac yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod hwn. Bu’r band yn chware’n Ffair Nadolig yr ysgol ac yn diddanu siopwyr Nadolig ar y Stryd Fawr ym Mangor. Ond yr uchafbwynt oedd eu perfformiad proffesiynol yn Venue Cymru yng nghyngerdd carolau mawereddog Daily Post a ddarlledwyd ar S4C dros y gwyliau. Profiad bythgofiadwy oedd cael cyfeilio i berfformwyr byd enwog megis Russel Watson. Braf oedd gweld disgyblion eraill hefyd yn cyfrannu at y cyngerdd fel aelodau o Gôr Ieuenctid Môn a chôr Only Boys Aloud.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfeillion Ysgol Tryfan
Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r Cyfeillion am eu diwydrwydd eto eleni. Erbyn hyn ceir Côr Cyfeillion yn yr ysgol, ond ar ben hynny cynhaliwyd Ffair Nadolig lwyddiannus ganddynt yng nghwmni dysgwyr iau'r ysgol. I gloi’r tymor cafwyd Raffl Fawr y Cyfeillion gyda gwobrau lu, gan gynnwys gwobr gyntaf o £100! Yn y llun fe welir Medi’n wên o glust i glust ar ôl i’w henw ddod allan o’r het fel enillydd y brif wobr ac Eluned wedi ennill yr hamper Nadolig gwych. Diolch yn fawr iawn i’r Cyfeillion am eu gwaith caled ac i bawb a’u cefnogodd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddwl am eraill
Mae’r Nadolig yn gyfnod pwysig i ni fel ysgol i feddwl am eraill nad ydynt mor ffodus â ni. Dyma lun o ddisgyblion blwyddyn 7 wedi llwytho car hefo nwyddau i blant er mwyn llenwi cynhwysydd i’w yrru draw i Syria. Pobl I Bobl yw’r elusen a drefnodd y cynhwysydd. Diolch i’r disgyblion, y rhieni a thrigolion Bangor am eu cyfraniadau.

Yn yr un modd bu disgyblion a staff Ysgol Tryfan yn gwisgo siwmperi Nadolig ar ddiwrnod olaf y tymor er mwyn codi arian ar elusen Achub y Plant. Codwyd swm anrhydeddus at yr elusen a chafwyd ychydig o hwyl yr ŵyl yr un pryd. Yn y llun gwelir rhai o staff yr ysgol yn eu siwmperi Nadoligaidd!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran Saesneg
Bu’n fis prysur yn yr adran Saesneg hefyd y mis hwn. Bu blwyddyn 9 yn cynnal sesiynau Room 101 gyda’r dysgwyr eu hunain yn dewis yr enillwyr. Cafwyd diwrnod difyr a hwyliog yn condemnio amrywiol bethau i Room 101. Llongyfarchiadau i bob un am eu cyfraniadau ac i Dillon am ennill yn y pen draw!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Llongyfarchiadau i Tomos Wood Bl13 ar ennill tystysgrif aur yn yr UKMT Mathematical Challenge. Bu Tomos yn cystadlu yn yr ail rownd yn ddiweddar – sef y Senior Kangaroo Challenge. Rydym yn aros yn eiddgar i glywed y canlyniad!
Mae Tomos, a chriw o ddisgyblion Bl13 mathemateg yn mentora disgyblion Bl9 a 10 ar gyfer y gystadleuaeth UKMT Intermediate Challenge. Bydd y gystadleuaeth hon yn cael ei chynnal fis Chwefror. Gobeithiwn am yr un llwyddiant yma!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dafydd Roberts
Hoffem ddymuno’n dda i Mr Dafydd Roberts, a fu’n swyddog chwaraeon 5X60 gyda ni yn Nhryfan am nifer o flynyddoedd, yn ei swydd newydd. Mae Dafydd Roberts wedi gweithio mor ddiwyd ac effeithiol gyda’n disgyblion gan roi profiadau chwaraeon gwerthfawr i gynifer o ddisgyblion - yn sicr bydd bwlch mawr ar ei ôl. Yn y llun fe’i gwelir ar ei ddiwrnod olaf yn ei waith gyda’r Adran Addysg Gorfforol sy’n dymuno diolch yn arbennig iddo am ei gyfraniad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Gymnasteg Eryri
Bu disgyblion Ysgol Tryfan yn ddiwyd ac yn llwyddiannus yn cystadlu yng nghystadleuaeth gymnasteg Eryri yr Urdd. Llongyfarchiadau i bob un a fu’n cystadlu. Dyma’r canlyniadau:
Unigol dan 14 oed: 1af = Lois Hughes ;2il = Summer Owen
Deuawd dan 14 oed: 1af = Cerys Jones a Siwan Jones; 2il =Wil La Trobe Roberts a Gethin Ellis; 3ydd = Tara Stephen a Cet Roberts.
Triawd o dan 14 oed : 1af = Glain Watkin Jones, Marie Ellis-Williams ac Elain Edwards; 2il = Amy Rowlands, Matilda Boyle a Gwawr Hughes.
Grŵp dan 14 oed : 1af = Siriol Hughes, Elin Huws, Cerys Jones, Siwan Jones, Glain Watkin Jones, Lois Hughes, Elain Edwards a Lucy Swann.
Mi fydd pawb a gafodd 1af yn awr yn mynd ymlaen i gystadlu’n Genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Chwefror 2017. Pob hwyl iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nofio
Cynhaliwyd Gala Nofio Rhanbarth Eryri yr Urdd yn ddiweddar hefyd ac roedd safon y cystadlu’n uchel iawn. Diolch i bob un a gyfrannodd at y gala. Cafwyd llwyddiant gan dimau cyfnewid yr ysgol ac isod rhestrir y canlyniadau unigol ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 ac 8:
Ras cymysg unigol bechgyn = Osian Barnes – 3ydd
Ras rhydd bechgyn = Joshua Pritchard – 3ydd
Ras broga bechgyn = Harri Llew Roberts – 2il, Joshua Pritchard – 3ydd
Ras broga merched = Manon Jones – 2il
Ras cefn bechgyn = Harri Llew Roberts – 2il
Ras pili pala bechgyn = Osian Barnes – 1af
Ras cyfnewid rhydd bechgyn = Tîm Harri = 1af
Ras cyfnewid rhydd merched = Tîm Cerys = 3ydd
Ras cyfnewid cymysg = Tîm Alys = 2il
Ras cyfnewid amrywiol bechgyn = Tîm Guto = 1af
Pob lwc i bob un ohonynt a fydd yn symud ymlaen yn awr i’r Gala Genedlaethol yng Nghaerdydd ar ddydd Sul, Ionawr 22, 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rygbi
Llongyfarchiadau mawr i dri o fechgyn blwyddyn 11 am gael eu dewis i garfan llawn rygbi’r RGC dan 16 ar draws y Gogledd. Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Gruffydd Davies, Jac McGuffie a Leon Shaw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Urdd yn Sglefrio
Fe aeth criw o ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 i Lannau Dyfrdwy i sglefrio nos Wener , Tachwedd 25 gyda’r Urdd. Noson llawn hwyl a sbri – a diolch i Mrs Parry am drefnu ac iddi hithau a Mrs Davies am fynd gyda’r criw i sglefrio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arweinwyr Iaith
Ar y cyd gyda Menter Iaith Bangor mae Ysgol Tryfan yn datblygu rôl Arweinwyr Iaith ymysg myfyrwyr y chweched dosbarth. Bu rhai o’r arweinwyr hyn yn arbennig o brysur ar ddiwrnod olaf tymor y Nadolig gan gynnal prynhawn o gemau a gweithgareddau gyda disgyblion blwyddyn 7 ac 8 yr ysgol. Yn y llun fe’u gwelir yn flinedig ar ddiwedd y gweithgaredd byrlymus a llwyddiannus. Diolch iddynt am eu gwaith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trip Bioleg i Brifysgol Glyndŵr
Yn ddiweddar bu myfyrwyr chweched dosbarth Bioleg yn Wrecsam ar drip i Brifysgol Glyndŵr er mwyn mynychu nifer o ddarlithoedd am enynnau. Roedd y pynciau’n amrywio o strwythur DNA, i ‘Fabanod Tri Rhiant’, Malaria, a Chwaraeon. Y darlithoedd mwyaf poblogaidd gennym oedd y 'Babanod Tri Rhiant' a’r Chwaraeon. Roedd y darlithoedd yn cwmpasu’r agweddau moesegol a chymdeithasol, yn ogystal â’r wyddoniaeth.
Roedd yn ddiwrnod gwerthfawr iawn i’r myfyrwyr, nid yn unig er mwyn cyfoethogi eu gwybodaeth fiolegol ar gyfer eu hastudiaethau Safon Uwch, ond hefyd er mwyn cael blas ar fywyd prifysgol.

Mis Tachwedd 2016 - Ysgol Tryfan

Noson Agored Ysgol Tryfan
Cynhaliwyd noson agored Ysgol Tryfan ddechrau’r mis a heidiodd nifer fawr o rieni disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yr ysgolion cynradd atom. Diolch i’r holl rieni a’u plant am gefnogi bwrlwm y noson, a diolch i’n holl staff a’n disgyblion a fu’n ddiwyd yn ystod y noson. Edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion atom i Dryfan eto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glan Llyn
Bu blwyddyn 7 ar gwrs anwytho yng Nglan Llyn ddechrau’r mis am ddeuddydd. Dyma’r tro cyntaf i ni symud y gweithgaredd blynyddol hwn i fis Tachwedd ac roedd peth pryder am y tywydd wrth wneud hynny. Ond cafwyd tywydd godidog gyda’r disgyblion i gyd yn mwynhau’r cyfnod gan ddod gartref yn hapus ond yn flinedig. Diolch i’r staff a fu gyda hwy’n cefnogi ac yn hybu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plant Mewn Angen
Bu’r ysgol yn brysur yn cefnogi gweithgareddau Plant Mewn Angen ar Dachwedd y 18fed eleni. Braf gweld cynifer o fyfyrwyr a staff yn ymgolli yn naws y dydd trwy wisgo gwisgoedd ffansi llawn dychymyg. Cynhaliwyd bore coffi mawr yn Neuadd yr ysgol a bu gêm pêl-fasged gystadleuol iawn rhwng myfyrwyr y chweched dosbarth a staff yr ysgol. Llwyddodd yr ysgol i godi swm anrhydeddus o £710!
Roedd yn fendigedig gallu cyflwyno’r swm hwn yn llawn i Aled Hughes o BBC Radio Cymru a orffennodd ei daith epic dros Blant Mewn Angen yn Ysgol Tryfan, wedi teithio o Abertawe i Fangor ar ei feic gan ymweld â 48 o ysgolion. Llongyfarchiadau mawr iddo ar gwblhau Her Aled!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opus 7
Fe glywsoch y mis diwethaf am brosiect cyffrous Opus 7 yn Pontio gyda chwmni Circa Tsuica o Ffrainc sydd yn cyfuno sgiliau acrobateg syrcas gyda sgiliau cerddorol band pres. Cafwyd perfformiadau gwefreiddiol a chyffrous ar brif lwyfan Pontio dros ddeuddydd a bendigedig oedd gweld aelodau Band Jazz Ysgol Tryfan yn rhannu llwyfan yn gwbl hyderus gyda’r cwmni proffesiynol yma gan gyfrannu at asbri a chyffro eu perfformiad. Merci a llongyfarchiadau!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hacio yng Nghaerdydd
Bu chwe disgybl o Flwyddyn 12 yng Nghaerdydd am ddeuddydd ar yr 21ain a’r 22ain o Dachwedd. Cafodd Megan Huws, Elin Hughes, Bethan Hughes-Jones, Gruff Stead, Cari Pierce a Cai Fôn Davies flas ar fywyd yn y Senedd drwy wahoddiad y Llywydd, Elin Jones a rhaglen Hacio ar S4C. Buon nhw’n mynegi barn ar amrywiaeth o bynciau, o bwysau gwaith pobl ifanc, tîm pêl droed Cymru a’r cyfryngau cymdeithasol i Brexit a diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth. Gwahoddwyd unigolion o saith ysgol ar draws Cymru i ddweud eu dweud gerbron rhai o wleidyddion amlwg Cymru, gan gynnwys y prif weinidog, Carwyn Jones. Ai dyma wleidyddion y dyfodol?
Cawsant gyfle hefyd cyn gadael i dynnu llun gydag Aelod Cynulliad Arfon - Siân Gwenllïan. Diolch iddi am ei chefnogaeth. Diolch hefyd i Mrs Tegwen Llwyd am drefnu’r ymweliad ac i Miss Amie Williams am fynd gyda’r myfyrwyr i Gaerdydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddiannu Amgueddfeydd
Yn dilyn llwyddiant Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd y llynedd, pan aeth rhai o griw Hanes blwyddyn 9 a 10 Ysgol Tryfan draw i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis, bu Caio Hughes, Noa Hallam, Cian Jones a Lois Jones i gyd yn rhan o Fforwm Ieuenctid yr Amgueddfa er mwyn creu rhaglen o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn yr Amgueddfa.
Bu’r bechgyn drachefn yn yr amgueddfa eto yn ddiweddar yn gweithio ar ffilm gyda’r dyn camera, Rhys Edwards. Bu’r BBC hefyd yn ffilmio eu gwaith ar gyfer rhaglen Clic. Da iawn chi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Gelf
Cafodd disgyblion Celf Blwyddyn 12 ynghyd â’u hathrawes Miss Janet Maher gyfle i fod yn rhan o ‘Ddiwrnod Meddiannu Amgueddfeydd’ yn Storiel.
Bu’r disgyblion yn creu addurniadau Nadolig dan arweiniad yr artist Hannah Wardel, i’w harddangos yng nghyntedd Storiel dros gyfnod y Nadolig. Roedd yn gyfle gwych i’r disgyblion gael eu harwain gan artist proffesiynol. Roedd disgwyl i’r disgyblion ddefnyddio casgliadau Storiel i greu patrymau fydd yn cael eu trosglwyddo i bren. Roedd y rhain wedyn yn cael eu torri allan gan beiriant laser yng Nghanolfan Pontio i greu addurniadau a fydd yn cael eu gosod ar ffenestri cyntedd Storiel. Bydd y rhain i’w gweld yno dros gyfnod yr Ŵyl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siarad Cyhoeddus
Mae’r grefft o areithio, dadlau neu siarad cyhoeddus yn mynd o nerth i nerth yn Ysgol Tryfan. Y mis diwethaf clywsoch am lwyddiant diweddaraf yr ysgol yng nghystadleuaeth ddadlau Cymru gan fod yn bencampwyr Gogledd Cymru. Aeth tîm yr ysgol, Siôn D’Arcy a Madalen Reid, ymlaen y mis hwn i’r rowndiau cenedlaethol ac fe’u trechwyd o drwch blewyn gan dîm o Ysgol Uwchradd Llandrindod yn rownd gynderfynol Cymru - mewn dadl ar y syniad o gyflwyno Ieithoedd Tramor eraill yn hytrach na’r Gymraeg yn ysgolion Cymru. Dyma berfformiad gwirioneddol safonol a chanlyniad gwirioneddol agos. Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt – a diolch i’r Adran Saesneg a Mr Meurig Jones am eu cefnogaeth.
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Cai Fôn Davies a fu’n cystadlu yn rownd Gogledd Cymru o'r 'Great Debate' ar ran y Gymdeithas Hanesyddol (Historical Association) a gynhaliwyd yn Ysgol Eirias. Daeth Cai i’r brig mewn cystadleuaeth wirioneddol gampus a bydd yn awr yn symud ymlaen i rownd derfynol Brydeinig y gystadleuaeth a gynhelir yn Llundain ym mis Mawrth 2017 – mwy na thebyg yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol. Llongyfarchiadau a phob lwc!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Saesneg
Llongyfarchiadau mawr i Hana Abas am ennill enwebiad a nawdd Clwb Rotari Bangor i fynychu cwrs Ysgrifennu Creadigol yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy yn y flwyddyn newydd. Pob lwc i ti Hana ar lannau’r Ddwyfor!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Addysg Grefyddol

Teams4U
Wrth edrych ymlaen at y Nadolig mae hi’n bwysig ein bod hefyd yn meddwl am rai llai ffodus na ni a bu rhai o’n disgyblion yn ystod mis Tachwedd yn brysur yn paratoi a chasglu bocsys Operation Christmas Child.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac i Mrs Ceri Midgley, Pennaeth yr Adran Addysg Grefyddol, am gydlynu’r ymgyrch yn Ysgol Tryfan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Addysg Gorfforol
Bu’n fis prysur arall ar y meysydd chwarae i ddisgyblion Ysgol Tryfan a dyma grynodeb o’r gweithgareddau:

Hoci:
Llwyddodd Tîm Hoci dan 16 yr ysgol i ddod yn bencampwyr dan 16 Gwynedd a Môn. Dyma berfformiad gwych gan y genod – yn arbennig o gofio fod nifer o’r merched ym mlwyddyn 9 ac yn cystadlu dan 16.

Rygbi:
Mae tîm rygbi bechgyn bl.9 wedi bod yn brysur yn ddiweddar gan drechu Ysgol Brynrefail 42-24, cael gêm gyfartal 7-7 yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen cyn colli yn anffodus i orffen yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen.

Pêl-droed:
Mae tîm bechgyn Bl.10 yn parhau’n llwyddiannus ym mis Tachwedd gan drechu Ysgol Dyffryn Conwy 2-1. Gohiriwyd y gêm yn erbyn Ysgol John Bright oherwydd y tywydd, ond bydd enillwyr y gêm honno’n mynd yn eu blaenau i’r rowndiau terfynol cenedlaethol . Pob lwc!

Pêl-rwyd:
Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd Ysgol Tryfan, a ddaeth yn ail yn nhwrnamaint Arfon. Pob lwc yn y rownd nesaf ym mis Chwefror!
Llongyfarchiadau mawr i dair o ferched yr ysgol am gael eu dewis yn rhan o garfan hwb Gwynedd dan 14 - Marie Ellis Williams, Siwan Rees Williams a Marteg Dafydd. Llongyfarchiadau hefyd i Ela Roberts a Tara Howard am gael eu dewis yn aelodau o dîm pêl-rwyd dan 16 Eryri.

Mis Hydref 2016 - Ysgol Tryfan

Pencampwyr Dadlau'r Gogledd!
Gan mai Ysgol Tryfan enillodd rownd ranbarthol Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion Cymru CEWC y llynedd, yn Nhryfan y cynhaliwyd rownd Gogledd Cymru eleni, a daeth wyth o dimau o ysgolion a cholegau chweched dosbarth y Gogledd atom yn ddiweddar i Fangor i frwydro am dlws trawiadol y ddraig goch. Cafwyd ymryson hynod o gystadleuol a safonol a braf nodi mai Tîm A Ysgol Tryfan, sef Siôn D’Arcy a Madalen Reid, a ddaeth i’r brig yn yr ymryson nodedig hwn gan sicrhau fod y tlws, sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nhryfan, yn cael aros yma am ddeuddeg mis arall.
Bu Siôn a Madalen yn cyflwyno’r ddadl o blaid diddymu ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion
a chawsant gryn lwyddiant gan ennill eu dadl eu hunain a’r ymryson yn gyfangwbl. Byddant yn awr yn camu’n hyderus i’r rownd nesaf yn y Drenewydd. Ond braf iawn hefyd oedd gweld ail dîm o Ysgol Tryfan yn ymrysona, gydag Owain Jones a Gwydion Elliot o flwyddyn 10 yn dadlau gyda deallusrwydd ac aeddfedrwydd hynod wrth drechu tîm o Goleg 6ed Dosbarth Rhyl yn eu dadl hwy. Mae’r dyfodol yn ddiogel yn eu dwylo nhw.
Hoffem ddiolch i’r Adrannau Saesneg a Hanes am eu cefnogaeth a’u hyfforddiant. Diolch hefyd i Hana Abas am amseru’r gystadleuaeth ac i Tomos Wood am fod yn gadeirydd rhagorol a hwyliog ar yr holl ymryson. Pob lwc i’r areithwyr yn y rowndiau nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bore Coffi Mwya’r Byd
Cynhaliwyd bore coffi mawreddog yn Ysgol Tryfan yn ddiweddar fel rhan o weithgaredd elusennol Macmillan Bore Coffi Mwya’r Byd. Bu’r Chweched Dosbarth yn hynod o brysur yn cynnal y digwyddiad a chafwyd cyfraniad anrhydeddus iawn o £741 tuag at yr elusen sy’n agos iawn at galon Ysgol Tryfan a’i disgyblion.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Adfywio’r Galon
Buom yn ddiwyd yn ddiweddar yn dathlu Diwrnod Adfywio’r Galon yn Ysgol Tryfan dan nawdd Sefydliad y Galon. Hyfforddwyd pob disgybl ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 ar dechneg adfywio’r galon - CPR. Diolch o galon i’r gwirfoddolwyr a fu gyda ni yn Nhryfan yn cynnal yr hyfforddiant, a diolch yn arbennig i Mrs Eleri Roberts am drefnu a chydlynu’r holl weithgaredd. Dyma ddiwrnod buddiol a gwerthfawr iawn i bob disgybl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz a’r Circa Tsuica
Bydd syrcas a rhythmau pres di-baid yn dod at ei gilydd wrth i Fand Jazz Ysgol Tryfan ymuno â cherddorion acrobatig cwmni Circa Tsuica o Ffrainc yn Pontio.
Ar 4 a 5 Tachwedd, bydd y cwmni syrcas o Ffrainc, Circa Tsuica, yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf gyda'u sioe Opus 7, cymysgedd o acrobateg a rhythmau pres, yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor. Gan roi blas lleol i'r sioe, bydd Band Jazz Tryfan yn ymuno ag wyth cerddor acrobatig Circa Tsuica ar y llwyfan.
Mae 26 cerddor y Band Jazz, sydd rhwng 12 ac 16 mlwydd oed, yn gweithio gyda chyfarwyddwr cerdd Circa Tsuica, Camille Secheppet, i ddysgu repertoire y sioe o ganeuon pres Balcanaidd a jazz Americanaidd - ac yn ychwanegu eu sain Gymreig eu hunain at y gymysgedd. Byddant hefyd yn dysgu techneg Circa Tsuica o 'beintio sŵn' fel y gallant symud wrth chwarae - ond byddant yn gadael yr acrobateg i'r bobl broffesiynol!
Mae'r sioe yn awr o guriadau pres di-baid, triciau syrcas mentrus a hiwmor, lle nad yw'r perfformwyr byth yn colli nodyn, a lle mae'r gynulleidfa'n cael ymuno â'r parti. Meddai arweinydd Band Jazz Tryfan, Owain Arwel Davies : “Mae'r project hwn gyda Circa Tsuica yn gyfle gwych i ddysgu rhywbeth newydd gan dîm ysbrydoledig o gerddorion a pherfformwyr ac rydym i gyd wedi'n cyffroi. Yn dilyn ein gweithdy cyntaf gyda'r cwmni, rydym yn credu ein bod yn ddechrau ar rywbeth arbennig iawn."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Bu cynrychiolwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Tryfan yn ddiweddar i siarad â myfyrwyr Blwyddyn 13 yr ysgol, ac i egluro’r hyn sydd gan y Coleg i’w gynnig i fyfyrwyr sydd ar drothwy gyrfaoedd mewn Addysg Uwch. Braf oedd croesawu Siôn Jobbins o’r Coleg atom - ond brafiach fyth oedd gweld Sara Stockwell yn ôl yma yn Nhryfan. Mae Sara bellach ar ei thrydedd flwyddyn yn y Brifysgol ym Mangor ac yn un o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-droed i Ferched
Bu Gwen Roberts o flwyddyn 8 yn trafod ei gyrfa bêl-droed gyda Dylan Jones ar Radio Cymru yn ddiweddar wrth ddathlu Wythnos Bêl-droed i Ferched. Hefyd yn y llun gwelir Gwenno Gibbard a fu’n athrawes dan hyfforddiant yn Nhryfan y llynedd.
Noson Agored
Cynhelir noson agored Ysgol Tryfan ar gyfer rhieni disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd ar nos Iau, Tachwedd 10fed 2016 rhwng 17:30 a 20:00. Dewch yn llu i’n gweld.

Mis Medi 2016 - Ysgol Tryfan

Llongyfarchiadau mawr i’n disgyblion a’n myfyrwyr oll a fu’n dathlu canlyniadau ardderchog yr haf hwn. Dymuniadau gorau hefyd i bob un sy’n wynebu cam nesaf eu gyrfaoedd mewn prentisiaethau, swyddi, colegau a phrifysgolion ledled y wlad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prif Ddisgyblion
Prif ddisgyblion Ysgol Tryfan ar gyfer y flwyddyn addysgol nesaf fydd Tomos Wood a Hana Abas, gyda Garn Jones a Nel Huws yn ddirprwyon. Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar ohonynt am gael y fraint o gael eu hethol gan eu cyfoedion yn ogystal â staff yr ysgol . Pob lwc gyda’r gwaith caled eleni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Wobrwyo
Cafwyd noson wobrwyo fendigedig yn yr ysgol nos Iau, Medi 15fed. Gwobrwywyd nifer fawr o ddisgyblion am ragoriaethau mewn amryfal feysydd, er mai dau lun yn unig a gynhwysir yma sef enillwyr y gwobrau TGAU a Safon Uwch.
Braf iawn oedd cael croesawu rhai o fyfyrwyr blwyddyn 13 y llynedd yn ôl atom a’u llongyfarch cyn iddynt gychwyn ar eu gyrfaoedd mewn prifysgolion.
Cafwyd hefyd eitem gerddorol safonol gan Carwyn Siôn a braf oedd cael croesawu Owain Tudur Jones yn ôl atom yn Ysgol Tryfan fel gŵr gwadd. Diolch hefyd i Dr Stel Farrar am ddweud gair teimladwy a chofiadwy i gloi’r noson, wrth iddi orffen ei chyfnod gyda ni fel Llywodraethwraig a rhiant.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg

Gweithdy barddoni
Bu disgyblion blwyddyn 9 yn rhan o brosiect barddoni cyffrous er cof am y Prifardd Emrys Roberts. Buont yn canolbwyntio ar ei ddwy awdl fuddugol 'Y Gwyddonydd' ac 'Y Chwarelwr' a chreu cerdd eu hunain dan arweiniad medrus Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. Mae wyresau Emrys Roberts yn ddisgyblion yma yn yr ysgol, Catrin ym mlwyddyn 12 ac yn astudio’r Gymraeg a Llinos ym mlwyddyn 11. Cawsant hwythau gyfarfod a sgwrsio gydag Ifor ap Glyn y diwrnod hwnnw. Diolch i Mared Huws o Pontio am drefnu’r gweithdy a bydd y gwaith gorffenedig yn cael ei arddangos yn y Caban ddiwedd mis Tachwedd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y Llyfrgell, Fflur Dafydd
Profiad arall arbennig a gafodd disgyblion blwyddyn 10, 12 a 13 y mis hwn oedd gwylio’r ffilm newydd hon yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Bu’r trafod a’r dadlau wedi’r gwylio’n frwd iawn a gobeithiwn yn fawr y cawn weld mwy o ffilmiau Cymraeg fel hyn fydd yn ennyn ymateb a diddordeb ymysg ein pobl ifanc ni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Spelling Bee Ffrangeg Cymru 2016
Er prysurdeb ddechrau tymor braf hefyd yw cofio un o lwyddiannau ddiwedd tymor. Ym mis Gorffennaf aeth Tara Stephen ac Efa Huw (y ddwy o flwyddyn 7 bryd hynny) i Aberystwyth i gystadlu yn rownd derfynol y Spelling Bee Ffrangeg. Roeddynt wedi gorfod dysgu 200 o eiriau Ffrangeg er mwyn gallu eu sillafu gyda’r wyddor Ffrangeg. Roedd 3 rownd o gystadlu yn ystod y dydd. Llwyddodd Efa i gyrraedd y rownd derfynol a daeth yn 4ydd. Cafodd y ddwy dystysgrifau i gofnodi eu llwyddiant a chafodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd olaf dlws hefyd. Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz
Bydd y Band Jazz yn cymryd rhan yn PONTIO gyda ‘Opus 7 - Circa Tsuica’ ar y 4ydd a'r 5ed o Dachwedd. Y mae’r ymarfer cyntaf wedi bod yn Ysgol Tryfan ar ddydd Llun Medi 26ain gyda’r cyfarwyddwr ac mae’r cerddorion ifainc yn edrych ymlaen at y perfformiad unigryw yma. Tocynnau ar gael gan Swyddfa Docynnau PONTIO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoci
Wedi blwyddyn lwyddiannus iawn y llynedd ar y meysydd chwarae, mae’r flwyddyn hon eto wedi cychwyn yn brysur ac yn llwyddiannus. Bu treialon hoci yn ddiweddar a dewiswyd Mali Jones blwyddyn 10 a Moli Smith blwyddyn 11 i dîm hoci Gwynedd dan 16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pencampwriaethau Nofio Cenedlaethol Agored Awst 2016
Bu nifer o’n disgyblion yn cystadlu yn ystod mis Awst yn y Pencampwriaethau Nofio Cenedlaethol yn Abertawe. Dyma rai canlyniadau clodwiw:
Catrin Barnes 2il – 100m pili pala, 2il – 200m pili pala
Mali D’Arcy 2il – 100m cefn, 2il – 100m dull rhydd, 2il – 50m dull rhydd
Marteg Dafydd 3ydd – 50m pili pala
Enillodd Siwan Huw ddwy fedal aur yn y 100m dull cefn a’r 200m dull cefn.
Llongyfarchiadau mawr!

Staff
Mae’r haf hwn yn gyfnod o newid i nifer o staff Ysgol Tryfan a hoffem ddymuno’n dda i bob un ohonynt yn ystod y cyfnod hwn.

Yn gyntaf hoffwn groesawu tair athrawes yn ôl i’r ysgol yn dilyn cyfnodau mamolaeth. Mae Mrs Ceri Midgley, Pennaeth yr Adran Addysg Grefyddol eisoes wedi dychwelyd atom a bydd Mrs Bethan Morgan (Technoleg) a Mrs Elin Angharad Jones (Adran y Gymraeg) yn dychwelyd cyn diwedd y tymor. Yr un pryd hoffem ddiolch i dri o athrawon a fu’n ddiwyd iawn eleni yn llenwi eu swyddi yn ystod y cyfnodau mamolaeth felly ar ddiwedd eu cyfnod gyda ni hoffem ddiolch i’r tri a dymuno’r gorau iddynt yng nghamau nesaf eu gyrfa. Diolch i Miss Aimie Williams (Addysg Grefyddol), Miss Glynwen Davies (Dylunio a Thechnoleg) a Mr Siôn Elwyn Hughes (Cymraeg) am eu gwaith caled.

Ond eleni hefyd byddwn yn colli dau aelod o staff a fydd yn ymddeol yn dilyn gwasanaeth hir a theyrngar yn Ysgol Tryfan.
Bydd Mr Gwyn Bere (Pennaeth Gwyddoniaeth) a Miss Eleri Richards (Pennaeth Adran Saesneg) yn ymddeol ar ddiwedd y tymor hwn a hoffem ddiolch i’r ddau ohonynt am wasanaeth clodwiw a ffyddlon i’r ysgol dros nifer o flynyddoedd. Bu’r ddau yn arwain adrannau craidd allweddol yn yr ysgol ers blynyddoedd mawr. Sefydlwyd Ysgol Tryfan ei hun yn 1978 ac yna penodwyd Mr Bere yn yr ysgol yn 1980 a phenodwyd Miss Richards drachefn yn 1990. Bydd yr ysgol yn awr yn colli cyfoeth o brofiad ac arbenigedd ond hoffem ddiolch o galon i’r ddau ohonynt am wasanaeth teyrngar a safonol i Ysgol Tryfan a’r un pryd dymuno’n dda i’r ddau ohonynt wrth iddynt edrych ymlaen at fis Medi ychydig mwy hamddenol.

Hoffwn longyfarch pob un o’r aelodau staff isod a benodwyd i swyddi neu gyfrifoldebau newydd ar gyfer mis Medi:
• Penodwyd Mrs Sioned Davies yn bennaeth yr Adran Saesneg
• Penodwyd Mrs Nia Griffiths Jones yn bennaeth yr Adran Gemeg
• Penodwyd Mrs Nia Griffiths Jones a Dr Gareth Griffiths yn Benaethiaid Gwyddoniaeth ar y cyd.
• Penodwyd Mr Siôn Edwards yn bennaeth yr Adran Ddylunio a Thechnoleg
• Penodwyd Miss Sera Roberts yn athrawes Mathemateg yn yr ysgol.
• Penodwyd Mrs Heledd Elfyn Thirsk yn gydlynydd y Fagloriaeth yng Nghyfnod Allweddol 4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Ers dyddiad cau’r mis diwethaf cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Fflint. Llwyddodd nifer fawr o grwpiau ac unigolion o Ysgol Tryfan i gyrraedd y genedlaethol eleni a braf oedd gweld hynny. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt. Hoffem longyfarch yn arbennig pob un a ddaeth i lwyfan y genedlaethol eleni:
• Medi Morgan a ddaeth yn ail ar yr unawd chwythbrennau a thrydydd ar yr unawd piano ar gyfer disgyblion bl.7-9
• Merin Lleu a ddaeth yn fuddugol eto eleni ar yr Unawd Pres bl.10 -13
• Y Band Jazz am ennill y gystadleuaeth ar gyfer Band/Cerddorfa dan 25 oed - mewn cystadleuaeth ragorol yn y pafiliwn ar y nos Wener gydag ysgolion Eryri yn gyntaf, yn ail ac yn drydydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Pres Ieuenctid Ewrop
Yn ddiweddar bu Merin Lleu yng ngogledd Ffrainc gyda Band Pres Ieuenctid Ewrop ac fe’i dewiswyd yn unawdydd y band. Darllenwch ei hanes personol o am y profiad bythgofiadwy hwn:

Ym mis Ionawr diwethaf, ges i wahoddiad i fod yn aelod o Fand Pres Ieuenctid Ewrop. Roedd hyn yn anrhydedd a ges i fy noddi i fod yn aelod gan y ‘European Brass Band Association’.
Ym mis Ebrill, mi deithiais i Lille yng Ngogledd Ffrainc efo dau aelod arall oedd hefyd wedi eu dewis i gynrychioli Cymru. Yn syth ar ôl i ni gyrraedd cefais glyweliad ac o ganlyniad i hynny cefais fy newis i fod yn unawdydd efo’r band.
Roedd aelodau eraill y band yn dod o bob cwr o Ewrop megis Norwy, Sweden, Awstria, Swistir, Ffrainc, Gwlad Belg, Iseldiroedd a mwy. Roedd rhaid i ni gael hyd i ffordd o gyfathrebu gan ddefnyddio sawl iaith.
Roedd yr arweinydd, Erik Janssen, sydd yn arweinydd byd enwog, yn ysbrydoliaeth i ni. Mi weithion ni yn galed iawn o 9 yn y bore tan 10.30 yn y nos yn ymarfer. Mi berfformion ni 6 cyngerdd i gynulleidfaoedd mawr mewn sawl lleoliad adnabyddus megis y Nouveau Siecle a’r Opera House de Lille.
Mi chwaraeais yr unawd ‘Wind Beneath My Wings’ ym mhob cyngerdd ac yn y ‘Cyngerdd Gala Mawreddog o flaen 3,000 o bobl ac yn fyw ar deledu Ffrainc. Roedd hyn yn brofiad arbennig i mi.
Mi ddysgon ni lawer gan ein gilydd yn gerddorol ac yn gymdeithasol a chawsom brofiad bythgofiadwy.
Ers dychwelyd dwi wedi bod yn brysur yn perfformio ym mhob man ac yn ogystal enillais yr unawd pres yn Eisteddfod yr Urdd. Dwi'n edrych ymlaen at astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ym mis Medi. Mae fy amser yn Ysgol Tryfan wedi bod yn wych a dwi wedi cael cymaint o gefnogaeth gan yr ysgol efo fy ngherddoriaeth. Uchafbwynt gorffen yn Ysgol Tryfan oedd llwyddiant Band Jazz Ysgol Tryfan yng nghystadleuaeth bandiau yn Eisteddfod yr Urdd sir y Fflint. Merin Lleu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wythnos Weithgareddau
Rydym oll yn edrych yn Ysgol Tryfan at yr wythnos weithgareddau a gynhelir yn ystod yr wythnos 6 - 10 o Orffennaf. Eleni bydd rhaglen lawn o weithgareddau cyffrous sy’n cyfuno profiadau addysgol a hwyliog. Bydd nifer o’r gweithgareddau yn manteisio ar amgylchedd bendigedig Gwynedd a Môn, gan gynnwys taith i gopa’r Wyddfa. Byddwn yn gweddïo am dywydd ffafriol yn ystod yr wythnos. Diolch ymlaen llaw i’r holl staff sydd wedi ymrwymo mor frwdfrydig i sicrhau wythnos werth chweil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth fathemategol heriol Prydeinig yr UKMT. Cai La Trobe Roberts o flwyddyn 8 gafodd farciau uchaf yn yr ysgol ac yn ei flwyddyn gan dderbyn y dystysgrif aur. Y marc uchaf ym mlwyddyn 7 ac yn ennill gwobr arian oedd Elis Rheinallt. Cafodd sawl disgybl arall dystysgrif arian sef Christopher Hayes a Llion Myers o flwyddyn 8 ac Evan Ward, Amy Harmens a Siwan Roberts o flwyddyn 7. Llwyddodd Eric Pitts o flwyddyn 8 a Cerys Goggin, Dewi Jones a Gwen Roberts o flwyddyn 7 i ennill gwobr efydd. Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd.
Diolch i Miss Miriam Jones am y stori ac am ei chefnogaeth i’r disgyblion hyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dylunio a Thechnoleg
Bydd criw o fl.8, 9 a 10 eleni yn cystadlu yng nghystadleuaeth F24 Greenpower. Byddant yn dylunio ac yn adeiladu car rasio trydanol a fydd yn cystadlu yn erbyn timau o ysgolion eraill yn Nhrac Rasio Môn ar 30ain o Fehefin. Yn y llun gwelir un rhan o Dîm Greenpower Tryfan yn treialu’r car. Diolch i Mr Edwards am ei gefnogaeth a phob lwc!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athletau
Mae hi’n dymor prysur iawn o athletau ar hyn o bryd gyda nifer fawr o’n hathletwyr yn llwyddiannus yn lleol ac yn rhanbarthol. Llongyfarchiadau i bob a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ystod y tymor. Yn athletau Eryri yn ddiweddar bu’r canlynol i gyd yn fuddugol a byddant yn awr yn carlamu yn eu blaenau i Fabolgampau Cymru. Gwych iawn!
Harry Godfrey - picell dan 16
Liam Casey - 300m dan 16
Ioan Rheinallt - Naid Driphlyg a Naid Hir dan 16
Roland Finnie - 1500m dan 16
Seren Hughes - 100m dan 16
Elan Watkin Jones - 800M dan 16
Llongyfarchiadau hefyd i dimau athletau bechgyn blwyddyn 8 a merched blwyddyn 9/10 a fu’n cynrychioli Arfon ym mabolgampau timau NASuwt Eryri. Bydd bechgyn Bl.8 yn awry n cam ymlaen i gynrychioli Eryri yn y mabolgampau timau cenedlaethol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau Ysgol
Cynhaliwyd Mabolgampau’r ysgol eleni ar ddydd Iau 9fed o Fehefin ar gaeau Treborth. Cafwyd tywydd rhagorol i gynnal y diwrnod a’r llys buddugol eleni eto oedd Elidir. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Diolch hefyd i’r Brifysgol am y bartneriaeth flynyddol a’r defnydd o’r adnoddau ardderchog.
Llongyfarchiadau i’r capteiniaid buddugol Hannah a Leon a welir yn y llun gyda thlws yr enillwyr.

Yn ystod y dydd torrwyd sawl record a chyflwynwyd tlysau Victor Ludorum a Vitrix Ludorum i’r athletwr a’r athletwraig orau ym mhob blwyddyn. Llongyfarchiadau i’r isod am ennill y tlysau hyn:
Bachgen Blwyddyn 7 – Harvey Williams
Merch Blwyddyn 7 – Gwen Roberts
Bachgen Blwyddyn 8 – Cai La Trobe-Roberts
Merch Blwyddyn 8 – Siwan Rees Williams
Bachgen Blwyddyn 9 – Caio Hughes
Merch Blwyddyn 9 – Medi Montague
Bachgen Blwyddyn 10 – Leon Shaw
Merch Blwyddyn 10 – cydradd – Hannah Owen ac Elan Watkin Jones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhedeg yn Ewrop
Yn dilyn perfformiad gwych yn ras Moel Eilio ddiwedd Mai, dewiswyd Cedol Dafydd i gynrychioli Cymru yn Gwpan Ieuenctid Rhyngwladol a gynhaliwyd yn Janske Lazne yn y Weriniaeth Siec yn ddiweddar. Ei safle yn y ras oedd 32 allan o 66 gyda rhedwr o Dwrci'n cipio'r brif wobr. Dyma brofiad bythgofiadwy i Cedol ac mae'n edrych ymlaen at gystadlu mewn rasus cyffelyb yn y dyfodol

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith Dramor
Yr wythnos nesaf bydd 32 o ddisgyblion Ffrangeg a Hanes blwyddyn 10 yn mynd ar daith addysgol i Ffrainc dan arweiniad yr adran Ffrangeg. Dymunwn yn dda iddynt ar eu taith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arholiadau’r Haf
Bydd canlyniadau’r arholiadau allanol ar gael fel arfer yn yr ysgol ar y ddau ddydd Iau canlynol:
• Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol – dydd Iau, Awst 18fed, 2016. Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i Flwyddyn 13 o wyth o’r gloch yn y bore a chanlyniadau Uwch Gyfrannol ar gyfer Bl.12 o naw o’r gloch ymlaen.
• TGAU – dydd Iau, Awst 25ain, 2016. Bydd canlyniadau TGAU Bl.11 ar gael o wyth o’r gloch ymlaen. Bydd canlyniadau blwyddyn 10 ar gael o ddeg o’r gloch ymlaen.

Hoffem ddiolch i’n holl ddisgyblion a’u rhieni am eu cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn, a dymunwn haf hir a heulog i holl ddarllenwyr Y Goriad.

Eisteddfod yr Urdd

Llwyddiannau Llenyddiaeth - Adran y Gymraeg
Llongyfarchiadau gwresog i ddwy a fu’n llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref llenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint. Cipiodd Non Fôn Davies Blwyddyn 7 y wobr gyntaf am ysgrifennu darn rhyddiaith ‘Ar Goll’ a Hana Abas Bl12 ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth i flynyddoedd 12 a 13 am ysgrifennu darn rhyddiaith ‘Croesffordd’. Rydym yn falch iawn o’r ddwy – enillwyr cenedlaethol, ardderchog!

Celf a Chrefft
Llongyfarchiadau mawr i Lleucu Bryn o flwyddyn 8 a fu’n llwyddiannus iawn eleni eto yn yr adran Celf a Chrefft. Daeth Lleucu yn ail yn genedlaethol gyda’i Gwaith Lluniadu 2D ar gyfer disgyblion Bl.7,8 a 9 ac yn drydydd yng nghystadleuaeth Gemwaith Bl.7,8 a 9. Ardderchog - edrychwn ymlaen at weld ei gwaith yn Fflint.

Braf iawn hefyd fydd gweld cynifer o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn ddiwyd iawn yn Fflint yn y cystadlaethau canlynol – dymuniadau gorau i bob un ohonynt.

Dydd Cystadleuaeth Pwy?
Mercher Unawd Chwythbrennau Bl. 7 - 9 Medi Morgan
Mercher Unawd Telyn Bl. 7 - 9 Marteg Dafydd
Iau Unawd Merched Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts
Iau Unawd Piano Bl. 7 - 9 Medi Morgan
Iau Dawns Werin Bl.7 - 9 2 grŵp
Iau Deuawd Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts, Non F. Davies
Iau Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9 Non F. Davies
Iau Ensemble Lleisiol Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts, Non F. Davies, Erin Williams
Iau Cyflwyniad Dramatig Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Parti Cerdd Dant Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Côr S.A. Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Monolog Bl. 10 a dan 19 oed Cai F. Davies
Iau Cyflwyno Alaw Werin Bl. 10 a dan 19 oed Cai F. Davies
Iau Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed Merin Lleu
Gwener Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed Annest Gerrard
Gwener Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed Gethin Elis, Awen Edwards, Sioned Griffiths
Gwener Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed Merin Lleu, Hana Abas, Gwenno Morgan
Gwener Cerddorfa / Band dan 19 oed 1 grŵp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau Mynediad
Am y trydydd mis yn olynol braf yw gallu enwi myfyrwyr o’r chweched dosbarth yn Ysgol Tryfan sydd wedi ennill ysgoloriaethau mynediad i Brifysgolion. Y mis hwn hoffem longyfarch Meilyr Siôn Jones yn galonnog am ennill un o brif ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ardderchog Meilyr. Ei fwriad yn awr yw astudio Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iwan Llewelyn-Jones
Fel rhan o ŵyl piano’r Galeri bu’r pianydd enwog Iwan Llewelyn-Jones yn yr ysgol yn perfformio ac yn cydweithio gyda nifer o’n disgyblion. Diolch iddo am brynhawn difyr ac ysbrydoledig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz 2016
Bu’n fis prysur a llwyddiannus iawn i’r Band Jazz. Yn gyntaf bu’r band yn swyno’r gynulleidfa ar fore Sadwrn heulog ar y Cei yng Nghaernarfon fel rhan o Ŵyl Fwyd Caernarfon. Wedyn bu’r band yn Nhreorci yn cystadlu yn rownd derfynol adran ieuenctid Band Cymru a ddarlledwyd yn fyw ar S4C. Gwelwyd perfformiad gwych gan y Band Jazz gan wneud cryn argraff ar bawb a fu’n gwylio. Gyda chynifer o aelodau’r Band bellach yn ddisgyblion iau - dyma gychwyn ar gyfnod newydd cyffrous yn hanes Band Jazz Ysgol Tryfan, a’r dyfodol hwnnw’n gyffrous ac yn ddiogel yn nwylo’r arweinydd Mr Owain Arwel Davies.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r Meysydd Chwarae

Cedol ar garlam!
Yn ystod y mis diwethaf bu Cedol Dafydd yn rhedeg yn Mini Marathon Llundain. Cafodd ei ddewis i dîm athletau ieuenctid Cymru i gystadlu yn dilyn ei lwyddiant o fod yn ail ym Mhencampwriaethau Cymru yn Abertawe fis Chwefror.
Profiad gwych iddo

Rygbi
Bu bechgyn blwyddyn 8 yn rownd derfynol plât Eryri a chafwyd gêm wych gyda’r plât yn y diwedd yn cael ei rannu yn dilyn gêm gyfartal 22-22. Llwyddodd Shane Owen i sgorio 3 chais yn ystod y rownd derfynol. Da iawn hogiau!

Bu bechgyn blwyddyn 9 hefyd yng nghystadleuaeth 7 bob ochr Eryri yn ddiweddar gan ddod yn ail yng nghystadleuaeth y plât.

Llwyddodd merched blwyddyn 7 ac 8 drachefn i ennill plât Eryri - ardderchog genod! Yn y llun gwelir y tîm yn dathlu ar ôl derbyn eu gwobr gan Rachel Taylor, capten Cymru.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Jack McGuffie a Leon Shaw a fu’n cynrychioli carfan dan 16 RGC.

Athletau
Mae hi’n dymor prysur iawn o athletau ar hyn o bryd hefyd gyda nifer fawr o’n hathletwyr yn llwyddiannus yn lleol ac yn rhanbarthol. Llongyfarchiadau i bob a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ystod y tymor. Yn athletau Eryri yn ddiweddar bu’r canlynol i gyd yn fuddugol a byddant yn awr yn carlamu yn eu blaenau i Fabolgampau Cymru. Gwych iawn!

Harry Godfrey - picell dan 16
Liam Casey - 300m dan 16
Ioan Rheinallt - Naid Driphlyg a Naid Hir dan 16
Roland Finnie - 1500m dan 16
Seren Hughes - 100m dan 16
Elan Watkin Jones - 800M dan 16

Yn y Dŵr
Llongyfarchiadau i Steffan Griffiths bl 10 am gael ei ddewis i garfan caiacio Cymru.

Urdd Eisteddfod
We should like to congratulate all the pupils who took part in the recent Urdd Eisteddfodau. We are very proud of our pupils and their success. It will be great to see so many Ysgol Tryfan pupils taking part in the National Urdd Eisteddfod in Flint in the following competitions – good luck!

Dydd Cystadleuaeth Pwy?
Mercher Unawd Chwythbrennau Bl. 7 - 9 Medi Morgan
Mercher Unawd Telyn Bl. 7 - 9 Marteg Dafydd
Iau Unawd Merched Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts
Iau Unawd Piano Bl. 7 - 9 Medi Morgan
Iau Dawns Werin Bl.7 - 9 2 grŵp
Iau Deuawd Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts, Non F. Davies
Iau Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9 Non F. Davies
Iau Ensemble Lleisiol Bl. 7 - 9 Ela V. Roberts, Non F. Davies, Erin Williams
Iau Cyflwyniad Dramatig Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Parti Cerdd Dant Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Côr S.A. Bl. 7 - 9 1 grŵp
Iau Monolog Bl. 10 a dan 19 oed Cai F. Davies
Iau Cyflwyno Alaw Werin Bl. 10 a dan 19 oed Cai F. Davies
Iau Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed Merin Lleu
Gwener Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed Annest Gerrard
Gwener Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed Gethin Elis, Awen Edwards, Sioned Griffiths
Gwener Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed Merin Lleu, Hana Abas, Gwenno Morgan
Gwener Cerddorfa / Band dan 19 oed 1 grŵp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau Mynediad
Y mis diwethaf braf oedd adrodd am lwyddiant nifer o’n myfyrwyr wrth iddynt sicrhau ysgoloriaethau mynediad i brifysgol. Y mis hwn hoffem longyfarch Fergus Elliot am ennill dwy ysgoloriaeth i astudio Peirianneg ym Mhrifysgol Bangor. Da iawn ti Fergus!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Teulu STEM Blwyddyn 7
Daeth cwmni Techniquest atom yn ddiweddar i gynnal bore o weithgaredd STEM gyda disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol. Thema’r gweithgaredd oedd ‘Her Rollercoaster’ a gwelwyd y disgyblion yn mwynhau gwyddoniaeth weithredol. Diolch i gwmni Horizon am noddi’r gweithgaredd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lori Clywed yn Nhryfan
Daeth lori Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar i’r ysgol yn ddiweddar hefyd. Mae’r elusen yn codi ymwybyddiaeth ac yn dod â gwybodaeth i blant a phobl ifanc ar draws y wlad. Cynhaliwyd gweithdai yn y lori ac arddangoswyd yr offer diweddaraf sydd ar gael i blant a phobl ifanc byddar a allai roi mwy o annibyniaeth iddynt. Yn y prynhawn, manteisiodd rhai o ddisgyblion blwyddyn 8 a blwyddyn 11 ar weithdy ymwybyddiaeth o fyddardod. Mae’r disgyblion wedi elwa llawer ohono. Diolch i Denise Hughes, yr athrawes clyw, am drefnu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parth Cyflymder 20MYA
Braf yw gallu datgan fod Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda’r ysgol i greu parth 20 milltir yr awr o gwmpas yr ysgol. Cafwyd cystadleuaeth ymysg disgyblion blwyddyn 7 i greu arwydd i hyrwyddo’r parth ac i hybu diogelwch ar y ffordd.
Llongyfarchiadau i Ceridwen Fisher am ennill y gystadleuaeth. Edrychwn ymlaen at weld ei phoster ar arwydd go iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spelling Bee
Llongyfarchiadau i Tara Stephen ac Efa Huw o Flwyddyn 7 sydd wedi llwyddo yn y Gystadleuaeth Spelling Bee yn yr ysgol a byddent yn awr yn mynd ymlaen i’r Gystadleuaeth Genedlaethol ym mis Gorffennaf. Pob Lwc i’r ddwy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corneli Cudd
Dros y mis diwethaf bu criw o fyfyrwyr Blwyddyn 12, fel rhan o’u gwaith ar Fagloriaeth Cymru, yn gwirfoddoli ar brosiect Corneli Cudd gyda Phontio a’r Brifysgol. Ymunodd y criw o gerddorion gyda Manon Llwyd oedd yn artist preswyl mewn dau gartref gofal yn yr ardal, sef Plas Hedd a Bryn Menai. Roeddent yn perfformio a chyd-ganu gyda’r preswylwyr. Roedd yn brofiad a fydd yn aros yn hir yn y cof, gydag ambell un wedi cael profiadau emosiynol iawn. Bu Sion D’arcy, Sioned Griffith a Nel Huws hefyd yn rhan o noson gofiadwy yn Pontio dan arweiniad Beti George – Dementia Dan Sylw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith Llundain
Ar yr 22ain o Fawrth, aeth blwyddyn deg i lawr i Lundain fel rhan o gyrsiau Cerdd, Drama, Daearyddiaeth a Hanes. Trefnwyd nifer o weithgareddau difyr iawn gan gynnwys ymweld â Theatr y Glôb, taith gerdded o amgylch ardaloedd poblogaidd Llundain megis Sgwâr Trafalgar a thŵr Llundain. Gyda’r nos aethom i gael bwyd yn Pitza Hut ac wedyn yn ein blaenau i weld y sioe gerdd Lion King. I mi, dyna oedd yr uchafbwynt gan ei bod yn sioe wych, roedd popeth amdani’n wych!
Yn yr Hilton yn Wembley yr arhosom y noson yna ac mi gafodd pawb noson wych o gwsg! Aethom i’r tai cyffredin y bore canlynol a chael ein tywys o amgylch y lle gan Hywel Williams, roedd hynny’n ddifyr iawn. Y gweithgaredd olaf oedd ymweld â pharc y gemau Olympaidd, ac fel pob gweithgaredd arall cafwyd llawer o hwyl ac fe ddysgom ni lawer. Mwynheais y trip i lawr i Lundain yn fawr, gweld Lion King oedd yr uchafbwynt i mi ond roedd pob gweithgaredd arall yn brofiad difyr a hwyliog iawn. Buasai pawb wrth eu bodd yn mynd yn nôl lawr i Lundain gan ein bod ni gyd wedi gwirioni gyda’r lle!
Gethin Elis Bl.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cemeg yn y Brifysgol
Mynychodd Seren Baker, Morgan Parry a Tomos Wood, o flwyddyn 12 Ysgol Tryfan, gystadleuaeth Cemeg ‘Dadansoddwr Ysgolion’ ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.
Gyda thros bymtheg o ysgolion yno o ganolfannau ac ysgolion mor bell i ffwrdd â Lloegr, roedd y digwyddiad wedi ei seilio ar un dasg, yn gofyn am ystod o sgiliau a gwybodaeth gemegol. Yn ogystal â chynnal arbrofion a phrofion cyfarwydd, cafwyd y cyfle i ddefnyddio dulliau ac offer mwy cymhleth ac anghyfarwydd. Fe wnaethom fwynhau yn arw'r cyfle i ymestyn ein gwybodaeth gemegol a herio ein sgiliau gwyddonol.
Tomos Wood Bl.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sialens Smwddi Blwyddyn 7
Cafodd blwyddyn 7 gyfle i baratoi smwddi iachus a fyddai’n addas i’w werthu ar y stryd fawr ym Mangor. Bu’r disgyblion i gyd yn llwyddiannus gan fwynhau’r gweithgaredd yn fawr. Diolch i Miss Glynwen Davies am eu harwain.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Cymru 2016
Hoffem ddymuno’n dda i’r Band Jazz wrth iddynt gyrraedd rownd derfynol adran ieuenctid Band Cymru. Darlledir y gystadleuaeth hon ar S4C felly bydd cyfle i ddilyn eu hynt a’u helynt yn y gystadleuaeth. Pob lwc i’r band!

Eisteddfod yr Urdd
Hoffai staff Ysgol Tryfan longyfarch yr holl ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan ymhob un o’r Eisteddfodau’r Urdd yn ystod y mis diwethaf. Rydym yn falch iawn o’n disgyblion a’u llwyddiant. Mi fydd llawer o’r disgyblion yn awr yn mynd ymlaen I Fflint – pob hwyl iddynt.
Dyma ganlyniadau’r eisteddfodau’r Urdd eleni hyd yma:

Canlyniadau Ysgol Tryfan yn Eisteddfod Cylch yr Urdd Bangor / Ogwen Bl. 7 - 9
1. Unawd Merched Bl.7 i 9 – 1af = Ela V. Roberts; 3ydd = Erin Rhys Williams
2. Unawd Chwythbrennau Bl.7 i 9 – 2il = Medi Morgan; 3ydd = Tara Stephen
3. Llefaru unigol Bl.7 i 9 - 1af = Non Fôn Davies; 2il = Morgan Owen
4. Ensemble lleisiol Bl. 7 i 9 – 1af = Ela V. Roberts, Non Fôn Davies ac Erin Rhys Williams
5. Alaw Werin Unigol Bl. 7 i 9 - 1af = Non Fôn Davies, 2il = Ela V. Roberts, 3ydd = Erin Rhys Williams
6. Unawd Piano Bl. 7 i 9 – 1af = Medi Morgan, 2il = Owain Jones
7. Deuawd Bl. 7 i 9 – 1af = Ela V. Roberts a Non Fôn Davies
8. Unawd Telyn Bl. 7 i 9 – 1af = Marteg Dafydd
9. Monolog Bl. 10 a dan 19 oed – 1af = Cai Fôn Davies, 2il = Gethin Meilir Ellis, 3ydd = Awen Edwards
10. Unawd Bechgyn Bl. 7 i 9 – 1af = Morgan Frazer, 2il = Steffan Ellis
11. Unawd Pres Bl. 7 i 9 – 1af = Amy Harmens
12. Parti Merched Bl.7 i 9 – 1af = Parti Tryfan
13. Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed – 1af = Cai Fôn Davies
14. Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed – 1af = Annest Gerrard
15. Côr S.A. Bl. 7 i 9 – 2il = Côr Tryfan

Canlyniadau Eisteddfod Sir dan 15 oed
1. Unawd merched = Ela V. Roberts = 1af
2. Alaw werin unigol = Non Fôn Davies = 3ydd
3. Unawd piano = Medi Morgan = 1af; Owain Jones = 2il.
4. Dawns werin = Grŵp India = 1af, Grŵp Efa = 2il.
5. Deuawd = Ela V. Roberts a Non Fôn Davies = 1af
6. Unawd Cerdd Dant = Non Fôn Davies = 1af
7. Ensemble lleisiol = Ela V. Roberts, Non Fôn Davies ac Erin Williams = 1af
8. Unawd Chwythbrennau = Medi Morgan = 1af
9. Cyflwyniad dramatig Tryfan = 1af
10. Unawd Telyn = Marteg Dafydd = 1af
11. Parti Merched Tryfan = 4ydd
12. Parti Cerdd Dant = Parti Tryfan 1 = 2il; Parti Cerys = 3ydd
13. Côr S.A. Tryfan = 2il

Canlyniad Eisteddfod Sir Ddawns
1. Dawns Hip Hop Unigol Bl. 7 – 9 = Siriol Hughes = 3ydd

Eisteddfod Sir Bl. 10 – dan 19 oed, nos Wener, Mawrth 11
• Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed = Cai Fôn Davies = 2il
• Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed = Cai Fôn Davies = 2il
• Monolog Bl. 10 a dan 19 oed = Cai Fôn Davies = 1af
• Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed = Annest Gerrard = 1af
• Llefaru unigol Bl 10 a dan 19 oed = Cai Fôn Davies = 2il
• Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed = Cai Fôn Davies = 1af
• Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed = Awen Edwards, Sioned Griffiths a Gethin Meilir Ellis = 1af

Eisteddfod Sir Offerynnol Bl. 10 - dan 19 oed, nos Fawrth, Mawrth 15
• Unawd piano Bl. 10 a dan 19 oed = Gwenno Morgan = 2il
• Unawd pres Bl. 10 a dan 19 oed = Merin Lleu = 1af
• Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed = Tryfan = 2il
• Cerddorfa / Band dan 25 oed = Band Jazz Tryfan = 2il

Canlyniadau Cylch Celf a Chrefft Ysgol Tryfan.
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 – 9
Lleucu Bryn – 1af
Jac Glyn Pari Edwards - 2il
Lois Dafydd Hughes – 3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed
Elliw Owen – 2il
Dyluniad 2D Bl. 7 – 9
Jac Glyn Pari Edwards – 1af
Print Monocrom Bl. 7 – 9
Ffion Childes – 1af
Amy Rose Harmens – 2il
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed
Elen Harris – 1af
Miriam Ester Harmens – 2il
Print Lliw Bl. 7 – 9
Amy Rose Harmens – 1af
Medi Morgan – 2il
Ffion Childes – 3ydd
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed
Elen Harris – 1af
Miriam Esther Harmens – 2il
Gemwaith Bl. 7-9
Lleucu Bryn – 1af
Ffion Childes – 2il
Ffilm neu animeiddiad – Uwchradd
Jac Glyn Pari – 1af

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg
Cystadlaethau Dydd Gŵyl Dewi – Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am greu cardiau bendigedig i ddathlu gŵyl ein nawddsant.
Blwyddyn 7 – 1af – Morgan Frazer, 2il - Non Davies a 3ydd - Ceridwen Fisher
Blwyddyn 8 - 1af - Sophie Mckeaveney, 2il - Hannah Roberts a 3ydd - Elise Jones

Taith ‘Un Nos Ola Leuad’ – Cafodd Blwyddyn 13 daith arbennig dan arweiniad yr arbenigwr Dr J Elwyn Hughes o amgylch Bethesda gan ddod â llu o leoliadau’r nofel yn fyw iddynt. Mae ganddynt arholiad llafar ar y nofel hon wedi gwyliau’r Pasg felly’n sicr bydd y daith o fudd mawr iddynt. Cawsant wedyn ymweld ag Ysgol Dyffryn Ogwen a chael y fraint o weld yr union ddesg y bu Caradog Prichard yn ysgrifennu’r nofel arni. Mae Ysgol Dyffryn Ogwen wedi cael y ddesg yn ddiweddar yn anrheg gan Mari, merch Caradog Prichard.
Ychydig ddyddiau wedyn, bu rhai o’r criw’n gwrando ar ddarlith wych gan Dr Dafydd Roberts o’r Amgueddfa Lechi. Profiad gwerthfawr iawn iddynt eto a fydd yn cyfoethogi eu trafodaethau llafar ar y nofel.
Diolch yn fawr iawn i Dr J Elwyn Hughes a Dr Dafydd Roberts am gytuno i arwain ac ysbrydoli ein myfyrwyr fel hyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau Mynediad
Llongyfarchiadau mawr i dri o’n myfyrwyr ym mlwyddyn 13 am ennill ysgoloriaeth mynediad i Goleg Prifysgol Aberystwyth. Llwyddodd Keicha Colton-Palmer, Gwenno Tomos a Daniel Glyn i gyrraedd y brig yn yr arholiadau hyn. Da iawn chi a phob lwc yn yr haf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sports Relief
Bu Ysgol Tryfan yn brysur yn ddiweddar yn codi arian at achos Sports Relief. Bu’’r disgyblion yn gwisgo eu gwisg eu hunain am y diwrnod a gwelwyd ymdrechion rhagorol o ran gwisgo gwisg ffansi. Cafwyd hefyd fore coffi mawr dan nawdd myfyrwyr y 6ed dosbarth ac yn ystod yr awr ginio cynhaliwyd gêm bêl-rwyd hynod gystadleuol rhwng myfyrwyr y 6ed dosbarth a staff. Llwyddwyd i godi £615 yn ystod y dydd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ball Boys Centenery Shield
Yn ddiweddar bu criw o fechgyn blwyddyn 8 yn brysur ar gae pêl-droed Nantporth yn helpu yn ystod gêm bêl-droed ryngwladol ysgolion dan 18 rhwng Cymru a Lloegr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Teulu STEM Blwyddyn 7
Daeth cwmni Techniquest atom yn ddiweddar i gynnal bore o weithgaredd STEM gyda disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol. Thema’r gweithgaredd oedd ‘Her Rollercoaster’ a gwelwyd y disgyblion yn mwynhau gwyddoniaeth gweithredol. Diolch i gwmni Horizon am noddi’r gweithgaredd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lori Clywed yn Nhryfan
Daeth lori Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar i’r ysgol yn ystod mis Mawrth. Mae’r elusen yn codi ymwybyddiaeth ac yn dod â gwybodaeth i blant a phobl ifanc ar draws y DU. Cynhaliwyd gweithdai yn y lori ac arddangoswyd yr offer diweddaraf sydd ar gael i blant a phobl ifanc byddar a allai roi mwy o annibyniaeth iddynt. Yn y prynhawn, manteisiodd rhai o ddisgyblion blwyddyn 8 a blwyddyn 11 ar weithdy ymwybyddiaeth o fyddardod. Mae’r disgyblion wedi elwa llawer ohono. Diolch i Denise Hughes, athrawes clyw, am drefnu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parth Cyflymder 20MYA
Braf yw gallu datgan fod Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda’r ysgol i greu parth 20 milltir yr awr o gwmpas yr ysgol. Cafwyd cystadleuaeth ymysg disgyblion blwyddyn 7 i greu arwydd i hyrwyddo’r parth ac i hybu diogelwch ar y ffordd.
Llongyfarchiadau i Ceridwen Fisher am ennill y gystadleuaeth. Edrychwn ymlaen at weld ei phoster ar arwydd go iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spelling Bee
Mae Mia Jones, Siwan Roberts, Tara Stephen, Efa Huw a Cerys Goggin o Flwyddyn 7 wedi llwyddo yn y rownd leol o’r Spelling Bee a bydd y ddwy a wnaiff orau yn y rownd nesaf yn mynd ymlaen i’r Rownd Genedlaethol sydd yn cael ei chynnal ym mis Gorffennaf yn Aberystwyth. Pob Lwc i’r pump ohonyn nhw!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corneli Cudd
Dros y mis diwethaf bu criw o fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n dilyn cwrs Bagloriaeth Cymru yn gwirfoddoli ar brosiect Corneli Cudd gyda Phontio a’r Brifysgol. Ymunodd y criw o gerddorion gyda Manon Llwyd oedd yn artist preswyl mewn dau gartref gofal yn yr ardal, sef Plas Hedd a Bryn Menai. Roeddent yn perfformio a chyd-ganu gyda’r preswylwyr. Roedd yn brofiad a fydd yn aros yn hir yn y cof, gydag ambell un wedi cael profiadau emosiynol iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwy Chwaer yn Dringo i’r Copa
Maer dwy chwaer wedi llwyddo i ddringo i’r brig yn ddiweddar - a hynny’n llythrennol. Mae Lucy a Hannah Swann wedi bod yn cystadlu yng nghyfres dringo ieuenctid Prydain ac wedi bod yn llwyddiannus iawn. Daeth Lucy yn bedwerydd trwy Gymru a’i chwaer fawr Hannah yn ail. Bydd Hannah yn awr yn cynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol Prydain yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau mawr!

Adran y Gymraeg
Diwrnod Astudio’r Cerddi yn y Brifysgol – Bu myfyrwyr Blwyddyn 12 yn ystod eu gwyliau hanner tymor yn Ysgol y Gymraeg yng nghwmni’r darlithwyr yn trafod y cerddi gosod sydd ar y fanyleb a chael diwrnod gwerth chweil. Yn sicr, bu’r arweiniad, y cyngor a’r trafodaethau a gafwyd yn werthfawr iawn wrth iddynt baratoi ar gyfer yr arholiad ar y cerddi. Diolch yn fawr iawn i Ysgol y Gymraeg am drefnu’r diwrnod hynod fuddiol hwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwalfa

disgyblion

Anodd iawn yw dewis un ansoddair i ddisgrifio’r wefr a gawsom fel myfyrwyr ac athrawon yn gwylio’r perfformiad hwn. Cawsom ein cyfareddu gan y ddrama arloesol hon a braint oedd cael bod yn rhan o’r gynulleidfa. O’r llon i’r lleddf, mawr fu’r mwynhad a bydd y profiad yn parhau gyda ni am amser. Llongyfarchiadau gwresog i bawb a fu ynghlwm â’r perfformiad.

Fel rhan o weithgareddau a digwyddiadau’n ymwneud â’r ddrama bu myfyrwyr Blwyddyn 13 yn gwrando ar J. Elwyn Hughes a John Ogwen yn Neuadd Ogwen a chael cyfle i ddod i adnabod gwir gymeriadau Bethesda a’r cylch. Bu hwn eto’n brofiad amhrisiadwy ac yn sicr o fudd iddynt wrth wynebu her yr arholiad llafar ar y nofel enwog ‘Un Nos Ola Leuad’. Yn ogystal bu’r actor Merfyn Pierce Jones yn yr ysgol yn cynnal gweithdy ar gymeriadu gyda rhai o’n disgyblion.

Yn olaf o ran Chwalfa hoffem longyfarch y tri bachgen o flwyddyn 7 a 8 a fu’n rhan o gast y cynhyrchiad bythgofiadwy hwn yn Pontio. Bu Morgan Owen, Lewis Roberts a Gethin Owen, a welir yn y llun, yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf gan elwa’n fawr o fod yn rhan o gynhyrchiad mor wefreiddiol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Profi

disgyblion

Nos Wener Chwefror 12fed daeth Katie Eaglestone ac Awen Roberts Blwyddyn 12 yn fuddugol mewn cystadleuaeth yng Nghanolfan Pontio ym Mangor. Rhaglen arloesol o ddysgu trwy brofiad a mentora oedd ‘Her Profi’, yn cael ei chynnal gan Brifysgol Bangor. Bwriad y cynllun oedd cynorthwyo myfyrwyr israddedig i wella eu sgiliau cyflogadwyedd, a’u haddasu ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd yn y gymuned. Bu timau o ysgolion ar draws Môn a Gwynedd yn gweithio gydag un o dri grŵp cymunedol a benodwyd i gynorthwyo â’r Project, ac roeddent yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid yn Pontio. Enillodd Katie ac Awen y brif wobr o £500 yn ogystal â gwobr ychwanegol o weithio fel tîm. Eu cynllun buddugol oedd creu podcast Cymraeg i hybu’r iaith a byddant yn awr yn cael y fraint o gydweithio gyda Menter Iaith Môn i wireddu’r cynllun. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Cystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd 2016

disgyblion

Fe aeth criw o ddisgyblion o Ysgol Tryfan i lawr i Aberystwyth i gystadlu ar ran Eryri yn y gystadleuaeth Gymnasteg genedlaethol. Hoffai’r ysgol longyfarch pob un ohonynt ar eu llwyddiant. Roedd y safon yn uchel iawn ac roedd 12 cystadleuydd ymhob cystadleuaeth. Rydym yn falch iawn ohonynt. Dyma’r canlyniadau:

Unigol Glain Watkin Jones (Bl.8) = 8fed
Kyle Howard (Bl.11) = 2il
Parau Siriol Hughes a Lucy Swann (Bl.8) = 7fed
Triawdau Lois Dafydd, Cerys Jones a Siwan Jones (Bl.8) = 6ed
Kyle Howard (Bl.11), Hannah Swann (Bl.10) a Llinos Roberts (Bl.10) = 4ydd
Grŵp Blwyddyn 8 = 7fed.

Diolch i Mrs Jane Parry am yr eitem hon ac am ei chefnogaeth i holl agweddau’r Urdd yn yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traws Gwlad Cenedlaethol

disgyblion

Bu chwech o’n disgyblion yn rhedeg yn y gystadleuaeth traws gwlad genedlaethol i ysgolion yn Aberhonddu yn ddiweddar. Roedd hi’n gamp aruthrol iddynt gyrraedd y safon yma i gychwyn a pherfformiodd y chwech yn rhagorol yn ystod y dydd. Llongyfarchiadau mawr i’r chwech a welir yn y llun: Cai La Trobe-Roberts, Elan Watkin Jones, Ela Catrin Jones, Cedol Dafydd, Roland Finnie a Gruff Stead. Llongyfarchiadau calonnog hefyd a dymuniadau gorau i Cedol a Roland a lwyddodd yn ystod y dydd i gael eu dewis ar gyfer carfan Cymru yn awr. Gwych!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz a Band Cymru
Llongyfarchiadau i’r Band Jazz am gyrraedd rownd derfynol Band Ieuenctid Band Cymru. Byddant yn awr yn ymddangos yn y rownd derfynol yn fyw ar S4C ym mis Mai a hynny yn erbyn tri o fandiau sirol o dde Cymru. Pob lwc!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae prosiect Sgiliaith dan nawdd y Coleg Cymraeg er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch yn parhau eto eleni yn Ysgol Tryfan. Bydd blwyddyn 10 yn awr yn manteisio ar y gweithdai difyr hyn.

Hoffem longyfarch ein cyn-fyfyrwraig Sara Menai Stockwell ar gael ei dewis yn ddiweddar yn llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dilynwch ei hynt a’i helynt ar gyfrif trydar yn ogystal â blog y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: @colegcymraeg neu blog.colegcymraeg.cymru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg

disgyblion

Mae Owain Jones, Gruff Boyle a Tomos Mather (blwyddyn 9) wedi bod yn brysur yn mynychu dosbarthiadau meistroli mathemateg yn y Brifysgol yn ystod y tymor hwn. Ymysg y cyfranwyr yn y dosbarthiadau hyn hefyd fydd Mrs Mari James sy’n rhoi sesiwn ar ‘Sgwariau, Israddau a Rhifau Dychmygol’.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dylunio a Thechnoleg
Coginio – Crempogau a Phwdinau

disgyblion

Yn debyg iawn i’r rhaglenni niferus ar y teledu ar hyn o bryd sy’n ysbrydoli pobl i fwynhau mentro yn y gegin, mae Miss Glynwen Davies yn yr adran Dylunio a Thechnoleg hefyd yn ysbrydoli dysgwyr yr ysgol hon i fwynhau coginio o bob math. Yn ystod y mis diwethaf bu blwyddyn 7 yn eu helfen yn ymateb i gystadleuaeth ‘Sialens Pwdinau’ a buont hefyd yn mwynhau diwrnod crempog i’r eithaf yn ei chwmni - fel y gwelir yn y llun.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Urdd
Bu criw o fyfyrwyr yng Nghaerdydd yn Fforwm Ieuenctid yr Urdd yn ddiweddar. Diolch yn fawr iawn i Gwenno Tomos, Daniel Glyn, Lea Glyn, Awen Edwards a Jona Owen am eu hymroddiad a’u barn ddeallus.

Hoffem hefyd ddymuno’n dda i bob un o’n disgyblion a fydd yn cystadlu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd yn ystod y misoedd nesaf. Pob lwc yn wir!

Nosweithiau Dewisiadau ac Arholiadau
Bu’n fis prysur i rai o ddisgyblion yr ysgol a’u rhieni. Bu blwyddyn 11 yn sefyll nifer o arholiadau TGAU ym mis Ionawr a byddant yn derbyn canlyniadau’r rhain ar ddydd Iau, 3ydd o Fawrth.

Cynhaliwyd hefyd nosweithiau ar gyfer rhieni blwyddyn 9 ac 11 wrth i’r disgyblion hyn wynebu’r broses ddewisiadau ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa addysgol. Dylid cysylltu â’r ysgol am unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth ychwanegol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosiect Ymddiriedolaeth yr Holocost
Yn flynyddol caiff dau fyfyriwr o’r ysgol gyfle bythgofiadwy i ymweld ag Auschwitz. Wedi sawl cais effeithiol iawn gan fyfyrwyr blwyddyn 12, y ddwy a ddewiswyd eleni oedd Awen Edwards a Mari Williams. Edrychwn ymlaen at gael hanes y daith a’u hargraffiadau hwy o’r lleoliad hanesyddol dirdynnol hwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Cofio’r Holocost
Cynhaliwyd gwasanaeth cofio’r Holocost gan Gyngor Gwynedd yn Siambr Dafydd Orwig ar ddydd y cofio - Ionawr 27ain 2016. Bu’r prif ddisgyblion a’r dirprwyon yno’n cynrychioli Ysgol Tryfan a’r brif eneth Manon Owen gafodd y fraint o ddarllen Ymrwymiad y Cenhedloedd Unedig yn y gwasanaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg
Dod â Siwan yn fyw - dyma’n union a wnaeth Dr William Lewis, Ffion Dafis a Maureen Rhys dan gadeiryddiaeth Dr Manon Wyn Williams gyda pherfformiadau o’r ddrama gan Elin Bryn Williams a Cedron Siôn yn Pontio yn ddiweddar. Cafodd myfyrwyr blwyddyn 12 sy’n astudio Cymraeg bnawn hynod ddifyr yn gwrando ar y drafodaeth am ‘Siwan’ gan Saunders Lewis, sef drama maent yn ei hastudio ar gyfer eu harholiad llafar Uwch Gyfrannol. Diolch i Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor am drefnu. Mae’r myfyrwyr yn edrych ymlaen at ddigwyddiad arall sydd wedi’i drefnu ar eu cyfer yn ystod gwyliau’r hanner tymor sef diwrnod yn trafod cerddi amryw o feirdd sydd ar y fanyleb Uwch Gyfrannol fydd eto o fudd mawr iddynt wrth baratoi ar gyfer eu harholiad ysgrifennu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pwy Geith y Gig?

disgyblion

Bu criw ffilmio Pwy Geith y Gig? yn yr ysgol yn ffilmio ar gyfer y gyfres hon sy’n chwilio am aelodau i fand newydd, ifanc a chyffrous. Bu clyweliadau yn ystod y dydd a chafwyd gig gyda grŵp Yr Eira yn yr ysgol yn ystod y prynhawn. Braf iawn oedd cael croesawu cyn-ddisgyblion sy’n aelodau o Yr Eira yn ôl atom i Dryfan, sef Rhys a Lewys. Yr un mor braf oedd gweld mai cyn-ddisgybl arall, sêr Lara Catrin, oedd yn cyflwyno’r rhaglen hon. Diolch am y gefnogaeth a’r hwyl!

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Band Jazz Bach yn Llanrwst

disgyblion

Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus a phoblogaidd iawn yn y Galeri cyn y Nadolig bu’r Band Jazz ar waith eto ym mis Ionawr. Bu’r Band Jazz Bach yn perfformio yn Glasdir Llanrwst wrth lansio Siarter yr Iaith ar draws siroedd y Gogledd. Roedd yn braf gweld ein cyfeillion o Ysgol Llandygai yn y digwyddiad hefyd a braint oedd cael bod yn rhan o’r lansiad hwn. Cafwyd canmoliaeth uchel gan gynrychiolwyr y chwe sir i gerddorion Ysgol Tryfan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merin Lleu – Band Pres Ewrop

disgyblion

Mae gyrfa gerddorol Merin yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ei fwriad yn awr yw datblygu ei arbenigedd ymhellach y flwyddyn nesaf yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain. Llongyfarchiadau iddo am dderbyn ysgoloriaeth hefyd i’r coleg hwn. Eleni hefyd fe’i dewiswyd yn aelod o Fand Pres Ieuenctid Ewrop. Dyma gamp a braint aruthrol. Golyga hyn y bydd yn treulio cyfnod ym mis Ebrill yn Lille yn Ffrainc gyda’r band.
Mawredd, dyma gamp Merin!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg Bellach yn y Brifysgol

disgyblion

Aeth criw o ddisgyblion Bl12/13 i weithdai Mathemateg yn y Brifysgol (22/1/16). Thema’r dydd oedd “Dathlu Llwyddiant Merched mewn Mathemateg”. Cafwyd cyflwyniadau ar gyfraniad mathemateg i fyd rhaglennu cyfrifiadurol, i waith ystadegol ym myd meddygaeth ac i ddadansoddi data er mwyn creu penawdau effeithiol yn y cyfryngau.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syria

disgyblion

Bu disgyblion yr ysgol yn casglu nwyddau i’w gyrru i helpu’r sefyllfa argyfyngus yn Syria. Roeddem yn cefnogi ymgyrch leol Pobl i Bobl a braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yn ymateb yn gadarnhaol i’r alwad hon. Diolch i bob un ohonynt a’u rhieni am gefnogi a dangos ochr rinweddol, ddyngarol ein pobl ifanc unwaith eto.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r Meysydd Chwarae - Athletau Dan Do i Flwyddyn 7

disgyblion

A hithau’n ganol gaeaf mor braf oedd cael cyfle i flwyddyn 7 fwynhau diwrnod o athletau dan do yng Nghanolfan Brailsford. Cafodd y disgyblion gyfle yn ystod y dydd i brofi wyth o gampau athletaidd gwahanol. Hoffem ddiolch i Ysgol Addysg Prifysgol Bangor am drefnu’r diwrnod ac i Gwyn Owen, darlithydd y cwrs Addysg Gorfforol Uwchradd, a’i hyfforddeion am gynnal yr holl weithgareddau.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd

disgyblion

Braf oedd gweld cynifer o’n disgyblion yn teithio i Gaerdydd yn ddiweddar ar gyfer Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd.
Canlyniadau Gala Nofio Genedlaethol yng Nghaerdydd 24/01/2016 - YSGOL TRYFAN

• Llion Myers – Rhydd Bechgyn Bl.7+8 – 1af = AUR
• Marteg Dafydd – Bl. 7+8 Rhydd + Cefn = 5ed
• Siwan Williams – Cefn Merched Bl.9+10 – 2il = ARIAN
• Catrin Barnes – Rhydd Merched Bl.9+10 – 3ydd = EFYDD
• Cyfnewid amrywiol Bl. 7+8 (Cerys Goggin, Manon Jones, Marteg Dafydd, Efa Williams) = 6ed.
• Cyfnewid Cymysg Bl. 7 + 8 (Marteg Dafydd, Llion Myers, Osian Barnes, Efa Williams) = 5ed

Rhaid cofio fod y gala hon yn genedlaethol ac mae cyrraedd y safon yma'n gamp ynddo’i hun. Llongyfarchiadau i bawb am eu hymdrechion safonol ac i’r rhieni am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnasteg yr Urdd

disgyblion

Cynhaliwyd Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn Eryri yn ddiweddar a chafwyd llwyddiant ysgubol i ddisgyblion Tryfan.

Unigol C.A.3 = Glain Watkin Jones (Bl.8) = 1af
Unigol C.A.4 = Kyle Howard (Bl.11) = 1af
Parau C.A.3 1af = Siriol Hughes a Lucy Swann (Bl.8)
2il = Elain Edwards ac Elin Huws (Bl.8)
3ydd = Cêt Roberts a Siwan Roberts (Bl.7)
Triawd C.A.3 = 1af = Cerys Jones, Siwan Jones a Lois Hughes (Bl.8)
Triawd C.A.4 = 1af = Llinos Roberts (Bl.10), Hannah Swann (Bl.10) a Kyle Howard (Bl.11)
Grŵp uwchradd = 1af.

Byddant yn awr yn cynrychioli Eryri yn y rownd derfynol a gynhelir yng Nghanolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth ar Ddydd Iau, Chwefror 11, 2016. Llongyfarchiadau a phob lwc!

Diolch i Mrs Jane Parry am ymgymryd â chymaint o’r gwaith trefnu a chymell o ran gweithgareddau’r Urdd eleni. Mae’r llwyddiant uchod yn dysteb i’w gwaith da.

Bancsi Bach

disgyblion

Bu sioe gerdd fawr Ysgol Tryfan Bancsi Bach yn llwyddiant ysgubol yn Pontio. Roedd Theatr Bryn Terfel yn llawn am dair noson wrth i ddisgyblion yr ysgol swyno’r cynulleidfaoedd gyda’u canu a’u dawnsio. Bendigedig oedd gweld tua 200 o ddisgyblion yr ysgol ar lwyfan Pontio ar ddiwedd y sioe. Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n ymwneud â’r sioe , yn arbennig Mr Owain Arwel Davies a fu’n arwain y prosiect o’r cychwyn.

Fel ysgol rydym yn falch iawn o bob un o’n disgyblion a gyfrannodd at lwyddiant Bancsi Bach. I’r rhai ohonoch na lwyddodd i weld y sioe cofiwch fod DVD o’r sioe ar gael bellach. Rydym bellach yn edrych ymlaen at y sioe gerdd fawr nesaf!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfeillion Ysgol Tryfan

enillydd y raffl

 

Diolch yn fawr iawn i’r Cyfeillion am eu diwydrwydd eleni. Roedd eu gwaith yn allweddol i sicrhau llwyddiant Bancsi Bach ond ar ben hynny cynhaliwyd Ffair Nadolig lwyddiannus ganddynt yng nghwmni dysgwyr iau'r ysgol. I gloi’r tymor cafwyd Raffl Fawr y Cyfeillion gyda gwobr gyntaf o £100 ac fe welir yr enillydd Jac Brown yn wên o glust i glust yn y llun ar ôl i’w enw ddod allan o’r het fel enillydd y brif wobr. Diolch yn fawr iawn i’r Cyfeillion am eu gwaith caled ac i bawb a’u cefnogodd.

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran Saesneg

disgyblion


Bu’n fis prysur yn yr adran Saesneg eto’r mis hwn. Bu blwyddyn 9 yn cynnal sesiynau Room 101 gyda’r dysgwyr eu hunain yn dewis yr enillwyr. Yn y llun gwelir y tri a ddaeth i’r brig – ond Llion Parry aeth â hi gan roi achos cryf iawn dros yrru pryfed cop i’r ystafell.disgyblion


Mae cystadleuaeth Upwards yr Adran hefyd yn mynd o nerth i nerth gyda chystadlu brwd a difyr. Yn y llun gwelir y cystadleuwyr a fu’n serennu’r tymor hwn gyda Jack Jones yn enillydd y tro hwn. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Bu disgyblion o Flynyddoedd 12 a 13 sy’n astudio Mathemateg Bellach, yn cystadlu yn yr ‘UK Senior Mathematical Challenge’. Cafodd Tomos Wood wobr arian, a chafodd Sean Griffiths, Owain Griffiths, Menai Lamers James a Martin Finnie wobr efydd yr un.

Bydd Tomos Wood yn mynd yn ei flaen i’r rownd nesaf o’r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd ar serennu mewn cystadleuaeth heriol iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewis Doeth

disgyblion

Mae Sgiliaith ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda ni yn Ysgol Tryfan er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd sydd mewn Addysg Uwch a thu hwnt i ddefnyddio’r Gymraeg. Bu blwyddyn 10 y llynedd yn cynllunio llwybr gyrfa a gwobrwywyd yr enillwyr gan Mrs Angharad Lloyd-Williams, Pennaeth Sgiliaith. Yn y llun gwelir y disgyblion a ddaeth i’r brig, gyda Cai Fôn Davies yn cipio’r wobr gyntaf o I-pad. Dyma wobr anrhydeddus a ddylai ysbrydoli ddisgyblion ein blwyddyn 10 presennol a fydd yn gwneud gwaith cyffelyb yn fuan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dylan Morgan

Dylan Morgan

 

Hoffem ddymuno’n dda i Mr Dylan Morgan yn ei swydd newydd fel Swyddog Cynhwysiant gyda Chyngor Gwynedd. Mae Mr Morgan wedi gweithio fel cymhorthydd ac erbyn hyn yn Uwch Gynhorthydd Cyflenwi yn yr ysgol a bydd bwlch mawr ar ei ôl.


Yn y llun fe’i gwelir ar ei ddiwrnod olaf yn ei waith yn ei siwmper Nadolig gan fod diwrnod olaf y tymor yn ddiwrnod gwisgo siwmperi Nadolig. Llwyddwyd i godi swm anrhydeddus at achosion da ar y diwrnod a diolch i bawb am gefnogi.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nofio
Cynhaliwyd Gala Nofio Rhanbarth Eryri yr Urdd yn ddiweddar a chafwyd llwyddiant aruthrol gan ddisgyblion yr ysgol. Cafwyd llwyddiant mawr gan dimau cyfnewid yr ysgol ac isod rhestrir y canlyniadau unigol:

Cystadleuaeth
Enw
Safle
Rhydd Bechgyn Bl.7ac 8
Llion Myers
1af
Rhydd Merched Bl.7 ac 8
Marteg Dafydd
1af
Rhydd Bechgyn Bl.9 a 10
Cedol Dafydd
1af
Rhydd Merched Bl.9 a 10
Catrin Barnes
1af
Rhydd Bechgyn Bl.11+
Sion D’arcy
1af
Broga Merched Bl.7 ac 8
Manon Jones
2il
Cerys Goggin
3ydd
Broga Bechgyn Bl.9 a 10
Cedol Dafydd
1af
Cefn Merched Bl.7 ac 8
Marteg Dafydd
1af
Cefn Merched Bl. 9 a 10
Siwan Williams
1af
Cefn Bechgyn Bl.11+
Sion D’arcy
1af
Pili pala Bech. Bl.7 ac 8
Llion Myers
1af
Osian Barnes
3ydd
Pili pala Merch. Bl. 9 a 10
Catrin Barnes
1af


Pob lwc i bob un ohonynt a fydd yn symud ymlaen yn awr i’r Gala Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

Bancsi Bach
Diolch yn fawr iawn i Owain Jones o flwyddyn 9 am baratoi’r datganiad canlynol ar gyfer y wasg ar ran sioe Bancsi Bach:

disgyblion

O Ragfyr y 9fed, hyd at Ragfyr yr 11eg, bydd Ysgol Tryfan yn perfformio sioe gerdd unigryw yng nghanolfan gelfyddydol ac arloesi newydd Prifysgol Bangor, Pontio. Teitl y sioe gerdd yw “Bancsi Bach”, cynhyrchiad wedi’i addasu o nofel y prifardd Tudur Dylan Jones, cyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan. Mae’r stori’n sôn am fachgen yn yr ysgol uwchradd yn cael ei fwlio. Drwy gydol y stori bydd Owen, y prif gymeriad, yn dangos ei dalentau yn peintio graffiti. Dychwelodd Tudur Dylan Jones i’r ysgol yn 2014 er mwyn cynnal gweithdai gyda disgyblion yr ysgol. Pwrpas y rhain oedd ei ysbrydoli i allu addasu’r nofel i fod yn sioe gerdd, gan ysgrifennu sgript, a chyfansoddi geiriau’r caneuon. Mae’n stori am werthfawrogi gallu pawb, ac am hyder i fod yn wahanol, a bydd y sioe gerdd yn cael ei pherfformio i gannoedd o bobl yn fuan iawn.

Dywedodd Tudur Dylan Jones: “Bachgen o Ysgol y Strade oedd wedi symud i lawr o Gaernarfon oedd ysbrydoliaeth y stori. Gan fod y ddau ohonon ni’n dod o’r gogledd, roedden ni’n dallt ein gilydd yn siarad! Digwyddodd sôn wrtha i ryw ddiwrnod ei fod wedi bod allan y noson gynt yn arlunio o amgylch y dref. Mae’n siŵr y dylai athro go iawn fod wedi rhoi row iddo fo, ond mi benderfynais i sgwennu nofel amdano yn lle! Mae graffiti yn cael ei weld fel fandaliaeth, ond gan eraill fel darn o gelfyddyd.

“Roedd dychwelyd i Ysgol Tryfan yn brofiad hyfryd. Mae’r lle wedi newid llawer, yr hen gampfa wedi diflannu ac adeiladau yn y cefn. Yr hyn dwi’n ei gofio fwyaf ydy’r un peth sydd heb newid dim. Sef yr olygfa fendigedig o ystafelloedd y coridor top. Doeddwn i’n sicr ddim yn gwerthfawrogi’r olygfa ddigon tra o’n i yn yr ysgol. Byddwn i wrth fy modd gwybod fod disgyblion yr ysgol yn cael gwers ar enwau’r holl fynyddoedd, o Ben y Gogarth yr holl ffordd draw i’r gorllewin.
“Roedd cydweithio gyda’r disgyblion yn chwa o awyr iach i fi. Roedd eu syniadau a’u brwdfrydedd yn braf i’w weld, ond ddim yn sioc o gwbl o gofio am draddodiad ac enw da Ysgol Tryfan. Mae yna newidiadau o’r nofel i’r sioe lwyfan, a syniadau’r disgyblion ydyn nhw. Roedden nhw’n gweld cyfleoedd nad oeddwn i ddim, ac wedi cyfrannu at y sioe a fydd gobeithio yn diddanu, ac yn cyfleu neges. Mae’r gerddoriaeth yn rymus ac yn gafael, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr at eistedd yn ôl yn Pontio i fwynhau perfformiad yr actorion, dawnswyr, y cantorion, a’r band.

“Y peth dwi’n ei gasáu fwyaf fel athro ydy gweld plant yn cael eu bwlio. Mae bwlio’n gallu digwydd mewn sawl ffurf. Gall fod yn gorfforol, yn eiriol, yn emosiynol, ac un o’r rhai gwaethaf yw anwybyddu. Mae gweld plentyn ar ei ben ei hun yn ystod awr ginio, amser egwyl ac mewn gwersi yn gallu torri calon. Neges y nofel ydy fod gan bawb allu, ac na ddylen ni fod yn gwneud bywydau pobl eraill yn uffern oherwydd ein rhagfarnau ni.”

disgyblion

Un o’r sioeau cyntaf yn Pontio fydd “Bancsi Bach”. Bydd cydweithio mewn partneriaeth â chwmni mor broffesiynol yn siŵr o gynnig cyfleoedd bythgofiadwy i’r perfformwyr ifanc. Wedi cael sgript gwbl unigryw gan Tudur Dylan Jones, a derbyn wythnosau o hyfforddi gan gyfarwyddwr proffesiynol, Martin Thomas, bydd y sioe gerdd yn sicr o blesio pawb a fydd yn ddigon ffodus i’w gwylio. Mae caneuon ardderchog Owain Arwel Davies ynghyd â thalent y cantorion ifanc yn siŵr o syfrdanu’r gynulleidfa. Mae sawl elfen wahanol; dawnsio, peintio, actio, canu, a llu o ddyletswyddau tu ôl i’r llen. Bydd cydweithrediad Pontio yn codi’r safon i lefel broffesiynol, yn ogystal ag ysbrydoli cenhedlaeth arall o bobl ifanc i gymryd rhan yn y celfyddydau. Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Pontio, Elen ap Robert:
“Bydd Theatr Bryn Terfel yn cynnig llwyfan i dalentau ifanc yn ogystal ag artistiaid proffesiynol. Rwyf wrth fy modd yn gweld Pontio yn croesawu disgyblion Ysgol Tryfan i rannu eu creadigrwydd yn ystod mis cyntaf pontio ar agor.”

Caewyd Theatr Gwynedd gyda chynhyrchiad Ysgol Tryfan o “West Side Story”, a bydd “Bancsi Bach” yn un o sioeau cyntaf Pontio. Heb amheuaeth, bydd “Bancsi Bach” yn sioe i’w chofio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Agored Ysgol Tryfan
Cynhaliwyd noson agored Ysgol Tryfan ddechrau’r mis a heidiodd nifer fawr o rieni disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yr ysgolion cynradd atom. Diolch i’r holl rieni a’u plant am gefnogi bwrlwm y noson, a diolch i’n holl staff a’n disgyblion a fu’n ddiwyd yn ystod y noson. Edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion atom i Dryfan eto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plant Mewn Angen

disgyblion

 

Bu’r ysgol yn brysur yn cefnogi gweithgareddau Plant Mewn Angen ar Dachwedd y 13eg eleni. Cynhaliwyd bore coffi mawr yn Neuadd yr ysgol, yn ychwanegol bu gêm pêl-fasged gystadleuol iawn rhwng myfyrwyr y chweched dosbarth a staff yr ysgol. Llongyfarchiadau i staff am ennill y gêm hon ac i bawn a gyfrannodd at swm anrhydeddus yr ysgol o £815 tuag at yr achos da! Diolch i fyfyrwyr y chweched am arwain y gweithgareddau.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran y Gymraeg
Drama Difa
Y mis hwn, Blwyddyn 13 sy’n astudio Cymraeg fu’n Neuadd Ogwen yn gwylio perfformiad o ‘Difa’ gan Dewi Wyn Williams. Drama oedd yn digwydd ym mhen y prif gymeriad, Oswald Pritchard ydoedd a’r prif gymeriad hwnnw’n cael ei ddifa gan salwch meddwl. Gan fod y myfyrwyr yn astudio’r nofel ‘Un Nos Ola Leuad’, bydd y ddrama hon yn wych er mwyn croesgyfeirio yn eu harholiad llafar terfynol.

Cwrs Glan Llyn

disgyblion

 

Cawsom fynd am dridiau fel rhan o’n cwrs Cymraeg Uwch Gyfrannol a chyfarfod llu o fyfyrwyr o ysgolion eraill. Cawsom sawl darlith ddiddorol, ddefnyddiol gan enwogion Cymru yn cynnwys Myrddin ap Dafydd a Dafydd Iwan. Yn ogystal â darlithoedd gwerthfawr cawsom hwyl yn y Twmpath a’r Talwrn. Enillodd Sioned y wobr gyntaf am gyfansoddi cân a’i pherfformio – llongyfarchiadau iddi! Yn sicr, roedd yn brofiad y buasem yn ei argymell ac edrychwn ymlaen at gael mynd eto’r flwyddyn nesaf! Gan Griw Bl12 Cymraeg.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Fathemateg
Bu disgyblion o Flynyddoedd 12 a 13 sy’n astudio Mathemateg Bellach, yn cystadlu yn yr ‘UK Senior Mathematical Challenge’. Cafodd Tomos Wood wobr arian, a chafodd Sean Griffiths, Owain Griffiths, Menai Lamers James a Martin Finnie wobr efydd yr un.

Bydd Tomos Wood yn mynd yn ei flaen i’r rownd nesaf o’r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd am serennu mewn cystadleuaeth heriol iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Addysg Grefyddol
Wrth edrych ymlaen at y Nadolig mae hi’n bwysig ein bod hefyd yn meddwl am rai llai ffodus na ni a bu rhai o’n disgyblion yn ystod mis Tachwedd yn brysur yn paratoi a chasglu bocsys Operation Christmas Child.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Addysg Gorfforol
Bu’n fis prysur arall ar y meysydd chwarae i ddisgyblion Ysgol Tryfan a dyma grynodeb o’r canlyniadau:

Pêl-rwyd:
Tîm dan 18 oed - Twrnamaint Arfon - Ail
Tîm dan 16 oed - Twrnamaint Arfon - Trydydd
Ysgol Tryfan 8 – 5 Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Tryfan 15-0 Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Tryfan 10-10 Ysgol Brynrefail
Ysgol Tryfan 5-5 Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Tryfan 6-8 Ysgol Friars
Hoci:
Enillwyr twrnamaint o dan 16 Arfon a Môn
Ysgol Tryfan 1-0 Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Tryfan 2-0 Ysgol Uwchradd Bodedern
Ysgol Tryfan 4 – 0 Ysgol Brynrefail
Ysgol Tryfan 0-0 Ysgol Gyfun Llangefni
Ysgol Tryfan 2- 0 Ysgol David Hughes
Bl.8 Ysgol Tryfan 5 – 0 Ysgol Friars
Rygbi Genethod - O dan 14:
Ysgol Tryfan 43 – 10 Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Tryfan 20 – 5 Ysgol Friars
Rygbi bechgyn:
Bl 9 Ysgol Tryfan 17 – Ysgol Friars 28
Bl 7 Ysgol Tryfan 43 – Ysgol Syr Hugh Owen 10
BL 7 Ysgol Tryfan 16 – Ysgol Friars 5
Pêl-droed bechgyn:
Bl 7 - Ysgol Tryfan 6 – 2 Ysgol Friars
Bl 11 Ysgol Tryfan 3 – Ysgol Friars 4
Bl 10 Twrnament 5 bob ochr Eryri

 

Gymnasteg

disgyblion

Cynhaliwyd cystadleuaeth Gymnasteg Ysgolion Eryri yn ddiweddar yn y Ganolfan Tenis yng Nghaernarfon . Gyda 17 o ysgolion yn bresennol roedd y cystadlu ar y dydd yn safonol iawn a braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn serennu. Yn wir death tri o’n timau yn gyntaf – Genethod Canolradd Blwyddyn 7, Genethod Canolradd Blwyddyn 8 a Bechgyn Nofydd Blwyddyn 8 – gwych iawn.

Ar ben hynny enillodd nifer o ddisgyblion wobrau unigol hefyd:
Merched Blwyddyn 7 Canolradd - Ail - Leah Hughes Trydydd - Amy Harmens
Merched Blwyddyn 8 Canolradd - Trydydd - Glain Watkin Jones
Bechgyn Blwyddyn 8 Nofydd - Trydydd - Efan mutembo
Bechgyn Blwyddyn 9 a Hŷn Canolradd - Pedwerydd - Caio Hughes

Siarad Cyhoeddus

2 ddisgybl

Yn rhifyn mis diwethaf fe glywsoch am rai o fyfyrwyr y chweched dosbarth yn mynd i Brifysgol Glyndŵr i gael hyfforddiant ar ofynion cystadleuaeth ddadlau ysgolion Cymru. Erbyn hyn cynhaliwyd rownd Gogledd Cymru ac unwaith eto eleni daeth Ysgol Tryfan i’r brig yn yr ymryson nodedig hwn.
Gan mai Ysgol Tryfan enillodd y rownd ranbarthol y llynedd, yn Nhryfan y cynhaliwyd rownd Gogledd Cymru eleni, a daeth pump o ysgolion a cholegau chweched dosbarth atom i Fangor i frwydro am dlws trawiadol y ddraig goch. Gyda thimau o Ysgol Friars, Ysgol David Hughes, Ysgol Eirias, Coleg Dewi Sant a Choleg 6ed Dosbarth Rhyl, yn ogystal ag Ysgol Tryfan, yn cystadlu eleni; cafwyd ymryson hynod o gystadleuol a safonol.
Hana Abas a Tomos Wood sy’n cynrychioli Ysgol Tryfan yn y gystadleuaeth eleni a chawsant gryn lwyddiant gan ennill eu dadl eu hunain a’r ymryson yn gyfangwbl. Byddant yn awr yn camu’n hyderus i’r rownd nesaf.

Hoffem ddiolch i’r Adrannau Saesneg a Hanes am eu cefnogaeth a’u hyfforddiant. Diolch hefyd i Sioned Griffiths am fod yn amserydd yn ystod y gystadleuaeth ac i Siôn D’Arcy am fod yn gadeirydd rhagorol a hwyliog ar yr holl ymryson. Pob lwc i’r areithwyr yn y rowndiau nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adran Hanes yn Llanberis
Treuliodd disgyblion Blwyddyn 9 ddiwrnod difyr iawn yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn dysgu am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar gymunedau Cymreig ac ymgyrch y llywodraeth i recriwtio'r Cymry. Cafwyd perfformiad arbennig o'r ddrama 'I'r Gad Fechgyn Gwalia' gan Theatr Bara Caws ynghyd â gweithdy drama a oedd yn egluro'r hanes yn glir o ran profiadau'r Cymry ganrif yn ôl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon
Y mis diwethaf cyhoeddwyd fod nifer o ferched wedi llwyddo i gael eu dewis i dimau hoci rhanbarthol. Y mis hwn tro’r merched pêl-rwyd yw hi. Dewiswyd Ela Roberts a Catrin Barnes i gynrychioli Arfon dan 16, gyda Tara Howard, Mia Roberts, Mali Jones a Marteg Dafydd yn cael eu dewis i’r tîm dan 14. Llongyfarchiadau genod a phob lwc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arlwyo Calan Gaeaf

plant

Aeth criw bl.10 Arlwyo dan arweiniad Miss Glynwen Davies i hwyliau’r tymor yn ddiweddar gan goginio ac addurno cacennau ar thema Calan Gaeaf. Roedd pawb wedi mwynhau'r wers yn fawr iawn ac wedi dysgu am wahanol ddulliau o addurno cacennau bach.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roboteg

disgyblion

 

Mae criw o ddisgyblion o flynyddoedd 8 i 11 yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Roboteg sydd wedi ei threfnu gan VEX Robotics ac yn cael ei hariannu gan y Grid Cenedlaethol. Gweler yma lun o rai o’r criw wedi adeiladu ClawBot - cam cyntaf creu Robot fydd yn gallu chwarae pêl-fasged. Mae rhagor o newyddion ar gyfrif trydar yr adran @tg_tryfan

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sioe Fawr – Bancsi Bach!

poster

Braf oedd gallu cyhoeddi’n ddiweddar y bydd disgyblion Ysgol Tryfan yn llwyfannu sioe gerdd fawr wreiddiol o’r enw Bancsi Bach ar lwyfan mawreddog Pontio ym mis Rhagfyr eleni. Bydd yn gyfle gwych i’n disgyblion, o flwyddyn 7 i 3, gyfrannu at lwyddiant sioe fawr mewn theatr broffesiynol.

Mae’r castio eisoes wedi ei gwblhau a’r disgyblion yn yr ysgol dros wyliau’r hanner tymor yn dechrau ymarfer gyda Mr Davies a’r cyfarwyddwr Martin Thomas.


Byddwn yn perfformio am dair noson yn Pontio (Rhagfyr 9 - 11, 2015) yn ogystal â pherfformiad prynhawn arbennig ar gyfer ysgolion cynradd dalgylch Bangor.
Cofiwch ddod yn llu i’r sioe i gefnogi Ysgol Tryfan a Pontio. Mae’r tocynnau eisoes ar werth — https://tocynnau.pontio.co.uk/Online/https://tocynnau.pontio.co.uk/Online/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Agored
Cynhelir noson agored Ysgol Tryfan ar gyfer rhieni disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd ar nos Iau, Tachwedd 12fed 2015 rhwng 17:30 a 20:00. Dewch yn llu i’n gweld.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llawlyfr Ysgol Tryfan 2015 - 2016

guidebook

 

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llyfryn Gwaith Cartef Blwyddyn 7

guidebook

 

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cylchlythyr yr Hydref i Rieni

clawr

 

 

 

Cylchlythyr yr Hydref i Rieni - cliciwch yma

 

 

 

 

Calendar Digwyddiadau Ysgol Tryfan 2015 - 2016

 

 

 

Calendar Digwyddiadau Ysgol Tryfan 2015 - 2016 - cliciwch yma

 

 

 

 

Cymorth ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 11 a'u Rhieni
Llythyr Adolygu ac Arholiadau Tymor yr Haf 2015 - cliciwch yma

Adnoddau
Amserlen TGAU Haf 2015 - cliciwch yma
Arweinaid Adolygu TGAU - i ddisgyblion - cliciwch yma
Canllawn i Rieni - TGAU Ysgol Tryfan 2015 - cliciwch yma
Cyngor Adolygu TGAU i flwyddyn 11 Ysgol Tryfan 2015 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cymorth ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 7, 8 and 9 a'u Rhieni
Profion ac Asesiadau Tymor yr Haf i ddisgyblion CA3 - cliciwch yma
Gwybodaeth i Rieni - cliciwch yma

Diwrnod Trwynau Coch

Bu myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn ddiwyd yn trefnu gweithgareddau ar gyfer Diwrnod Trwyn Coch yn Ysgol Tryfan ganol y mis hwn. Casglwyd £566 a hoffem ddiolch i’r myfyrwyr am eu brwdfrydedd a’u harweiniad.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynhadledd Cenhedloedd Unedig

Bu myfyrwyr blwyddyn 12 yn Siambr Arfon ym Mhenrallt, Caernarfon yn ddiweddar yn ffug-gynhadledd y Cenhedloedd Unedig a drefnwyd gan CEWC. Roedd y gynhadledd yn cynnig ffordd ryngweithiol, llawn hwyl i fyfyrwyr ddysgu am fudiad rhyngwladol hanfodol y Cenhedloedd Unedig. Cafwyd diwrnod buddiol ac addysgiadol iawn dan faner  Bagloriaeth Cymru.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tîm Irfon

Bu Irfon Williams, un o gyn-ddisgyblion Ysgol Tryfan, yn yr ysgol yn ddiweddar yn siarad mewn gwasanaeth gyda’r disgyblion hŷn am ei brofiadau yn brwydro yn erbyn cancr a’i ymdrechion diflino i godi arian. Ar ddiwedd y gwasanaeth cyflwynwyd siec o dros £500 gan Gwenllïan a Sara (Prif eneth a dirprwy brif eneth yr ysgol) at ymgyrch Tîm Irfon a diolch iddo am y neges bositif a’r ysbrydoliaeth.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meistri Mathemateg
Bu disgyblion o Flwyddyn 9, sef Eirian Jones, Siwan Huw a Miriam Harmens, yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau Meistroli Mathemateg yn y brifysgol yn ddiweddar.  Roedd cyfres o bum sesiwn, ar bob math o feysydd mathemategol, gan gynnwys gwaith taenlenni, rhifau dychmygol a gwneud penderfyniadau yn y byd meddygol.  Mae’r sesiynau yn rhan o gynllun blynyddol ar gyfer disgyblion talentog Blwyddyn 9 yng Ngwynedd, Môn a Chonwy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ffilm a Thechnoleg

Bu Mr Iwan Edwards, y Pennaeth Technoleg Gwybodaeth, yn brysur eto’r mis hwn. Trefnwyd gweithdy difyr ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 ac 11 TGCh yr ysgol dan nawdd cwmni Technocamps. Mae’r Clwb Ffilm hefyd dan arweiniad Mr Edwards yn brysur ac ar hyn o bryd mae grŵp o ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 yn derbyn cyfres o weithdai dan y teitl ‘See It Make It’fydd yn arwain at greu ffilm.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pencampwyr Pêl-rwyd

Llongyfarchiadau calonnog i ferched blwyddyn 9 am ennill pencampwriaeth Eryri dan 14 yn ddiweddar. Llwyddodd y genod i fynd trwy’r gystadleuaeth gan ennill pob gêm. Da iawn wir!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Urdd
Bu nifer o ddisgyblion ysgol Tryfan yn ddiwyd yn ystod y mis yn cystadlu yn yr eisteddfodau cylch a sirol mewn gwahanol oedrannau. Hoffem longyfarch pob un a fu’n cynrychioli’r ysgol mor anrhydeddus a hoffem ddymuno’n dda i bob un o’n disgyblion a fydd yn gwneud y daith i Gaerffili  ymhen hanner tymor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trydar Ysgol Tryfan
Dilynwch newyddion diweddaraf Ysgol Tryfan ar Twitter.   Mae’r nifer o ddilynwyr yn cynyddu’n ddyddiol ond wrth ysgrifennu heddiw yn parhau’n brin o 500.
@ysgol_tryfan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfraniad Dr Gareth Griffiths:

Dr Griffiths yn CERN

Rhwng y 23ain a’r 26ain o Chwefror cefais y cyfle, fel pennaeth Ffiseg Ysgol Tryfan,  i fynychu Rhaglen gyntaf Athrawon Cymru yn CERN, ger Genefa. Mudiad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear yw CERN ble mae ffisegwyr a pheirianwyr yn archwilio strwythur sylfaenol y bydysawd. Mae’n gartref i’r LHC (Large Hadron Collider). Yn 27 cilomedr o hyd, y LHC yw cyflymydd gronynnau mwyaf y byd. Mae’n gwrthdaro protonau sydd yn symud ar 99.999999% cyflymder goleuni! Yma, yn 2012 darganfuwyd boson Higgs.

 

Roedd y Rhaglen Athrawon yn un prysur a diddorol dros ben, yn llawn darlithoedd, ymweliadau, arddangosfeydd a gweithdai ymarferol. Amcan y rhaglen oedd cyflwyno athrawon Cymru i’r ymchwil mwyaf diweddar am ffiseg gronynnau ac felly creu llysgenhadon i basio’u chwilfrydedd a’u brwdfrydedd ymlaen i’r genhedlaeth nesaf o ffisegwyr, peirianwyr, arbenigwyr TGCh ayyb. Mwynheais y cwrs yn fawr iawn, roeddwn yn gadael yno yn teimlo fy mod wedi dysgu llawer ac yn awyddus i basio’r wybodaeth ymlaen i ddisgyblion Ysgol Tryfan dros y misoedd nesaf.

 

Sefydliad y Galon

Ar fore dydd Gwener Chwefror 6ed cynhaliwyd bore coffi yn neuadd yr ysgol er mwyn cefnogi ymgyrch Sefydliad y Galon.
Cafwyd dwsinau o gacennau lliwgar a blasus wedi eu coginio gan aelodau o’r chweched dosbarth.
Roedd cyfle hefyd i ddisgyblion yr ysgol wisgo coch i ddangos eu cefnogaeth. Llwyddwyd i gasglu £540.
Diolch i bawb am eu gwaith called.

Abbie Edwards
Blwyddyn 13

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymweliad yr Is-ganghellor

Ar yr wythfed o Chwefror cafodd Ysgol Tryfan y fraint o gael ymweliad gan Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes. Daeth atom, fel disgyblion y chweched dosbarth,  i drafod pwysigrwydd mynd i’r Brifysgol yn ogystal â sôn am ei yrfa a’i brofiadau personol.
Cawsom gyfle i ofyn cwestiynau ynglŷn â bywyd yn y Brifysgol a manteision Pontio i ni yma ym Mangor.  Rydym ni i gyd wedi elwa o’i ymweliad a’i anogaeth frwdfrydig.
Edrychwn ymlaen at ei gyfarfod eto yn y dyfodol.

Cara Roberts
Blwyddyn 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fformiwla 1  - Global Gear yn derbyn tlws Ymchwil a Datblygiad Gorau:
Chwith i’r dde: Gethin Elis, Mared Jones, Holly Meacher, Elgan Griffith, Ioan Bryn a Huw Morris Jones

Fe fu dau dîm o flwyddyn 9 Ysgol Tryfan yn cystadlu ym mhencampwriaeth ‘F1 in Schools’ ar y 10fed o Chwefror. Ers mis Medi bu Global Gear ac Electrospeed yn gweithio’n  wirfoddol yn ystod eu hamseroedd cinio i ddylunio a chynhyrchu ceir F1. Yn ogystal â’r gwaith gwneud bu’r  timau’n paratoi arddangosfa o’u portffolio dylunio a chyflwyniadau llafar o safon. Roedd y rasio yn gystadleuol dros ben gyda char Global Gear yn cyrraedd pen y trac 20m gwta 0.06 eiliad cyn car Electro Speed.  Er i’r timau fod yn cystadlu am y tro cyntaf eleni a hynny  yn erbyn dysgwyr o flynyddoedd 11 a 12 yn bennaf llwyddasant yn arbennig,  gyda Global Gear yn 4ydd ac Electrospeed yn 5ed. Cipiwyd y tlws am Ymchwil a Datblygiad gorau’r gystadleuaeth ranbarthol gan Global Gear am eu hymdrech arbennig i oroesi problemau gweithgynhyrchu. Mae’r ddau dîm wedi ennill profiadau gwerthfawr eleni ac yn barod ac yn frwdfrydig  am gystadleuaeth 2016!
Diolch i Mr Siôn Edwards am ei gefnogaeth i’r timau ac am y stori uchod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon
Diolch i Mr Dafydd Roberts am y bwletin chwaraeon y mis hwn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-droed Genethod Blwyddyn 7/8

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed genethod blwyddyn 7/8 a fu’n fuddugol yn erbyn Ysgol Friars o 5 gôl i ddim. Roedd Tara Howard ar dân yn sgorio 4 gôl a sgoriwyd y gôl arall gan Lois Dafydd.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Bowldro Gwynedd

Cafwyd ymdrech ardderchog gan dîm bowldro Ysgol Tryfan. Ar ôl mynychu sesiynau hyfforddi bowldro am fis ar wal ddringo, daeth y criw yn ail yng nghystadleuaeth bowldro Gwynedd allan o 8 o ysgolion.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rownd Derfynol Badminton Gogledd Cymru

Ar ôl ennill cystadleuaeth badminton Gwynedd, aeth genethod Blwyddyn 10 Ysgol Tryfan ymlaen i Rowndiau Terfynol Gogledd Cymru. Dechreuodd y genethod yn wych drwy ennill eu pedair gêm gyntaf. Yn anffodus collwyd eu gêm olaf yn erbyn Ysgol St Josephs o  3-2. Siom fawr i’r genethod ond llwyddiant ardderchog  o gael ail drwy Ogledd Cymru i gyd. Da Iawn Menna Edwards, Cari Griffiths, Megan Huws ac Ela Roberts.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Hoci Arfon o dan 14
Tîm genethod hoci o dan 14 Ysgol Tryfan yw Pencampwyr Arfon - llongyfarchiadau mawr iddynt.
Mentrodd y genethod i Frynrefail ar fore Llun gyda Mrs Gould yn llawn hyder a chyffro. Cafwyd dechrau da i’r gystadleuaeth wrth ennill yn erbyn y tîm cartref o 2-0. Ennill oedd hanes merched Tryfan yn y pedair gêm nesaf hefyd;  buddugoliaethau yn erbyn Ysgol Friars 2-0, Llangefni 1-0, Bodedern 1-0 ac Ysgol David Hughes o 5-0. Dim ond gêm gyfartal oedd ei hangen yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen yng ngêm olaf y dydd  i ennill y gystadleuaeth, a dyna a gafwyd gyda  gêm ddi-sgôr.  Bydd y genethod yn cystadlu yn rowndiau terfynol Eryri ddydd Gwener 27/2/2015 yn Ysgol Dyffryn Nantlle.  Pob Lwc iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-rwyd Genethod Blwyddyn 7
Ar ôl dechrau siomedig yn colli i Ysgol Syr Hugh Owen yn y gêm gyntaf, roedd hwyliau tipyn gwell ar y genethod ar ôl ennill yn erbyn Brynrefail wythnos diwethaf. Tîm A blwyddyn 7 yn ennill o 6-1 a Thîm B yn ennill o 12-0. Da Iawn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-droed Bechgyn Blwyddyn 8 a 10
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed blwyddyn 8 Ysgol Tryfan. Mae’r tîm yn awr yn rownd gynderfynol cwpan Gwynedd yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen ar ôl buddugoliaethau gwych yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen a Friars. Pob lwc i’r hogiau yn y rownd gyn derfynol.

Mae tîm blwyddyn 10 hefyd yn llwyddiannus yn y gwpan. Cawsant ddechrau gwych  wrth iddynt roi crasfa i Ysgol Dyffryn Ogwen o wyth gôl i ddwy, gyda  Llewelyn Williams yn sgorio tair o’r goliau. Gêm agos yn erbyn Ysgol Friars a ddilynodd gyda sgôr o ddwy  gôl yr un, gyda Siôn Childes a Leon Jones yn rhwydo.

Stwnsh Sadwrn
Bu criw Stwnsh Sadwrn  yn yr ysgol yn ddiweddar yn cynnal gweithgareddau a chlyweliadau gyda disgyblion blwyddyn 8. Bydd y criw o Ysgol Tryfan yn serennu ar raglen olaf y gyfres Stwnsh Sadwrn ar fore Sadwrn, Mawrth 21. Cofiwch wylio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nosweithiau Dewisiadau ac Arholiadau
Bu’n fis prysur i rai o ddisgyblion yr ysgol a’u rhieni. Bu blwyddyn 11 yn sefyll nifer o arholiadau TGAU ym mis Ionawr a byddant yn derbyn canlyniadau’r rhain ar ddydd Iau, 5ed o Fawrth.
Cynhaliwyd hefyd nosweithiau ar gyfer rhieni blwyddyn 9 ac 11 wrth i’r disgyblion hyn wynebu’r broses ddewisiadau ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa addysgol. Dylid cysylltu â’r ysgol am unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth ychwanegol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosiect Ymddiriedolaeth yr Holocost
Yn flynyddol caiff dau fyfyriwr o’r ysgol gyfle bythgofiadwy i ymweld ag Auschwitz. Wedi sawl cais effeithiol iawn gan fyfyrwyr blwyddyn 12 y ddau a ddewiswyd eleni oedd Jona Owen a Teleri Livingston.  Edrychwn ymlaen at gael hanes y daith a’u hargraffiadau hwy o’r lleoliad hanesyddol dirdynnol hwn.
Diwrnod Cofio’r Holocost
Cynhaliwyd gwasanaeth cofio’r Holocost gan Gyngor Gwynedd yn Neuadd Dafydd Orwig ar ddydd y cofio - Ionawr 27ain 2015. Bu’r prif ddisgyblion yno’n cynrychioli Ysgol Tryfan a’r brif eneth Gwenllïan Roberts gafodd y fraint o ddarllen ymrwymiad y Cenhedloedd Unedig yn y gwasanaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traws Gwlad  Arfon

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion o Ysgol Tryfan a fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth traws gwlad Arfon yn Llanberis yn ddiweddar. Llwyddodd dau o’n disgyblion i ennill eu cystadlaethau sef Cai La Trobe-Roberts o ran bechgyn blwyddyn 7 ac Ela Jones yn fuddugol o ran merched blwyddyn 10 ac 11. Yn ychwanegol at y ddau yma bydd nifer fawr o’r ysgol yn cynrychioli Arfon yng nghystadlaethau Eryri yn Nolgellau. Arwydd o lwyddiant ein disgyblion yw bod 5 o’r 8 merch yn nhîm Arfon ym mlwyddyn 7 yn dod o Dryfan. Pob hwyl i bob un ohonynt ac edrychwn ymlaen at glywed am ragor o lwyddiant yn fuan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd 
Yn yr un modd braf oedd gweld cynifer o’n disgyblion yn teithio i Gaerdydd ar gyfer Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd. Llwyddodd pob un o’r unigolion i gyrraedd y rowndiau terfynol a bu’r timau yn llwyddiannus hefyd. Ond y merched a ddaeth i’r brig eleni gyda Mali D’Arcy o flwyddyn 9 yn ennill y fedal aur yn y ras unigol 100 metr dull rhydd a’r fedal efydd yn y ras 100 metr ar ei chefn.  Llwyddodd tîm merched blwyddyn 9 a 10, sy’n cynnwys Mali D’Arcy, Catrin Barnes, Siwan Williams ac Ela Roberts, i ennill y fedal aur yn y ras gyfnewid gymysg a’r fedal arian yn y ras gyfnewid rydd.  Llongyfarchiadau i bawb am eu hymdrechion safonol ac i’r rhieni am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosiect Peilot y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Bydd Ysgol Tryfan yn rhan o brosiect peilot cyffrous a weinyddir gan Sgiliaith a fydd yn hybu llwybrau cyfrwng Cymraeg i Addysg Uwch. Bydd y Coleg Cymraeg yn datblygu’r prosiect mewn tair ardal ddaearyddol yng Nghymru a’r nod yma yn Nhryfan yw gweithio gyda phobl ifanc Bangor a’r cyffiniau er mwyn sicrhau bod y niferoedd o ddisgyblion ysgol yn yr ardal sy’n ystyried dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol yn cynyddu.  Cewch wybod mwy am y cynllun hwn yn y misoedd nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clwb Ffilm

Bu Clwb Ffilm Ysgol Tryfan yn brysur eto’r mis hwn gyda lansiad cystadleuaeth Filmclub/IntoFilm yn Llyfrgell yr ysgol yng nghwmni Aled Llywelyn, gohebydd ffilmiau Radio Cymru.

 

 

 

Noson Agored Ysgol Tryfan 2014
ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6
Nos Iau, 13/11/14 – 17.30 tan 20.00 y.h.

cliciwch yma i weld ein llawlyfr
cliciwch yma am lythyr gwahoddiad y noson
cliciwch yma am ddogfennau pwysig eraill yr Ysgol

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Blwyddyn 12 yn ystyried eu dyfodol

Yn syth wedi’r arholiadau Uwch Gyfrannol, bu Blwyddyn 12 wrthi’n brysur yn holi arbenigwyr a chasglu gwybodaeth mewn ffeiriau gyrfaoedd ym mhrifysgolion Bangor a Lerpwl. Buont hefyd mewn cynhadledd Addysg Uwch ym Mhrifysgol Bangor ac yno eto, cawsant arweiniad a chyngor gwerthfawr ynglŷn â chyflwyno ceisiadau prifysgol. Maent ar hyn o bryd yng nghanol eu hwythnos profiad gwaith ac yn cael blas o’r hyn sydd gan fyd gwaith i’w gynnig iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cathod yn cael eu canmol

Profiad arbennig i’n disgyblion fu cael gwylio perfformiad o’r sioe gerdd enwog ‘Cats’ yn y Venue yn Llandudno.  Mwynhaodd yr holl ddisgyblion yn arw iawn a diolch yn fawr iawn i Miss Elfyn am drefnu’r daith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Spelling Bee”

spelling bee  

Llongyfarchiadau i’r ddwy wenynen brysur o Flwyddyn 7 fu’n cystadlu yn rownd derfynol “Spelling Bee” yn Aberystwyth ddydd Iau, 19eg Mehefin 2014.  Da iawn chi, Gruff Boyle ac Owain Jones.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddonwyr y Gwyddonle

Canmolwyd Carwyn Sion, Miriam Harmens a Siwan Huw am eu gwaith mathemategol o safon uchel iawn mewn cystadleuaeth i Flwyddyn 8 yn yr Eisteddfod.  Roedd 800 o ddisgyblion wedi cystadlu a chafodd y tri eu henwi ymysg y pymtheg uchaf drwy Gymru – arbennig yn wir!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagiau’r BAC

Fel rhan o’u gwaith gwirfoddol tuag at gymhwyster Bagoloriaeth Cymru bu criw Blwyddyn 10 yn brysur yn gwarchod yr amgylchedd drwy lanhau Maes Tryfan.  Diolch i Dr Elin Walker Jones am drefnu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau 2014

mabolgampau
mabolgampau
 
mabolgampau
 
 

Unwaith eto eleni, cafwyd diwrnod arbennig ar drac Treborth gyda’n disgyblion ac ambell athro hyd yn oed yn arddangos eu talentau di-ri!

Dyma bencampwyr y blynyddoedd:
Bechgyn  Bl. 7 –     Caio Hughes a Guto Hughes
Merched Bl. 7 –     Mia Roberts
Bechgyn Bl. 8 –      Roland Finnie
Merched Bl. 8 -      Hannah Owen
Bechgyn Bl. 9 –      Ioan Rheinallt
Merched Bl. 9 -      Cari Griffiths
Bechgyn Bl. 10 –    Sean Roberts
Merched Bl. 10 -    Nel Huws

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd ac yn wir i bawb a fu’n cystadlu er mwyn sicrhau mai Elidir oedd y buddugwyr gyda 930 pwynt, Glyder yn dynn ar eu sodlau gydag 869 pwynt, Lliwedd yn drydydd gyda 863 pwynt ac yn bedwerydd roedd Carnedd gyda 837 pwynt. Diolch i’r Adran Addysg Gorfforol am yr holl drefnu a pharatoi manwl er mwyn sicrhau diwrnod mabolgampau llwyddiannus arall.

 

Canlyniadau Athletau Arfon

Blynyddoedd 8 a 9
Merched
1af Hannah Owen (300m)
1af Cari Griffiths (Pwysau – record newydd Arfon)
1af Cari Griffiths (Picell – record newydd Arfon)
1af Hannah Owen, Seren Hughes, Cara Randall a Bethan Hughes Jones (Ras Gyfnewid)

Bechgyn
1af Roland Finnie (800m)
1af Ioan Rheinallt (Naid Hir - record newydd)
1af Ioan Rheinallt (Naid Driphlyg - record newydd)
1af Leon Jones (Pwysau)
1af Harry Godfrey (Picell - record newydd)
1af Ioan Rheinallt, Leon Jones, Osian ap Siôn a Roland Finnie (Ras Gyfnewid)
2il Liam Casey (Naid Uchel)
2il Leon Jones (300m)

 

mabolgampau  

Blynyddoedd 10 ac 11
Merched
1af Mia Jones (Naid Uchel)
1af Nel Huws, Elin Lois, Corey Owen a Lowri Randall (Ras Gyfnewid)
2il Nel Huws (Naid Hir)
2il Gwenno Morgan (800m)

Bechgyn
1af Jo King (200m)
1af Gruff Pari (800m)
1af Dewi Griffiths (Pwysau)
1af Sean Roberts (Picell)
1af Jo King, Dewi Griffiths, Gruff Pari a Meredydd Derbyshire (Ras Gyfnewid)
2il Jo King (100m)
2il Dewi Griffiths (Naid Uchel)
2il Gruffudd Roberts (Clwydi)

Llongyfarchiadau iddynt i gyd ar gyrraedd rownd Eryri.

Athletau Eryri
1af Ioan Rheinallt (Naid Hir)
1af Leon Jones (Pwysau)
1af Harry Godfrey (Picell)

Llongyfarchiadau i’r tri ohonynt a byddant yn awr yn cynrychioli Eryri yng Nghystadleuaeth Ysgolion Cymru yn Aberhonddu, 5ed Gorffennaf 2014.

Cystadleuaeth Timau Athletau NASUWT

Cafwyd sawl llwyddiant ymysg yr unigolion yn y gystadleuaeth hon ond cystadleuaeth tîm yw’r ornest.  Ceir pwyntiau am safle ac yna mae’r ddau dîm buddugol yn cyrraedd y rownd nesaf, sef rownd Eryri.  Roedd saith o ysgolion yn cystadlu a llwyddodd y canlynol o Ysgol Tryfan i gyrraedd rownd Eryri:

Tîm Bechgyn Blwyddyn 7
Tîm Merched Blwyddyn 7
Tîm Merched Blwyddyn 8
Tîm Bechgyn Blwddyn 9 a 10

Llongyfarchiadau iddynt!

Eisteddfod yr Urdd

urdd urdd

Pob dymuniad da i bawb sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd dros yr hanner tymor. Yn cynrychioli Ysgol Tryfan yn y Bala mae cyflwyniad dramatig Bl7-9, Medi Morgan yng nghystadleuaeth yr unawd piano Bl7-9, Cai Fôn Davies yng nghystadlaethau’r unawd a cherdd dant Bl7-9, Hana Abas, Mabon Llŷr a Gwenno Morgan yng nghystadleuaeth yr ensemble offerynnol dan 18 oed a Miriam Hopkin a Gruffydd Wyn Jones yng nghystadleuaeth yr ymgom dan 18 oed. 
Eisoes, rydym yn dathlu llwyddiant dau o’n disgyblion yn y cystadlaethau ysgrifenedig – daeth Hanna Owen yn ail yng nghystadleuaeth rhyddiaith Bl8 a Cian Sion yn drydydd yng nghystadleuaeth rhyddiaith Bl12 a 13. Llongyfarchiadau mawr i chi.
Enillodd yr ensemble y wobr 1af yn Eisteddfod Môn hefyd a buont yn perfformio gyda Chôr y Penrhyn mewn cyngerdd yn Llanfairfechan gan godi dros £800 i’r Hospis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau

criw coleg menai  

Llongyfarchwn Kirsty Georgenson, Kelsie Simons, Courtney Griffiths, Whitney Williams, Catherine Lewis a Courtney Lloyd ar eu gwaith yn y cwrs Trin Gwallt a Harddwch yng Ngholeg Menai. Fel y gwelwch o’r llun, cawsant sawl tystysgrif sy’n dyst i’w hymdrech a’u hymroddiad! Da iawn chi!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wythnos Cerdded i’r Ysgol

walking to school  

Bu disgyblion Blwyddyn 10 yn cynorthwyo ym mhob tywydd gyda’r trên cerdded i’r ysgol i nodi’r wythnos bwysig hon. Mae’r cerdded yn cyfrannu hefyd tuag at eu cymhwyster BAC.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athletau Eryri

Cafwyd llwyddiannau di-ri unwaith eto gan 16 o’n disgyblion a 5 yn torri record Arfon – arbennig yn wir!

Hannah Owen - Blwyddyn 8 300M
Cari Griffiths - Blwyddyn 9 Picell (Record Arfon) + Pwysau (Record Arfon)
Cameron Williams - Blwyddyn 9 Disgen
Nel Huws - Blwyddyn 10 100m
Gwenno Morgan -  Blwyddyn 10 800m
Mia Jones - Blwyddyn 10 Naid Uchel
Roland Finnie  -  Blwyddyn 8  800m
Ioan Rheinallt -  Blwyddyn 8  Naid Hir (Record Arfon) + Naid Driphlyg (Record Arfon)
Harry Godfrey  - Blwyddyn 9 Picell (Record Arfon)
Liam Casey  -  Blwyddyn 9  Naid Uchel
Leon Jones -  Blwyddyn 9  300m
Jo King - Blwyddyn 11 100m + 200m
Gruff Parri -  Blwyddyn 11    800m
Gruffydd Roberts -  Blwyddyn 10    Clwydi
Dewi Griffiths-  Blwyddyn 11 Naid uchel  + Pwysau
Sean Roberts -  Blwyddyn 10   Picell

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquathlon Gwynedd 2014

catrin barnes telor arawn sam

Cafwyd diwrnod gwych arall ym Mhwllheli gyda 30 o’n disgyblion yn cystadlu. Enillodd Medi Morgan y gystadleuaeth i enethod Blwyddyn 7 ac roedd Mali Jones yn bedwerydd. Telor ap Robin enillodd y gystadleuaeth i fechgyn Blwyddyn 7 a daeth ei efaill Arawn ap Robin yn ail a Sam Jones yn drydydd. Daeth Catrin Barnes yn ail yn y gystadleuaeth i enethod Blwyddyn 8 a 9 ac enillodd Cedol Dafydd gystadleuaeth bechgyn Blwyddyn 8 a 9 – ardderchog yn wir a llongyfarchiadau i bob un ohonoch!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y Bancsi Bach
Ddechrau fis Mai, mi daeth y Prifardd Tudur Dylan Jones atom  i ddatblygu ein syniadau am ei nofel “Y Bancsi Bach”. Buom yn rhannu syniadau ar gyfer cyd-sgriptio ein sioe gerdd a fydd yn cael ei pherfformio yn  adeilad newydd Pontio, yn ystod tymor y Nadolig.
Cafodd nifer o ddisgyblion o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 10 dreulio deuddydd yng nghwmni Dylan (fo fynnodd ein bod ni’n ei alw yn Dylan). Roedd yn ddeuddydd  cyffrous a hwyliog yng nghwmni a phersonoliaeth fywiog a hapus y gŵr medrus hwn.
Rydym ni wedi meddwl am lu o gymeriadau doniol a diddorol fydd yn sicr o hoelio sylw llawer o ddisgyblion ac efallai rai o’r athrawon hefyd! Rydym ni wedi datblygu syniad Dylan am  ddiweddglo, er mwyn creu awyrgylch hapusach ar ôl i’r sioe orffen. Mae pawb yn edrych ymlaen at weld y sioe yn cael ei pherfformio, er mwyn cael gweld sut yn union fydd ein syniadau yn cael eu datblygu.
Roedd hi’n fraint cael treulio deuddydd yng nghwmni Dylan ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at ei weld yn ôl yn fuan yn Ysgol Tryfan. Cawsom ddeuddydd hwyliog tu hwnt ac rydym yn gobeithio y bydd y sioe yn un llwyddiannus iawn.
Miriam Harmens, Eirian Jones, Martha Owen, Leah Jones ac Alaw Williams Bl8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith gerdded noddedig
Mae Cyfeillion Ysgol Tryfan yn trefnu taith gerdded noddedig Golygfa Tryfan 2 Mai 10fed 2014.
Mwy o wybodaeth ar dudalen Cymdeithas Rhieni Athrawon
Taflen gryno – cliciwch yma

Eisteddfod Ysgol Tryfan 2014

eisteddfod tryfan  

Unwaith eto eleni, cawsom Eisteddfod wych yn Ysgol Tryfan. Roedd yna amrywiaeth eang o ganu, dawnsio a llefaru. Gwelwyd talentau di-ri ar y llwyfan a chanmolwyd y safonau uchel hyn gan ein beirniaid Mrs Menai Williams a Mrs Gwyneth Edwards.
Enillwyr ein prif wobrau oedd Lois Wiliam (Llenor Ifanc), Elen Sanpher (Tlws y Gwyddonydd), Owain Pickering (Tlws y Cerddor), Lea Glyn (Prif Lenor Saesneg) a Cian Siôn (Prif Lenor Cymraeg) – llongyfarchiadau mawr iddynt.
Llys Carnedd oedd yn fuddugol a llongyfarchiadau iddynt a phawb o bob llys a gyfrannodd at lwyddiant ein diwrnod arbennig.
Hoffwn ddiolch i’r holl athrawon a fu’n ddigon bodlon rhoi o’u hamser er mwyn ymarfer a threfnu, diolch i’r beirniaid am eu beirniadaethau cywir a theg, i’r holl ddisgyblion a fu’n rhan o’r llwyddiant ac yn olaf i’r Chweched Dosbarth am roi o’u hamser, yn ystod cyfnod pwysig iawn a phrysur, er mwyn ymarfer gyda’u llys ac arwain y disgyblion drwy gydol y diwrnod.
Owain Hughes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Cylch yr Urdd

eisteddfod  

Bu cystadlu brwd yn ddiweddar yn  Eisteddfod Cylch Bangor/Ogwen a gynhaliwyd yma yn Ysgol Tryfan. Cafodd yr ysgol sawl llwyddiant torfol gan gynnwys 1af  am Gyflwyniad Dramatig a’r Parti Llefaru Bl 7–9 a chipiodd Ymgom Bl 7–9 yr ail wobr. Y canlyniadau eraill oedd Unawd Piano Bl 10 a dan 19- 1af Gwenno Morgan, Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 - 1af Mabon Llŷr, Unawd  Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 – 1af Hana Abas, Unawd Piano Bl 7–9 - 1af Medi Morgan, Unawd Sioe Gerdd- 1af Miriam Hopkins, Deuawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 - 1af Manon Owen a Cadi Gwen, Monolog Bl 10 a dan 19- 1af Sara Alis a Llefaru Unigol Bl 7-9 – 1af Cai Fon Davies. Llongyfarchiadau i bawb a phob hwyl iddynt yn y Sir!
Sara Alis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profiad bythgofiadwy
Fi ac Elin Haf gafodd yr anrhydedd eleni o gael ein dewis fel dwy o fyfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Tryfan i fynd i  Amgueddfa Gwersylloedd Auschwitz. Ni fuaswn yn dweud fy mod wedi cael amser da ond yn sicr cawsom brofiad bythgofiadwy. Ar ôl cyrraedd Gwlad Pwyl, aethom i Auschwitz 1 sef gwersyll sydd yn fwy o amgueddfa. Wedi dweud hyn, credaf mai rhannau o’r gwersyll yma wnaeth fy nharo fwyaf, a gwneud y profiad mor fyw. Gwelsom sbectols, dillad ac esgidiau’r plant a gwallt yr Iddewon; yn wir roedd pedair tunnell o wallt yno. Yna aethom i Aushwitz-Birkenau a phan gyrhaeddom yno, roedd  fel pe bai’r gwersyll yn ddi-ddiwedd. Cawsom fynd i’r siamberi nwy, cael gweld yr ystafelloedd ble roedd yn rhaid i bawb aros, y toiledau a holl ardaloedd  y gwersyll. Dywedodd un o’r dioddefwyr mai’r swydd orau oedd glanhau y toiledau, a hynny oherwydd roeddent yn cael mynd yno unrhyw bryd yr oeddent eisiau ac roeddent yn gallu cysgodi. Roedd yr awyrgylch yno yn gwneud pethau’n waeth gan fod y niwl y diwrnod hwnnw yn gwneud i ni sylweddoli mai sefyllfaoedd fel hyn oedd yn rhaid i’r carcharorion eu dioddef. Rwyf yn falch fy mod wedi bod yn Aushwitz a chredaf y dylai pawb fynd yno rywbryd yn eu bywydau. Ar ôl cael gweld y ddau wersyll, daeth popeth yn fyw iawn i mi, yn enwedig ar ôl i’r Rabbi gynnal gwasanaeth byr yno a’r hyn a ddywedodd sydd wedi aros yn fy nghof: “Pe baem yn cael munud i gofio am un o’r carcharorion, byddai angen tair blynedd o ddistawrwydd i gofio am bob un a fu farw.”
Siân Nicholson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lab mewn Lori

lab in a lorry  

Labordy symudol yw “Labordy mewn Lori” sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc wneud archwiliadau gwyddonol drwy arbrofion ymarferol a diddorol. Mae’r rhaglen wedi ei threfnu gan “Y Sefydliad Ffiseg” ac yn cael ei chynnal gan wirfoddolwyr o’r gymuned (e.e. Prifysgol Bangor) sydd eisiau rhannu eu brwdfrydedd am wyddoniaeth.
Roedd “Lab mewn Lori” yn Ysgol Tryfan am gyfnod o ddau ddiwrnod ym mis Mawrth. Bu disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn treulio awr yn gwneud arbrofion gan gynnwys ceisio malu gwydr gwin yn deilchion gyda sain yn unig ac archwilio defnydd optoelectroneg mewn meddygaeth. Daeth ein Haelod Cynulliad, Mr Alun Ffred Jones a’r Cynghorydd John Wyn Jones heibio i’n gweld hefyd. O’r adborth a gafwyd roedd y disgyblion wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Yn ogystal roedd canmoliaeth gan y trefnwyr am ymddygiad a brwdfrydedd y disgyblion. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr ac edrychwn ymlaen at ymweliad arall yn y dyfodol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith i’r Synagog a’r Ganolfan Bwdhaeth
Bu criw o’r Chweched Dosbarth a Blwyddyn 11 ar daith i Fanceinion i ymweld â Synagog Iddewig a Chanolfan Fwdhaeth. Maent wedi bod yn astudio’r crefyddau fel rhan o’u cwrs TGAU ac UG ac felly roedd y trip yn fuddiol iawn. Diddorol oedd gweld yr holl waith a astudiwyd yn dod yn fyw iddynt. Cawsant hwyl yn gwrando ar Rabbi yn sôn am y traddodiadau Iddewig a myfyrio gyda Bwdhydd yn y Ganolfan Fwdhaeth. Yn y prynhawn cawsom i gyd fynd i siopa i Trafford Centre, a doedd hi ddim yn syndod gweld y disgyblion yn dychwelyd i’r bws gyda phentwr o fagiau’n llawn dillad newydd!
Lisa Megan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod y Llyfr

book day  

Cystadleuaeth Adran y Gymraeg ar gyfer Bl7 i ddynodi’r diwrnod arbennig hwn oedd llunio clawr a broliant i lyfr newydd fyddai’n ymddangos o’r wasg. Cafwyd llu o geisiadau da ond yr enillwyr eleni oedd Owain Jones, Lois Wiliam, Kacey Roberts, Rebecca Edmunds a Leanne Gillies. Llongyfarchiadau mawr i chi.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau
Cafodd dau o’n myfyrwyr newydd da iawn y mis hwn – mae Iolo Jones wedi ennill ysgoloriaeth Evan Morgan i  Brifysgol Aberystwyth a Sara Stockwell wedi ennill Ysgoloriaeth Teilyngdod i Brifysgol Bangor Yn sicr, mae’r ddau yn haeddu’r cydnabyddiaethau hyn a llongyfarchiadau mawr iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ffug Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig

mock  

Profodd myfyrwyr Bl12 sy’n astudio’r Fagoloriaeth Gymreig ddiwrnod arbennig yng Nghaernarfon, mewn ffug gynhadledd. ’Roeddem yn cynrychioli gwlad arbennig ac yn ogystal â magu hyder roedd yn brofiad buddiol iawn i ni wrth ddysgu am broblemau diweddar mewn sawl gwlad, megis Syria a’r Phillipines.
Menna Anwyl

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Eco-Wyddoniaeth Prifysgol Bangor
Er mwyn datblygu diddordeb a gwybodaeth mewn eco-wyddoniaeth buom mewn diwrnod agored Adran Eco-Wyddoniaeth Prifysgol Bangor.  Yn gyntaf, cawsom ddarlith am storio carbon mewn gorsafoedd ac effaith meicro-organebau yn ein bywydau o ddydd i ddydd.  Yna, aethom i un o’r labordai lle roedd llawer o weithgareddau ac arbrofion yn ymwneud ag anifeiliaid y môr, ymlusgiaid a robotiaid.  Gweithgareddau yn ymwneud â’r corff, megis gwaed ac effaith alcohol a gawsom i ddilyn a gorffennwyd y diwrnod gyda “Sioe Fflach Bang” gan Dr Murphy.  Roedd y sioe yn cynnwys arbrofion cyffrous fel tanio balŵn o hydrogen.  Cafodd pawb hefyd flasu hufen iâ oedd wedi’i wneud o hylif nitrogen.  Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod ac yn gwerthfawrogi’r cyfle o gael mynd i’r brifysgol.
Tomos Williams a Marged Huws Bl11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r meysydd:

Pêl-droed

football  

Llongyfarchiadau i’r bechgyn dan 14 oed am ennill Tlws Ysgolion Gwynedd gan guro Ysgol Glan y Môr o 7 – 4.  Cyrhaeddodd y tîm hwn hefyd rownd wyth olaf Cwpan Cymru ond yn anffodus colli fu eu hanes o 3 – 1 yn erbyn Ysgol Uwchradd Penarlâg.

 

 Pêl-rwyd
Llongyfarchiadau i’r tîm dan 14 oed a ddaeth yn ail yn nhwrnamaint Arfon, yn drydydd yn nhwrnamaint Eryri ac yn ail eto yn y Gynghrair Pêl-rwyd.

Hoci
Ennill fu hanes y tîm dan 14 hwn hefyd yn erbyn Ysgol Friars 1 – 0 ac Ysgol St Gerrards 4 – 0.

Enillwyr Ymryson Ddadlau Ysgolion Cymru 2013

siarad Llongyfarchiadau mawr i Zara Abas a Cian Siôn ar ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Ddadlau i ysgolion Cymru a drefnwyd gan y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd. Trechodd y ddau o Fangor dîm Ysgol Uwchradd Radyr yn y rownd derfynol wych yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ddechrau Rhagfyr. Byddant yn awr yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth yr International Mace yn y flwyddyn newydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithdy Radio Cymru

radio Bu Radio Cymru yn yr ysgol yn cynnal gweithdai gyda disgyblion blwyddyn 9 a 10. Bydd cynnyrch y gweithdai hyn ar gael fel clipiau sain ar wefan yr ysgol yn fuan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMHS
Daeth cwmni CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services) i’r ysgol i gynnal gweithdai ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9. Nod y diwrnod oedd rhoi cyngor i’r disgyblion ar sut i ymdopi a delio gydag unrhyw broblemau meddyliol oedd ganddynt. Gall disgyblion ysgol deimlo dan bwysau ac mae’n gallu bod yn gyfnod anodd os nad ydynt yn gwybod sut i ymdopi. Roedd y diwrnod o fudd i’r disgyblion a diolch i’r cwmni am ddod.
Lisa Tomos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bore Coffi Patagonia

plant Ddydd Gwener cynhaliwyd bore coffi Santes Dwynwen yn y neuadd i godi arian ar gyfer taith Sara i Batagonia ym mis Hydref. Bu criw o’r Chweched Dosbarth yn paratoi ac roedd dewis o gacennau a danteithion ar gael. Bu’r bore yn llwyddiant a chasglodd Sara £141.50 mewn chwarter awr! Diolch o galon i bawb am gyfrannu.
Sara Wiliam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learn Thru Music
Bu wyth o ddisgyblion o flwyddyn 8 a 10 yn gweithio ar y prosiect hwn. Cawsant gyfle i ddatblygu eu sgiliau a chreu cân hollol wreiddiol drwy greu cyfeiliant a rapio i’r geiriau a ysgrifennwyd gan y grŵp. Crewyd clawr i’w CD ac mae caneuon y disgyblion ar gael i wrando arnynt hwy ar YouTube.
www.learnthrumusiccourses.co.uk
Owain Parri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis Prysur Bl12

Cynhadledd Seicoleg
Aeth criw sy’n astudio Seicoleg i gynhadledd ym mhrifysgol Bangor a chawsant fudd mawr a chyfle i weld pa swyddi oedd yn bosib yn y maes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pawb a’i Farn (S4C)
Mwynhaodd pawb un sy’n astudio’r Gymraeg fod yn rhan o gynulleidfa’r rhaglen hon o Fethesda. Er na chawsant hwy gyfle i leisio’u barn y tro hwn – mwynhaodd pawb y profiad newydd a gwrando ar y drafodaeth.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Future First
Cynhadledd lwyddiannus arall oedd hon a gynhaliwyd gan y cwmni Future First. Buddiol iawn oedd y cyngor a’r arweiniad wrth i Flwyddyn 12 feddwl am geisiadau prifysgol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosiect Ymddiriedolaeth yr Holocost
Wedi sawl cais llwyddiannus, yn anffodus dau yn unig o bob ysgol sy’n cael mynd ar y daith i Auschwitz. Y ddwy a ddewiswyd eleni yw Siân Nicholson ac Elin Williams. Edrychwn ymlaen at gael hanes y daith.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corneli Cudd
Bu criw o fyfyrwyr Blwyddyn 12 Ysgol Tryfan yn rhan o brosiect celfyddydol gan Pontio mewn partneriaeth ag ymchwil celfyddydau a dementia Prifysgol Bangor. Gwnaethpwyd gwaith gwych gan y myfyrwyr a chyflwynwyd ffrwyth eu hymchwil mewn noson arbennig yn Neuadd Reichel ddiwedd mis Ionawr.
Menna Anwyl a Siân Nicholson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau rhedwyr Arfon
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion o Ysgol Tryfan fydd yn cystadlu yn Aberhonddu ddechrau mis Chwefror. Bydd deg o ddisgyblion yn cynrychioli Arfon a phump ohonynt yn ddisgyblion Ysgol Tryfan – pob hwyl iddynt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zac Pierce

sgio Mae Zac, sydd ym mlwyddyn 11,wedi bod mor brysur ag erioed yn sgïo gan gynrychioili Cymru, Prydain a’i glwb Chatel Ski Academy yn Ffrainc. Yn ddiweddar bu’n llwyddiannus iawn a bellach mae’n bancampwr Cymru yn y Slalom a’r Giant Slalom. Yn ychwanegol at hynny enillodd ras Grand Prix yn Abondance ar gyfer sgiwyr dan 18 oed - tipyn o gamp! Cewch weld rhai lluniau yn Albwm yr Ysgol. Gwych gweld yr hogyn o Ysgol Tryfan ar y ris uchaf unwaith eto.

 

Gala Nofio Cenedlaethol Uwchradd yr Urdd

genethod y tim

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cynrychioli’r Ysgol yn Gala Nofio Cenedlaethol Uwchradd yr Urdd yng Nghaerdydd ddiwedd Ionawr.

Roedd 16 o ddisgyblion wedi dod yn fuddugol yn y gystadleuaeth ranbarthol fis Tachwedd ac yn cael y fraint o gynrychioli Eryri yng Nghaerdydd.


Dyma’r prif ganlyniadau:

Rasys unigol:
Mali D’Arcy – Merched Bl 7-8 Rhydd: 1af, Cefn: 4ydd
Cedol Dafydd – Bechgyn Bl. 7-8 Broga: 3ydd
Llongyfarchiadau hefyd i Telor ap Robin (Cefn), Sion D’Arcy (Cefn) a Gwenno Morgan (Pili Pala) ar gyrraedd y rasys terfynol.

Rasys cyfnewid:
Merched Bl. 7-8 Cyfnewid Rhydd (Siwan Williams, Catrin Barnes, Medi Morgan, Mali D’Arcy): 1af
Bechgyn Bl. 7-8 Cyfnewid Rhydd (Arawn ap Robin, Telor ap Robin, Harri John Williams, Cedol Dafydd): 7fed
Merched Bl. 7-8 Cyfnewid Cymysg (Siwan Williams, Medi Morgan, Mali D’Arcy, Catrin Barnes): 1af
Bechgyn Bl. 7-8 Cyfnewid Cymysg (Telor ap Robin, Cedol Dafydd, Arawn ap Robin, Harri John Williams): 7fed
Merched Bl. 9-10 Cyfnewid Rhydd (Charlie Williams, Mia Jones, Seren Unsted, Gwenno Morgan): 6ed
Merched Bl. 9-10 Cyfnewid Cymysg (Charlie Williams, Mia Jones, Gwenno Morgan, Seren Unsted): 7fed
Bechgyn Bl. 9-10 Cyfnewid Cymysg (Morgan Parry, Celyn Ellis-Williams, Sion D’Arcy, Garn Jones): 6ed

Llongyfarchiadau i’r nofwyr i gyd a diolch i’r rhieni fu’n hyfforddi ac yn cefnogi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
Yma ceir gwybodaeth ddefnyddiol i Rieni blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol Tryfan am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd sy’n hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd o flwyddyn 2 i flwyddyn 9 yng Nghymru – cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corneli Cudd
Mae criw o fyfyrwyr blwyddyn 12 Ysgol Tryfan wedi bod yn rhan o brosiect celfyddydol gan Pontio mewn partneriaeth ag ymchwil celfyddydau a dementia Prifysgol Bangor. Gwnaethpwyd gwaith gwych gan y myfyrwyr. Cewch glywed mwy am y prosiect ddiddorol hwn ac am brofiadau’r myfyrwyr ar y siwrnai hon mewn cyfarfod yn Neuadd Reichel, nos Wener, Ionawr 31 am 7.30. Gweler y daflen wybodaeth.

Arolwg Estyn
Mae adroddiad Arolwg Hydref 2013 bellach yn gyhoeddus ac ar gael ar wefan Estyn - cliciwch yma ac ar y wefan hon – cliciwch yma

Dymuna’r Llywodraethwyr longyfarch pawb a fu’n rhan o’r broses hon - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enillwyr Ymryson Ddadlau Ysgolion Cymru 2013
Llongyfarchiadau mawr i Zara Abas a Cian Siôn ar ennill rownd derfynol Cystadleuaeth Ddadlau i ysgolion Cymru a drefnwyd gan y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd. Trechodd y ddau o Fangor dîm Ysgol Uwchradd Radyr yn y rownd derfnyol wych yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ddechrau Rhagfyr. Byddant yn awr yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth yr International Mace yn y flwyddyn newydd. Gwelir rhai o luniau’r rownd derfynol yn Albwm Lluniau ysgol

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth Nadolig 2013
Cafwyd noson fendigedig yn y Gadeirlan eleni eto. Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson ac yn arbennig i Mr Owain Arwel Davies, Miss Heledd Elfyn a Miss Ceri Roberts am eu holl waith paratoi. Mae clipiau sain o holl eitemau cerdd y noson ar gael i ni bellach ar y ddolen isod:
https://soundcloud.com/ysgol-tryfan/sets/gwasanaeth-nadolig-ysgol

Hoffem ddiolch i Mr Dylan Baines am ei gefnogaeth unwaith eto wrth recordio eitemau’r noson.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Garolau’r Daily Post
Bu’r Band Jazz yn yr Arena yn Llandudno'r penwythnos diwethaf gan serennu ar lwyfan Cyngerdd Carolau’r Daily Post., Bu’r band yn perfformio’n wych yn ogystal â chyfeilio trwy’r gyda’r nos - a hynny i sêr blaenllaw megis Peter Karrie, Wynne Evans ac Elin Fflur. Cafwyd canmoliaeth hynod i’w perfformiad yma a llwyddwyd i ledaenu eu henw da ymhellach fyth. Diolch i Mr Davies eto am ei arweiniad. Ceir un llun ar hyn o bryd yn Albwm yr Ysgol ond gellir mwynhau’r cyngerdd ar S4c nos Lun, 23ain o Ragfyr 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithdy Radio Cymru
Bu Radio Cymru yn yr ysgol yr wythnos hon yn cynnal gweithdai gyda disgyblion blwyddyn 9 a 10 – gweler yr Albwm Lluniau. Bydd cynnyrch y gweithdai hyn ar gael fel clipiau sain ar y wefan yn fuan.

Buddugwyr y rownd gyn-derfynol
Unwaith eto’r mis hwn llongyfarchwn Cian Tudur a Zara Abas Blwyddyn 13 ar eu llwyddiant ysgubol yn rownd gyn-derfynol yr ymryson ddadlau yn Nhrenewydd. Y gamp nesaf i’r ddau areithiwr brwd yw cystadlu yn y rownd derfynol yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Rydym ni’n dymuno’n dda iawn iddynt a chewch chithau edrych ymlaen at gael yr hanes yn y rhifyn nesaf!
Owain Parri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon

Gala’r Urdd Rhanbarth Eryri
Mae ein nofwyr yn mynd o nerth i nerth a bydd y buddugwyr yn cynrychioli’r ysgol yn y Gala Cenedlaethol ym mis Ionawr. Dymuniadau gorau iddynt a llongyfarchiadau lu.

Dyma’r canlyniadau:

Cyfnewid Rhydd: Merched a bechgyn Blwyddyn 7 ac 8 yn fuddugol yn ogystal â merched Blwyddyn 9 a 10.

Cyfnewid Cymysg: Merched a bechgyn Blwyddyn 7 ac 8, merched a bechgyn Blwyddyn 9 a 10 yn fuddugol.

Rasys Unigol

Bechgyn Blwyddyn 7 ac 8
Unigol – 1af Cedol Dafydd
Broga – 1af Cedol Dafydd; 2il Arawn ap Robin
Cefn – 1af Telor ap Robin

Bechgyn Blwyddyn 9 a 10
Cefn – 1af Siôn D’Arcy

Bechgyn Blwyddyn 11, 12 a 13
Rhydd – 1af Siôn Myers

Merched Blwyddyn 7 ac 8
Unigol – 2il Catrin Barnes
Rhydd – 1af Mali D’Arcy; 3ydd Ynys Bohme
Cefn – 1af Mali D’Arcy; 2il Siwan Huw
Pili Pala – 2il Catrin Barnes
Broga – 2il Medi Morgan

Merched Blwyddyn 9 a 10
Pili Pala – 1af Gwenno Morgan

Rygbi
Enillodd tîm rygbi merched Blwyddyn 7, 8 a 9 o 60-0 yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen, gyda Cari Griffiths yn sgorio saith cais – arbennig yn wir! Llwyddiant ddaeth i ran tîm bechgyn Blwyddyn 11 hefyd gyda’r canlyniad gwych o 57-3 yn erbyn Ysgol Dyffryn Owen eto. Llongyfarchwn dîm bechgyn Blwyddyn 7 am ennill eu dwy gêm gyntaf eleni yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen (14-10) ac Ysgol Friars (32-10).

Pêl droed
Ennill fu hanes y ddau dîm yn y gamp hon hefyd - enillodd tîm bechgyn Blwyddyn 11 4-2 yn erbyn Ysgol Dyffryn Conwy a thîm bechgyn Blwyddyn 9 2-0 yn erbyn Llangefni.

Pêl rwyd
Bu tîm pêl rwyd Blwyddyn 8 yn fuddugol mewn dwy gêm yn ddiweddar, gan guro Ysgol Syr Hugh Owen 9-7, a churo 6-3 yn erbyn Ysgol Friars.

Llŷr Edwards a Siân Nicholson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Wobrwyo yng Ngwesty’r Celt
Cynhaliwyd noson arbennig ym mis Tachwedd yn gwobrwyo sawl disgybl o’r ysgol a fu’n ymgeisio am wobrau Dug Caeredin yn ystod y flwyddyn. Llwyddodd Alysha Boylin, Rhys Jones, Branwen Gwyn, Kirsty Georgenson a Josh Price i ennill medal efydd y Dug. Mae Sasha Owen i’w chanmol am gyflawni dros ddau gant o oriau o waith gwirfoddol ac enillodd Ceri Jones, Daniel Grant a Sophie Roberts wobr Mynydda Elfennol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blwyddyn 12 yng Nglan Llyn
Bu sawl un ohonom sy’n astudio Cymraeg Uwch Gyfrannol ar gwrs tridiau oedd yn hynod ddifyr a chael cyfle bythgofiadwy i gwrdd â’r beirdd rydym yn astudio’u gwaith; beirdd megis Twn Morys a Ceri Wyn Jones. Yno hefyd roedd John Ogwen yn darllen un arall o’n testunau gosod sef yddrama ‘Siwan’ a thrfaodwyd cerddi T.H Parry-Williams yn fanwl. Yn ogystal â’r holl waith caled cawsom gyfle i gymdeithasu gyda myfyrwyr eraill o bob cwr o Gymru sy’n astudio Cymraeg. Cawsom ymwelwyd â’r Ysgwrn, oedd yn fuddiol iawn gan ein bod yn astudio’r ffilm ‘Hedd Wyn’, buom yn dawnsio gwerin a daethom yn ail yn Y Talwrn. Ni hefyd oedd yr ysgol gyntaf erioed i ennill marciau llawn yn un o gystadlaethau’r Talwrn!
Menna Anwyl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Gerddoriaeth
Mae hi’n sicr yn gyfnod prysur iawn i’n cerddorion yn ystod y cyfnod hwn cyn y Nadolig. Cofiwch am ein gwasanaeth Nadolig yn y Gadeirlan nos Iau Rhagfyr 12fed am 7 o’r gloch a bydd Côr Hŷn Ysgol Tryfan yn perfformio mewn cyngerdd o gerddoriaeth gorawl ar y cyd â chôr y brifysgol yn Neuadd PJ Bangor nos Sadwrn, Rhagfyr 14eg. Cewch glywed ein band pres yn perfformio yn y ‘Tonic Dolig’ yn y Galeri yng Nghaernarfon brynhawn Iau, Rhagfyr 19eg.
Bu’r Band Jazz yn cystadlu mewn cystadleuaeth gerddorol o’r enw Band Cymru. Yn y rownd gyntaf ym Mangor recordion nhw eu clyweliad cyntaf ar gyfer y beirniaid. Yn sicr, roedden nhw’n swnio’n arbennig ac rydyn ni’n disgwyl y canlyniad i weld a fyddan nhw’n cyrraedd y rownd nesaf. Bu’r band yn recordio ar gyfer rhaglen Rondo yn ddiweddar hefyd a derbyn gwahoddiad i berfformio a chyfeilio yng Nghyngerdd Carolau’r 'Daily Post' yn Llandudno ar 15fed o Ragfyr yn dilyn perfformiad hynod ganmoladwy yn y sesiwn recordio.

Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion a fu’n perfformio yng nghyngerdd y grwpiau rhanbarth yn Ysgol Friars nos Iau Tachwedd 21ain. Roedd hi’n braf iawn gweld cynrychiolaeth gref o’r ysgol yn ogystal â’r rhieni yno. Llongyfarchiadau arbennig i Owain Jones Blwyddyn7 am ennill gwobr am ei gyfraniad yn ystod y tymor.
Owain Parri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiliam i’r Wladfa
Bob blwyddyn mae taith i Batagonia yn cael ei threfnu gan Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru. Bwriad y daith yw lledaenu’r iaith yn y Wladfa a gwneud gwaith gwirfoddol yn yr ysgolion yno, heb anghofio cymryd rhan yn yr eisteddfod sy’n cael ei chynnal yn flynyddol yno. Byddaf i’n cael mynd ar y daith ragorol yma fis Hydref flwyddyn nesaf. Roedd rhaid anfon ffurflen gais at yr Urdd yn esbonio pam y byddai’r daith yma o fudd i mi. Roeddwn yn cystadlu’n genedlaethol ac ymgeisiodd dros gant am y cyfle; roeddwn i’n falch iawn! Mae angen i mi nawr godi dros £2,400 a byddaf yn dechrau ar hyn trwy werthu cardiau, cynnal nosweithiau cymdeithasol a llawer, llawer mwy!
Sara Alis Wiliam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plant Mewn Angen

genethod

Cynhaliwyd llawer o weithgareddau doniol er mwyn casglu arian ar gyfer yr elusen Plant Mewn Angen ac Apêl Corwynt Haiyan. Cynhaliodd y Chweched fore coffi, wacsio coesau’r bechgyn hŷn, yn ogystal â chynnal gêm gyffrous o bêl-rwyd rhwng y Chweched Dosbarth a’r athrawon (yn anffodus, tactegau budr yr athrawon a orfu!) Roedd hi’n ddiwrnod gwisgo ein dillad ein hunain a gwisgodd y Chweched wisg ffansi. Casglwyd £853.20 a diolch i bawb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneteg ar Daith
Aeth criw o’r Chweched sy’n astudio Bioleg i Goleg Menai er mwyn ymweld â’r “Genetics Roadshow”. Cafwyd sesiwn gyda thri darlithydd ynglŷn â thestunau y bydd y disgyblion yn eu hastudio’n fuan. Bu’n ddiwrnod buddiol tu hwnt a chafwyd blas ar y darlithoedd i gyd yn arbennig y ddarlith olaf ar yr afiechyd cancr.
Lisa Tomos

Panel Golygyddol Newydd

bore coffi

Daeth hi’n ddiwedd cyfnod Blwyddyn 13 yn golygu newyddion y mis a diolch yn fawr iawn i Zara Abas, Daniel Grant, Branwen Morris Jones, Heledd Hughes, Sara Stockwell, Jac Robertson a Tomos ap Sion am eu gwaith diflino drwy’r flwyddyn. Edrychwn ymlaen at bori drwy straeon ein panel newydd sef, Owain Parry, Lisa Tomos, Llyr Edwards, Owain Harri, Siân Nicholson, Sara Wiliam, Menna Anwyl ac Abbie Edwards. Pob hwyl iddynt gyda’u gwaith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bore Coffi Macmillan

bore coffi

Ar y 27ain o Fedi cynhaliodd Chweched Dosbarth Ysgol Tryfan Fore Coffi hynod o lwyddiannus er mwyn casglu arian ar gyfer yr elusen Macmillan. Cafodd degau o gacennau blasus eu pobi gartref gan ddisgyblion Blwyddyn 12 a’u gwerthu y bore hwnnw. Llwyddwyd i gasglu £719.61 tuag at yr elusen. Llongyfarchiadau i bob disgybl a gymrodd ran yn y Bore Coffi a diolch am eu gwaith caled.
Abbie N Edwards

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyma ddadl dda!

bore coffi

Llongyfarchiadau i Cian Tudur a Zara Abas ar ddod yn bencampwyr dadlau dros Wynedd, Môn a Chonwy. Bu’r ymryson rhwng Ysgol Tryfan ac Ysgol Ardudwy a chyflwynwyd eu dadleuon ynghylch y gyllideb cymorth rhyngwladol. Llwyddwyd i drechu disgyblion Ysgolion Eirias, Friars ac Ardudwy a byddant yn mynd ymlaen i rownd yr wyth olaf ym mis Tachwedd yn y Drenewydd. Llongyfarchiadau a phob lwc i Cian a Zara.
Owain Harri Hughes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corneli Cudd
Aeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 12 i Brifysgol Bangor yn ddiweddar, er mwyn cymryd rhan mewn prosiect Corneli Cudd gyda Pontio a’r Adran Ymchwil Dimensia ym Mangor. Mae’r prosiect yn cyd-weithio â’r ysgol i ddarganfod sut mae pobl ifanc yn ymateb i’r cyflwr, a deall sut mae dimensia yn cael ei drin mewn cymdeithas heddiw. Y gobaith ar gyfer y dyfodol yw y bydd y criw yn ymweld â chartrefi Brynllifon a Phlas-hedd yn wythnosol am fis. Bydd y criw yn cael y cyfle i chwarae cerddoriaeth i’r cleifion gan weld sut y maent yn ymateb i’r gerddoriaeth a byddant yn dod i’w hadnabod. Bydd ymchwil yn cael ei wneud ar effaith hyn ar y bobl ifanc a’r gobaith yw y byddant yn cael profiadau a fydd yn werthfawr ac yn agoriad llygad iddynt. Bydd yn ddiddorol gweld eu hymateb, boed yn bositif neu’n negyddol. Pob lwc iddyn nhw!
Sara Wiliam a Lisa Tomos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerdd yn y Gadeirlan
Bu Band Pres Ysgol Tryfan yn cyfeilio i’r emynau mewn cymanfa yn y Gadeirlan nos Sul Hydref 20fed. Braf oedd cael cwmni cyn ddisgybl Robert Jones ar yr organ. Roedd y Gadeirlan yn dathlu dechrau swyddi ieuenctid newydd a oedd hefyd yn cydfynd gyda diolchgarwch. Cafwyd seiniau ardderchog gan y Band Pres yn arwain dros dri chant o gynulleidfa yn canu’n orfoleddus dan arweiniad ein Pennaeth Cerdd Mr Owain Arwel Davies. Bydd y band pres yn ymddangos yng Ngwasanaeth Nadolig yr Ysgol ar y 12fed o Ragfyr eto yn y Gadeirlan. Bydd y band hefyd yn perfformio yn y Galeri, Caernarfon ar y 19eg o Ragfyr mewn sesiwn Tonic ‘Dolig! Diolch eto i’r rhieni am eu cefnogaeth diflino.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opra Cymru
Daeth cwmni Opra Cymru i Ysgol Tryfan i berfformio i ddisgyblion Blwyddyn 8. Perfformiwyd yr opera Macbeth gan Giuseppe Verdi iddynt ac yn sicr cawsant fwynhad mawr. Cyn y perfformiad ei hun, bu’r disgyblion yn cael gweithdai yn ymwneud ag operâu gwahanol a buont yn astudio’r ddrama. O ganlyniad, gwerthfawrogwyd y perfformiad campus hwn gan Opra Cymru.
Owain Parri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y meysydd chwarae

Pêl droed
Llongyfarchwn Chloe Hughes Blwyddyn 11 sydd erbyn hyn yn Gapten Tîm Pêl Droed Cymru dan 16 – dipyn o gamp yn wir!
Enillodd tîm pêl droed Blwyddyn 11 eu gêm yn erbyn Ysgol Aberconwy o 4 gôl i 2. Llwyddiant ddaeth i ran tîm pêl droed Blwyddyn 7 hefyd- maent wedi ennill dwy gem; 3 gôl i 1 yn erbyn Ysgol Brynrefail a 9 gôl i 2 yn erbyn Ysgol Friars. Ardderchog hogia’!

Rygbi

Enillodd tîm rygbi Blwyddyn 11 eu gêm hwythau yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen 29-26 a llongyfarchwn Dewi Griffiths am sgorio dau gais.

Daeth hi’n ddechrau tymor unwaith eto a braf ofnadwy oedd croesawu dros hanner cant o wynebau cyfarwydd ein myfyrwyr yn ôl i Flwyddyn 12 a llu o wynebau newydd, brwd i Flwyddyn7.

Diwrnod Anwytho Bl7

plant plant Cafwyd llu o weithgareddau amrywiol yn diddanu’r disgyblion newydd gan sicrhau diwrnod hynod lwyddiannus. Trefnwyd y cyfan gan Mrs Gould Davies, Pennaeth Blwyddyn 7 a braf ofnadwy oedd gweld myfyrwyr Blwyddyn13 llynedd yn ôl yn cynnal rhai o’r gweithgareddau. Diolch yn fawr iddynt hwythau a Mrs Gould Davies am eu gwaith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prif ddisgyblion
Dyma’r prif ddisgyblion yn Ysgol Tryfan ar gyfer y flwyddyn addysgol newydd. Y prif fachgen yw Daniel Grant, y brif ferch yw Zara Abas, y dirprwy brif fachgen yw Cian Siôn a’r dirprwy brif ferch yw Branwen Morris Jones. Llongyfarchiadau i’r pedwar ohonynt a phob lwc iddynt gyda’u gwaith o gynrychioli disgyblion yr ysgol yn ystod y flwyddyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Wobrwyo
Am yr ail flwyddyn yn olynol, cynhaliwyd noson yn dathlu llwyddiannau ein disgyblion – Noson Wobrwyo 2013 gyda nifer fawr o wobrau yn cael eu cyflwyno am ragoriaeth mewn amryfal feysydd. Llongyfarchiadau iddynt i gyd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithio a rasio

plant plant Bu disgyblion Blwyddyn 11 sy’n astudio cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn Llanberis yn ddiweddar. Treuliwyd y bore yn yr Amgueddfa Lechi yn gweld sut mae’r hen ddiwydiannau wedi troi’n atyniad twristaidd ac yn edrych ar rai adnoddau chwaraeon a hamddena sydd wedi eu sefydlu fel rhan o Barc Padarn. Bu’r disgyblion yn brysur yn ystod y prynhawn yn holi twristiaid i gael eu hymateb am yr adnoddau yn lleol ac yna’n gweld ras beiciau ‘Tour of Britain’ oedd yn gorffen cymal yn Llanberis y prynhawn hwnnw. Cafwyd diwrnod buddiol a dymunol yng nghanol prysurdeb a chyffro’r ras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon
Llongyfarchwn dair o ferched Bl10; Chloe Hughes, Lisa Thomas a Danielle Barnfield fu’n cynrychioli Arfon yn y tîm hoci dan un ar bymtheg oed. Llongyfarchwn Chloe yn ogystal am ennill teitl Pêl droediwr y Flwyddyn Cymru 2013.

Braf hefyd yw cael llongyfarch teulu CAMPus sef Garn, Ela a Mali a fu’n llwyddiannus yn Nhriathlon Llanc y Tywod Ynys Môn.

GWYCHDER GLYDER

mabolgampau

Ar ddiwrnod heulog a phoeth cafodd Mabolgampau blynyddol Ysgol Tryfan eu cynnal yn Nhreborth a llu o ddisgyblion o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 10 yn serennu ar y trac rhedeg ac ar y maes. Cafwyd llu o gystadlaethau a thorrwyd ambell record. Mrs Sioned Davies oedd ar yr uchelseinydd drwy’r dydd ac yn wir roeddem wrth ein bodd yn gwrando ar ei sylwadau a’i sylwebu byw yn cyflwyno gwybodaeth hanfodol i’r cystadleuwyr a’r gwrandawyr.

Un o’r rasys mwyaf diddorol oedd y ras 100 metr. Roland Finney o lys Elidir enillodd y ras i fechgyn Blwyddyn 7 a Seren Hughes o lys Glyder enillodd y ras i enethod Blwyddyn 7. Leon Jones o lys Glyder enillodd y ras i fechgyn Blwyddyn 8 a Bethan Hughes o lys Carnedd enillodd y ras i enethod Blwyddyn 8. Meredydd Derbyshire o lys Elidir oedd buddugwr y ras i fechgyn Blwyddyn 9 a Nel Huws o lys Elidir gipiodd y wobr gyntaf yn y ras i enethod Blwyddyn 9. Jo King a Chloe Hughes oedd enillwyr y rasys 100 metr i ddisgyblion Blwyddyn 10.

Torrwyd record y ras gyfnewid gan fechgyn blwyddyn 10 llys Glyder sef Jordan Eleias, Dewi Griffiths, Meilir Jones ac Aran Smith. Cyflwynwyd gwobrau unigol i bencampwyr bob blwyddyn; Roland Finney a Seren Hughes Blwyddyn 7, Leon Jones a Connor Warrington a Cari Griffiths Blwyddyn 8, Meredydd Derbyshire a Nel Huws Blwyddyn 9 a Gruff Pari a Chloe Huws Blwyddyn 10 – llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

Ein pennaeth, Mr Tudur gyflwynodd y wobr i’r llys gorau a thra roedd pawb yn dal eu hanadl cyhoeddodd mai llys Lliwedd oedd yn bedwerydd, Carnedd yn drydydd, Elidir yn ail a Glyder oedd y llys buddugol. Diwrnod arall bythgofiadwy a’r disgyblion a’r athrawon wedi mwynhau’n arw.

Gethin Elis, Carwyn Siôn a Guto Davies Blwyddyn 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENILLYDD Y BOBL

daniel

Llun Daniel James Blwyddyn 12 gipiodd y wobr yn arddangosfa flynyddol yr Adran Gelf. Yng nghanol lluniau ein myfyrwyr dawnus y llun gorau ym marn y rhai a ddaeth i’r arddangosfa oedd llun Daniel o Jimmy Saville. Pe baech yn edrych yn fanwl ar y llun byddech yn gweld olion dwylo plant yn gorchuddio’r llun. Mae’n hynod drawiadol a llongyfarchwn Daniel a’r holl fyfyrwyr eraill am safon eu gwaith. Diolchwn hefyd i Miss Maher eu hathrawes am ei gwaith diflino yn ysbrydoli’r myfyrwyr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLWYDDYN 8 YN CEFNOGI CYFOEDION
Bu grŵp o ddisgyblion o Flwyddyn 8 yn cael hyfforddiant yng Ngwesty Meifod yn ddiweddar ar atal ysmygu. Cawsant eu dewis i fod yn gefnogwyr cyfoedion mewn rhaglen arbennig sydd wedi ei chynllunio gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Nod y rhaglen yw atal ysmygu ymhlith pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd. Pwrpas yr hyfforddiant oedd rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i’r disgyblion fel cefnogwyr cyfoedion i drafod peryglon ysmygu ymhlith disgyblion eraill eu blwyddyn. Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed iawn yn ystod y ddau ddiwrnod a byddent yn cael sesiynau dilynol yn ôl yn yr ysgol cyn diwedd y tymor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANNER TYMOR PRYSUR BLWYDDYN 12
Yn syth wedi cyfnod yr arholiadau roedd Blwyddyn 12 yn ôl yn yr ysgol ac yn brysur yn ymwneud â llu o weithgareddau:

Ffeiriau UCAS Bangor a Lerpwl

Cafodd myfyrwyr y chweched y fraint o gael mynd i Brifysgol Bangor a Phrifysgol John Moore Lerpwl yn ddiweddar. Dyma oedd y tro cyntaf i’r myfyrwyr gael blas ar gyrsiau prifysgol tra’n mynd o gwmpas stondinau prifysgolion ledled Prydain. Yn ogystal â hyn, cafwyd amryw o ddarlithoedd yn y ddwy brifysgol a oedd yn trafod costau prifysgolion, astudio mewn gwahanol brifysgolion a rhoi syniad i ni o’r hyn mae gwahanol gyrsiau yn eu cynnig i ni. Roedd yn gyfle gwych ac yn sicr yn ddefnyddiol i bob un ohonom wrth i ni geisio gwneud penderfyniadau ar gyfer y dyfodol!

Profiad Gwaith:

Buom i gyd ar brofiad gwaith mewn amryw o leoliadau ledled Cymru a Lloegr. Roedd hi’n bwysig ein bod yn ceisio trefnu profiad a oedd yn apelio atom ni yn ogystal â cheisio ein harwain i wneud dewisiadau a phenderfynu pa gyrsiau a swyddi fyddai’n addas i ni. Aeth un ohonom i Lyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, un arall i weithio gyda Pontio, un at filfeddyg, un arall at griw Rownd a Rownd a sawl un i ysgolion cynradd lleol. Cafodd un hyd yn oed weld triniaeth ar y galon mewn ysbyty! Roedd hi’n wythnos gyffrous a gwerthfawr iawn.

Relay for Life:

4 disgybl

Ddydd Sadwrn a dydd Sul y 23ain a’r 24ain o Fehefin bu’r myfyrwyr sy’n astudio’r BAC; Daniel Grant, Daniel Maxwell, Sophie Roberts, Sasha Owen, Ceri Jones, Megan Macey , Lloyd Hardy, Pedr Parsonson , Branwen Fflur ac athrawon Ysgol Tryfan Mr Jones a Mrs Llwyd yn cerdded o amgylch trac Treborth i gasglu arian at elusen ymchwil cancr. Gyda phartner, roedd yn rhaid cerdded neu redeg o amgylch y trac bob awr rhwng 2 o’r gloch brynhawn Sadwrn a 10 o’r gloch y bore canlynol. Yn wir, bu’r digwyddiad yn un blinedig gyda rhai yn cerdded am 3 o’r gloch y bore! Er ein bod wedi colli cwsg, cawsom lawer o hwyl a chafodd yr holl dîm fedalau a chrysau t wedi i ni gwblhau’r her. Diolch i bawb a gymerodd ran ac a gasglodd yr holl arian at yr achos da hwn.


Alldaith Dug Caeredin:

Ein her nesaf yw alldaith o Ysbyty Ifan , ger Dyffryn Conwy i Drefriw mewn tri diwrnod fel rhan o’n medal arian Gwobr Dug Caeredin. Rydym wedi bod yn brysur ers wythnosau yn paratoi ein llwybr ac yn ymarfer adeiladu pebyll. Croesi bysedd ydym ni y bydd dyn y tywydd yn addo tywydd heulog i ni!

Branwen Fflur Morris Jones Blwyddyn 12

Yr Ayes ar Radio 1
Profiad a hanner oedd cael perfformio yn fyw ar brif sianel radio Prydain Radio 1. Cawsom wybod ddydd Iau, bedwar diwrnod cyn y diwrnod mawr, ein bod ni , Yr Ayes, band o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn cael perfformio dwy gan yn fyw ar y radio. Roedd rhaid i ni ganu ‘cover’ o gân gan Rihanna a Calvin Harris ‘We Found Love’ ac felly er bod gan hanner aelodau’r band arholiad llafar Cymraeg ddiwrnod ar ôl y rhaglen radio, buom yn ymarfer yn brysur dros y penwythnos. Roedd disgwyl i ni fod yn yr ysgol erbyn saith y bore, sy’n gynharach nag ydym ni’n deffro ar fore ysgol arferol, ond yn amlwg, nid bore ysgol arferol oedd hwn! Cyrhaeddom yr ysgol ar bigau’r drain a rhes o ddisgyblion awyddus tu allan i’r ysgol yn aros yn eiddgar i gael mynediad. Roedd cymaint o staff diogelwch o amgylch yr ysgol yn olygfa ryfedd tu hwnt. Aethom i’r ystafell sydd fel arfer yn ystafell offerynnau cerdd, ond y bore hwn roedd yr ystafell wedi’i thrawsnewid yn ystafell aros pum seren gyda danteithion o bob math, o grempogau i ‘croissants’ cynnes. Roedd y neuadd wedyn wedi’i thrawsnewid yn stiwdio radio gyda chriw Radio 1 ym mhob man.

Wedi i ni fentro i fwrlwm y neuadd a oedd dan ei sang erbyn hyn roedd Nick Grimshaw ar y llwyfan. Nick Grimshaw yw cyflwynydd enwog Rhaglen Frecwast Radio 1 sydd yn derbyn dros saith miliwn o wrandawyr ar gyfartaledd bob wythnos. Daeth y gwesteion arbennig ar y llwyfan nesaf, gyda sgrech fyddarol gan y rhan fwyaf o’r merched oedd yn y neuadd. Union J oedd y gwesteion arbennig, cyn gystadleuwyr y rhaglen boblogaidd X-Factor. Ar ôl i Union J berfformio ein tro ni oedd ymddangos ar y llwyfan ac roedd sefyll o flaen y neuadd yn llawn disgyblion yn ogystal â’r athrawon yng nghefn y neuadd yn brofiad cynhyrfus tu hwnt. Roedd perfformio’n fyw ar y llwyfan ac ar y radio yn brofiad gwefreiddiol, yn enwedig ar ôl i ni sylwi bod tua saith miliwn o bobl yn gwrando arnom yn canu’n fyw yn Gymraeg! Y gân gyntaf a ganasom ni oedd ein cân fwyaf poblogaidd, sef ‘Gobaith.’ Roedd y dorf yn wych a llawer o aelodau’r Chweched Dosbarth yn canu’r geiriau! Cawsom ymateb bythgofiadwy ar ‘Trydar’, gyda llawer yn dweud er nad oeddent yn gallu deall y geiriau eu bod yn mwynhau’r gerddoriaeth. Ar ôl ‘Gobaith’, chwaraeom ni ein ‘cover’ o ‘We Found Love’ gan Rihanna. A dweud y gwir, nid oeddem yn siŵr iawn sut fath o ymateb y buasai ein fersiwn ni yn ei gael, gan fod y gân mor enwog, ond eto, roedd yr ymateb ar y gwefannau cymdeithasol yn wych, gyda rhai yn ein cymharu â’r band llwyddiannus Saesneg yr ‘Arctic Monkeys’!

Ar ôl i ni berfformio, cawsom lawer o sylw gan y cyfryngau Cymraeg, gyda chyfweliadau gan y Chronicle, Stwnsh ar S4C a Radio Cymru. Rydym yn gobeithio chwarae mewn sawl gig yn ystod yr haf, felly os ydych chi’n digwydd edrych am fand i lenwi slot, dilynwch ni ar Facebook neu Trydar am fwy o wybodaeth. Ond yn sicr, roedd perfformio ar Radio 1 yn un o’n hoff brofiadau fel band ac fel unigolion - fe wnaeth i ni anghofio popeth am yr arholiad llafar y diwrnod canlynol!

Rhys Tomos a Leah Huws Bl13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithdy Radio C2
Cawsom ni, sef criw bl10 sy’n astudio Cerddoriaeth gyfle i weithio gyda Radio Cymru C2. Un rhan o’r gweithdy oedd cael cyfle i greu rhaglen radio gan gynnwys nifer o weithgareddau hwyliog megis cyfweliad gyda band ‘Yr Ayes’ a gemau diddorol. Rhan arall o’r gweithgaredd oedd y gweithdy roc. Yma, cawsom gyfle i gyfansoddi cân ein hunain drwy ddefnyddio lleisiau ac offerynnau. Ddiwedd y dydd, cafodd y gân ei recordio a chafodd pwt ohoni ei darlledu ar y radio y noson honno. Cawsom lawer o hwyl ynghyd â dysgu sgiliau newydd ar yr un pryd.

Manon Owen Bl10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth fathemategol Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol
Llongyfarchwn Ruben James ac Ioan Rheinallt o flwyddyn 8 am gyrraedd safon uchel iawn yn y gystadleuaeth eleni. Byddant yn cael eu gwobrwyo yn y Babell Wyddoniaeth ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her Faraday

3 plentyn

Bu disgyblion blwyddyn 8 yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn cystadlu mewn cystadleuaeth o’r enw Her Faraday. Roeddem yn gorfod creu trosglwyddwr a oedd yn anfon neges mewn cod o dref Alpha i dref Beta, lle roedd llifogydd enbyd.

Cafodd pob aelod o’r grŵp swydd benodol ac roeddem yn cystadlu yn erbyn sawl ysgol arall yn yr ardal. Roedd yn brofiad gwerth chweil a chawsom lawer o hwyl yn arddangos ein sgiliau a’n doniau. Llwyddon ni ennill y gystadleuaeth a derbyn tlws gwydr a thalebau.

Ioan Rheinallt a Teifryn Livingston Bl8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Unwaith eto’r mis hwn, pleser yw cael llongyfarch ein myfyrwyr sydd wedi ennill rhai o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Mari Griffiths – Cymraeg, Prifysgol Abertawe, Marged Elen Wiliam – Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth, Anest Fflur Edwards ac Aled Vaughan Thomas – Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhedwr o fri
Cynrychiolodd Mabon Llŷr Ogledd Cymru mewn cystadleuaeth rhedeg mynydd yn Skipton. Daeth yn 12fed drwy Brydain a daeth tîm Gogledd Cymru yn ail – llongyfarchiadau mawr!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Môn 2013
Llongyfarchwn Merin Lleu bl10 a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth unawd pres dan 18 ac Elin Taylor a Mabon Llŷr a oedd yn rhan o’r pedwarawd buddugol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwenyn Gwych

3 plentyn

Daeth Leah Jones, Siwan Huw a Martha Owen blwyddyn 7 yn gyntaf, ail a thrydydd yng nghystadleuaeth ranbarthol y Spelling Bee Ffrangeg yn Llandudno ac ym mis Gorffennaf byddant yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Aberystwyth. Llongyfarchiadau i’r tair ohonoch a phob hwyl yn Aberystwyth!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myfyrwyr y flwyddyn

3 plentyn

Llongyfarchiadau mawr i Sophie Georgenson a Jessica Owen ar gael eu dewis yn fyfyrwyr y flwyddyn yng Ngholeg Menai o ran y ddarpariaeth 14-16 ar draws ysgolion Arfon a Môn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Adran Addysg Gorfforol
Athletau
Unwaith eto’r mis hwn daeth llwyddiannau i ran sawl disgybl ym myd chwaraeon. Mae sawl un wedi mynd drwodd yn unigol yng nghystadlaethau athletau Eryri. Daeth llwyddiant arbennig i ran Cari Griffiths blwyddyn 8, llwyddodd i dorri record Arfon yn y gystadleuaeth pwysau dan bymtheg oed.

Treiathalon Eryri
Roedd tîm merched blwyddyn 7 a thîm bechgyn blwyddyn7 yn fuddugol a daeth tîm merched blwyddyn 8 a 9 yn ail – llongyfarchiadau i holl aelodau’r timau. Llongyfarchiadau arbennig hefyd i Cedol Dafydd am ei gamp unigol – enillodd wobr y perfformiwr gorau ymysg holl fechgyn blwyddyn 7.

Tlws y Chwe Gwlad
Daeth y tlws arbennig hwn i Ysgol Tryfan ar ei daith o gwmpas Cymru. Daeth bechgyn o RGC yma hefyd ac roedd cyffro mawr a phrofiad bythgofiadwy i’n disgyblion.

Sgïo
Mae’r gwersi sgïo’n mynd o nerth i nerth a phawb yn mwynhau’n arw cael profi’r llethrau yng Nghanolfan Sgïo Llandudno bob nos Wener.

Ymweliad Radio 1
Roedd ymweliad Nick Grimshaw a sioe frecwast Radio 1 â’r ysgol yn brofiaf bythgofiadwy. Braf oedd clywed perfformiad Union J ar lwyfan yr ysgol - ond gwell eto oedd gweld grwp Yr Ayes o Ysgol Tryfan yn perfformio mor wych yn fyw i tua 7 miliwn o bobl ar Radio 1.

I weld rhai lluniau o’r digwyddiad - cliciwch yma

I glywed y sioe eto neu uchafbwyntiau ohoni
Cyflwyniad Nick Grimshaw - cliciwch yma
Ayes Can 1 - cliciwch yma
Ayes Can 2 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchwn sawl aelod o flwyddyn 13 am ennill ysgoloriaethau i wahanol brifysgolion:
Leah Shakespear Huws – ysgoloriaeth i brifysgol  Efrog i astudio Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol
Robert Jones – dwy ysgoloriaeth i Brifysgol Bangor i astudio Cerdd
Mari Griffiths – ysgoloriaethau i brifysgol Bangor ac Aberystwyth  i astudio Cymraeg
Lewys Wyn - ysgoloriaeth i brifysgol Aberystwyth  i astudio Hanes Cymru a Cherdd
Marged Elen Wiliam - ysgoloriaeth i brifysgol Aberystwyth i astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Rydym newydd glywed hefyd fod y myfyrwyr canlynol wedi llwyddo i ennill rhai o Brif Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:
Mari Elen Griffiths – Cymraeg,  Prifysgol Abertawe
Marged Elen Wiliam - Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol  Aberystwyth
Anest Fflur Edwards – Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Aled Vaughan Thomas - Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyth, fyth nid anghofiaf . . .
Ar y 27ain o Chwefror aeth Sophie Roberts a minnau ar drip i Wlad Pwyl. Ond nid trip cyffredin mo hwn ond un addysgiadol ac roedd yn brofiad i’w gofio. Erbyn meddwl dyna oedd bwriad y trip sef i gofio am y gorffennol. Mae’r prosiect ‘Lessons from Auschwitz’ a drefnwyd gan yr Holocaust Educational Trust yn rhoi cyfle i bobl ifanc i ddysgu mwy am yr hyn a ddigwyddodd i’r Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd trwy ymweliad â gwersyll crynhoi Auschwitz.

Roedd hi’n ddiwrnod hir gan ein bod ni’n hedfan yno ac yn ôl mewn diwrnod! Wedi cyrraedd Gwlad Pwyl, aethom i ymweld â thref o’r enw Oświęcim i gael syniad o sut fywyd oedd gan yr Iddewon cyn i’r Natsïaid gymryd drosodd. Roedd gweld hen safle’r Synagog Fawr yn drist iawn gan mai dyma ble’r arferai’r Iddewon addoli a chymdeithasu cyn yr Holocaust. Cafodd argraff arnom gan bod gweld hyn yn ein hatgoffa am bob un o’r chwe miliwn a fu farw wedi byw bywydau hapus fel chi a fi cyn y rhyfel.

Aethom ymlaen ar ein taith i Auschwitz 1, sef y gwersyll cyntaf. Roedd sawl peth yma a effeithiodd arnaf i ond y prif beth oedd gweld y pentwr diddiwedd o esgidiau lledr, rhai plant a phobl a gafodd eu tynnu oddi ar draed yr Iddewon wedi iddynt gyrraedd Auschwitz. Aethom ymlaen i Auschwitz Birkenau, sef yr ail wersyll. Yr hyn wnaeth fy nharo fwyaf pan gyrhaeddom yma oedd maint y gwersyll a’r teimlad gwag oeraidd oedd yno. Roedd gweld gweddillion y ffyrnau nwy a’r simneiau tân yn gwneud i’r hanesion ddod yn realiti ac yn dangos i ni pam ei bod hi mor bwysig cofio am yr Iddewon, y Sipsiwn, yr holl bobl anabl a hoyw a gafodd eu herlid a’u lladd gan y Natsïaid.

Ar ddiwedd diwrnod hir, blinedig ac oer cawsom wasanaeth coffa ar ben draw y rheilffordd i gofio am yr unigolion i gyd a ddioddefodd ac a laddwyd yno. Gwnaeth hyn i ni anghofio pa mor oer a blinedig oeddem a rhoi amser i ni ystyried pa mor lwcus ydym. Mae’n bwysig cofio a lledaenu’r hanes i wneud yn siŵr nad yw’r fath beth byth yn digwydd eto ac i ddysgu eraill ei bod hi’n annerbyniol i drin pobl yn wahanol oherwydd eu crefydd, eu hil a phwy ydyn nhw. Rydw i a Sophie yn edrych ymlaen at wneud cyflwyniadau am ein taith i ddisgyblion yr ysgol yn fuan.

Sara Stockwell
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’r brifysgol
Llongyfarchwn sawl aelod o flwyddyn 13 am ennill ysgoloriaethau i wahanol brifysgolion – Leah Huws, Robert Jones, Mari Griffiths, Marged Elen Wiliam a Lewys Wyn – rydych wedi gweithio’n galed ac rydym yn falch iawn ohonoch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dathlu ddwywaith

3 plentyn

Llongyfarchwn Fand Pres Iau Gwynedd a Môn am ennill y Wobr Aur a’r ail safle ym Mhencampwriaethau Bandiau Ieuenctid Prydain ym Manceinion y penwythnos diwethaf. Dyma’r aelodau o Dryfan: Jac McGuffie, Cedol Dafydd, Guto Davies, Carwyn Sion, Tomos Lynch, Gethin Ellis, Gruffydd Davies a Sion D’Arcy. Enillodd Band Pres Hŷn Gwynedd a Môn y Wobr Aur a daethant yn Bencampwyr yr Adran Elite yn y gystadleuaeth – campus! Dyma’r aelodau o Dryfan: Rhys Tomos, Owen Pickering, Lewys Wyn, Merin Lleu, Wesyn Dafydd ac Andrew Thompson.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemategwyr Medrus

3 plentyn

Mae Madlen Reid, Tomos Wood a Sean Griffiths, y tri o flwyddyn 9 yn fathemategwyr medrus iawn a fu ar gwrs meistroli mathemateg ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith Un Nos Ola Leuad

pobl

Cafodd myfyrwyr blwyddyn 13 sy’n astudio’r Gymraeg gyfle i ymweld â phrif leoliadau arwyddocaol y nofel y maent yn ei hastudio sef ‘Un Nos Ola Leuad’ gan Caradog Prichard. Cawsant eu tywys o gwmpas Bethesda gan yr arbenigwr J Elwyn Hughes sydd yn adnabod yr ardal a’i phobl fel cefn ei law. Roedd yn daith hynod addysgiadol ac yn sicr llwyddodd i gyfoethogi eu gwybodaeth am y nofel. Braf oedd dysgu cymaint am hanes Bethesda a phob hwyl iddynt gyda’r arholiad llafar ar y nofel ddiwedd y mis.

Branwen Fflur Morris Jones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon

Rygbi
Cynhaliwyd cystadlaethau rygbi 7 bob ochr ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7 a 9 yng Nghaernarfon. Er i flwyddyn 9 golli tair gêm yn erbyn Ysgol Friars, Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Eifionydd, ennill oedd eu hanes yn erbyn Ysgol Brynrefail. Llwyddodd blwyddyn 7 i gyrraedd y gêm derfynol ond yn anffodus colli wnaethant yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen.

Enillodd tîm y bechgyn o dan 13 yn erbyn Ysgol Bodedern o 19-15 ac felly byddant yn cystadlu yn y gêm derfynol yn erbyn Ysgol Brynrefail – pob hwyl hogia’!

Jac Robertson

Nofio
Enillodd Siwan Huw blwyddyn 7 fedal efydd mewn cystadleuaeth nofio genedlaethol ‘Nofio Cymru’ yn Abertawe am nofio cefn – 200m. Ardderchog Siwan a llongyfarchiadau i ti.

Llithro ar y Llethrau

plant

Er bod y gaeaf y tu ôl i ni erbyn hyn gobeithio, bydd rhai o ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol Tryfan yn heidio am y llethrau sgïo. Fel rhan o raglen allgyrsiol brysur yr adran Addysg Gorfforol a’r cynllun 5x60 bydd criw o ddisgyblion yn mynd i’r Ganolfan Sgïo yn Llandudno bob nos Wener am chwe wythnos. Diolch i athrawon yr adran am eu cefnogaeth a’u parodrwydd i drefnu.


Hoffem ddymuno’n dda hefyd i Mr Dafydd Roberts, Swyddog 5x60 yr ysgol, sydd wedi cael anaf drwg yn chwarae rygbi yn ddiweddar. Edrychwn ymlaen at ei weld yn ôl yn yr ysgol yn holliach ac yn gwenu fel arfer.

Ar antur . . . ddwywaith
Bu dau o ddisgyblion blwyddyn 10 sef Alyshia Boylin a Rhys Roberts Jones yng Nghastell Nedd yr wythnos ddiwethaf gyda Glyn Price, ein Gweithiwr Ieuenctid ar gyfer Diwrnod Hyrwyddo Prosiectau Celfyddydol trwy gydweithrediad â Chwmni’r Fran Wen. Roedd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn bresennol yn ystod y dydd a chafodd y disgyblion fudd mawr o’r profiad.

Yn yr un modd, aeth Glyn â chriw o fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13 i Venue Cymru, Llandudno ar gyfer ‘Y Sgwrs Go Iawn’ sef galwad gan Lywodraeth Cymru i weithredu er mwyn dod ag arweinwyr busnes, pobl ifanc a rhan ddeiliaid eraill ynghyd i drafod materion penodol. Eto, roedd yn brofiad hynod fuddiol a’r myfyrwyr wedi elwa’n fawr o gael gwrando ar safbwyntiau eraill a chael mynegi eu barn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cymhwyster Dug Caeredin
Llongyfarchwn y myfyrwyr canlynol ar gwblhau Cymhwyster Dug Caeredin. Cyrhaeddodd Shaun Hamner y lefel efydd a Ben Leggatt, Bethan Wynne Cattanach ac Anna Sewell y lefel arian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blwyddyn 12 yn Abersoch
Bu’r criw sy’n astudio Daearyddiaeth yn Abersoch er mwyn gweld effaith mewnfudo ar bentrefi bach Pen Llŷn. Gwelwyd bod y mwyafrif o’r siopau yn darparu nwyddau ar gyfer ymwelwyr yn hytrach na phobl leol. Bydd yr astudiaeth yn werthfawr wrth baratoi ar gyfer eu harholiadau yn yr haf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymweliad Diwrnod Eco Wyddoniaeth
Ar y 19eg o Fawrth aeth grŵp o ddisgyblion blwyddyn 9 ar daith i Brifysgol Bangor. Gan mai Diwrnod Eco Wyddoniaeth ydoedd teimlwyd ei bod hi’n ddyletswydd arnom gerdded y daith i adeilad Brambell. Cafwyd cyflwyniad gan ddau athro, Chris Freeman a Gary Carvalho ar gorsydd mawnog a strwythur genynnau, cyn cael blas ar wahanol feysydd eco wyddonol. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys echdynnu DNA o ffrwyth ciwi ac astudio asidedd y môr a’i effaith ar fywyd gwyllt yn y Fenai. Cawsom ginio yn yr amgueddfa sy’n llawn anifeiliaid wedi eu stwffio, gan gynnwys oen â dau ben! Roedd yr arddangosfa Cemeg fywiog yn weithgaredd braf iawn cyn i ni ymadael.

Owain Jones ac Elen Norris (blwyddyn 9)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ffug Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig
Ar y 12fed o Fawrth cynhaliwyd y gynhadledd arbennig hon yng Nghaernarfon. Cafodd rhai o fyfyrwyr blwyddyn 12 sydd yn astudio gwleidyddiaeth y fraint o fod yn rhan o’r gynhadledd ynghyd â myfyrwyr o ysgolion uwchradd eraill yng Ngogledd Cymru. Cawsom ein rhannu’n wahanol grwpiau ac roedd rhaid i bob grŵp gynrychioli gwlad a oedd yn rhan o’r Cenhedloedd Unedig. Y gwledydd gawsom ni oedd Lesotho, Gogledd Corea, Unol Daleithiau America, Nigeria ac eraill yn cynrychioli’r wasg. Bu’n rhaid ymchwilio a chasglu gwybodaeth am y gwledydd a’u barn ar agweddau pwysig. Y prif destun a drafodwyd yn y gynhadledd oedd prinder bwyd mewn gwledydd tlawd. Roedd rhaid i’r wasg greu adroddiadau ar brif benawdau’r diwrnod a thrafodwyd llawer o agweddau gan gynnwys materion pysgota yn Rwsia a rhyddid Iran ynglŷn ag allfudo a mewnfudo nwyddau. Roedd yn ddiwrnod hynod lwyddiannus a phawb wedi mwynhau a dysgu llawer.

Branwen Morris Jones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Trwyn Coch

pobl
bore coffi
plant Dyma griw Spelathon

Cynhaliwyd y diwrnod arbennig hwn am y tro cyntaf yn yr ysgol drwy godi arian i’r elusen sydd yn helpu plant llai ffodus yn Affrica a Phrydain. Casglwyd swm anhygoel o £1,493 drwy gynnal diwrnod di-wisg ysgol a bore coffi dan ofal medrus myfyrwyr blwyddyn 12. Llongyfarchwn ddisgyblion blwyddyn 7 am godi £502.91 i’r elusen, wedi iddynt gael eu noddi i sillafu 50 o eiriau heriol yn y Spellathon Saesneg. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y diwrnod hwyliog a llwyddiannus hwn.

Heledd Hughes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgol Iach ac Ysgol Werdd

ysgol werdd Mae’r ysgol wedi ennill Gwobr Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn ac wedi cwblhau Cam 5 Cynllun Ysgolion Iach Llywodraeth Cymru a oedd yn canolbwyntio ar Iechyd a Lles Emosiynol. Cam 6 yw’r cam nesaf ac fe gymer ddwy flynedd i gwblhau’r cam hwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Chwaraeon
Pêl rwyd

anest ac eli
tim dan 16
tim dan 18
Anest ac Eli
Tîm Pêl Rwyd Dan 16
Tîm Pêl Rwyd Dan 18

Teithiodd tîm y merched o dan 18 i Aberhonddu a’r merched o dan 16 i Landrindod er mwyn cystadlu yn nhwrnamaint Cwpan Cymru. Roedd hi’n gystadleuaeth oedd yn cynnwys timau gorau Cymru gyfan. Llwyddodd y ddau dîm i ddod yn chweched. Yn ogystal, cyflwynwyd gwobrau i ugain chwaraewr gorau y cystadlaethau ac enillodd Anest Edwards o’r tîm o dan 18 ac Eli Wyatt o’r tîm o dan 16 wobr yr un. Llongyfarchiadau gwresog iddynt ac i’r ddau dîm am wneud cystal yn y cystadlaethau cenedlaethol hyn.

Daeth y merched o dan 14 yn 4ydd yng nghystadleuaeth Cwpan Eryri.

Rygbi
Enillodd y bechgyn o dan 13 yn erbyn Tywyn o 37-19 ond yn anffodus i’r bechgyn o dan 15 colli fu eu hanes o 29-24.

Pêl droed
Daeth y merched o dan 16 yn ail mewn cystadleuaeth pum bob ochr gan golli’n anffodus yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen o 3-2 yn y gêm derfynol. Mewn gêm gartref yn erbyn Ysgol Dyffryn Nantlle cyfartal fu hi rhwng y merched o dan 16. Colli wedyn fu hanes tîm y bechgyn o dan 15 o 3-0 yn erbyn Ysgol Friars a’r bechgyn o dan 12 yn colli 4-3 yn erbyn Ysgol Friars a gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen.

Dringo
Llongyfarchwn y merched o dan 16 a ddaeth yn ail drwy Wynedd mewn cystadleuaeth dringo.

Triathlon
Llwyddiant ysgubol ddaeth i ran yr ysgol mewn cystadleuaeth triathlon; daeth y bechgyn a’r merched o dan 12 yn ogystal â’r merched o dan 14 yn gyntaf a llwyddodd y bechgyn dan 14 i ddod yn ail yn eu cystadleuaeth. Yna’n goron ar y cyfan, enillodd Gwenno Morgan dlws y ferch unigol orau – arbennig yn wir.
Jac Robertson a Daniel Grant

 

Ymweliad gan Ecolegydd

plant

Bu dosbarth Bioleg Blwyddyn 12 yn ddigon ffodus y tymor hwn i gael gwrando ar ecolegydd o’r enw Sally Conyers yn siarad am ei phrofiadau yn y Seychelles. Yn ogystal â hyn siaradodd am ei swydd hi a’r anawsterau o gael swydd fel ecolegydd. Pan weithiai Sally Conyers yn y Seychelles, ei swydd oedd tagio crwbanod anferth i weld lle roeddent yn mynd a faint ohonynt oedd yno. I fod yn ecolegydd, rhaid cael llawer o brofiadau yn gweithio i gwmnïau heb lawer o dâl o gwbl. Ar ôl profiad yn gweithio i gwmnïau yn cyfrif adar, tagio crwbanod a swyddi tebyg, mae’n bosib cael swydd yn gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd neu i’r Parc Cenedlaethol.

Tomos ap Sion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Cylch yr Urdd
Profodd yr ysgol lwyddiant yn yr eisteddfod cylch eto eleni. Daeth amryw o unigolion a grwpiau i’r brig yn y cystadlaethau.

Dyma restr o’r canlyniadau:
Parti Merched Bl 8-9 2ail, Parti Merched Bl 7 3ydd, Parti Bechgyn Bl 7-9 1af, Parti Llefaru Bl 7-9 2il, Ymgom Bl 7-9 1af, Unawd Piano Bl 7-9 Gwenno Morgan 1af Cedol Dafydd 2ail, Unawd Pres Bl 7-9 Cedol Dafydd 1af Carwyn Siôn 2il, Unawd Pres Bl 10-13 Merin Lleu 1af, Unawd Chwythbrennau Bl 7-9 Hana Abas 1af, Unawd Llinynnol Bl 10-13 Elin Taylor 1af Mabon Llŷr 2il, Unawd Bechgyn Bl 7-9 Cai Fôn 1af, Alaw Werin Bl 7-9 Cai Fôn 1af, Llefaru Unigol Bl7-9 Cai Fôn 1af, Unawd Cerdd Dant Bl 7-9 Cai Fôn 1af, Unawd Sioe Gerdd Bl 7-13 Miriam Hopkins 1af.

Dymunwn longyfarch yr holl gystadleuwyr a dymuno pob lwc iddynt yn Eisteddfod y Sir.

Tomos ap Sion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymddiriedolaeth yr Holocost
Yn ystod gwyliau’r hanner tymor bûm i a Sophie Roberts o Flwyddyn 12 yng Nghaerdydd mewn seminar a oedd yn ein paratoi ar gyfer ein taith i wersyll crynhoi Auschwitz yng Ngwlad Pwyl ar y 27ain o Chwefror. Rydym ni’n dwy wedi cael y fraint o fod yn rhan o brosiect ‘Lessons from Auschwitz’ a gynhelir gan Ymddiriedolaeth yr Holocost sy’n rhoi cyfle i ni ymweld ag Auschwitz a dysgu mwy am yr hyn ddigwyddodd i’r Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd fel ein bod ni’n gallu rhannu ein profiadau ag eraill.

Yng Nghaerdydd buom yn g wrando ar un o’r goroeswyr sef Eva Clarke a hanes anhygoel ei theulu. Roedd yn agoriad llygad i ni, ac yn baratoad ar gyfer ein taith. Rydym nawr yn edrych ymlaen at y profiad sy’n ein wynebu ac am rannu gweddill yr hanes â chi’r tro nesaf.

Sara Stockwell

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non y cogydd

non

Yn ddiweddar, mae un o ddisgyblion yr ysgol wedi bod wrthi’n brysur yn cystadlu mewn cystadleuaeth ar raglen deledu ar S4C o’r enw ‘Cog1nio’. Yn ôl Non Morris Jones, o Flwyddyn 10, cafodd brofiad anhygoel a bu’n fraint coginio a gweithio gyda chogyddion enwog o Gymru. Mae Non wedi coginio ar hyd a lled Cymru gan gynnwys Glan Llyn, Bodnant yn Llandudno a Llys Meddyg yng Nghasnewydd. Mae Non wedi mwynhau cael cymdeithasu’n ogystal â gwneud ffrindiau newydd yn y gystadleuaeth. Coginiodd amrywiaeth o brydau, gan gynnwys gwneud swshi am y tro cyntaf. Os ydych chi eisiau gweld Non yn coginio a dilyn ei hynt yn y gystadleuaeth hon i ganfod cogydd ifanc gorau Cymru gwyliwch ‘Cog1nio’ ar S4C ar Ebrill y 23ain.

Branwen Morris Jones

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon Ysgol Tryfan

Canlyniadau rygbi
Cafodd dwy gêm ei chynnal yn Ysgol David Hughes ar yr 20fed o Chwefror ar gyfer disgyblion dan 14 a dan 16. Wedi ymdrech galed gan y tîm colli oedd hanes y bechgyn dan 14 ond llwyddiant ysgubol ddaeth i ran y tîm dan 16, wedi iddynt ennill 53-0 ac felly maent yn parhau i gystadlu am y cwpan.

Canlyniadau pêl-droed
Chwaraeodd disgyblion dan 13 gêm gwpan yn erbyn Ysgol Friars ar yr 22ain o Chwefror. Yn anffodus colli fu eu hanes, 3-0.

Canlyniadau pêl-rwyd
Mae ein timau pêl rwyd yn mynd o nerth i nerth. Mae’r tîm dan 14 yn Bencampwyr Arfon ac yn cystadlu nesaf yng nghystadleuaeth Eryri, tra mae’r ddau dîm arall, dan 16 a dan 18 yn Bencampwyr Arfon ac Eryri ac yn edrych ymlaen yn arw at gystadlu yng Nghwpan Cymru nesaf. Ardderchog ferched a phob hwyl i chi.

Hoci
Cafwyd diwrnod llawn hwyl pan gynhaliwyd twrnamaint hoci ym Maes Glas ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd lleol megis Ysgol y Faenol, Glan Cegin, St.Gerrards a Hirael. Bu rhai o’n disgyblion ninnau yno’n gwirfoddoli a chadw trefn ar holl hwyl y dydd!
Cydradd ail gydag Ysgol David Hughes ddaeth tîm y merched dan 14 yn nhwrnamaint hoci Môn ac Arfon – da iawn chi!

Sêr y dyfodol
Llongyfarchwn ddau ddisgybl arall sef Leon Jones o Flwyddyn 8 a Chloe Hughes o Flwyddyn 10. Yr wythnos ddiwethaf bu Leon Jones, sy’n chwarae yn safle’r gôl geidwad yn cael hyfforddiant ar y lefel uchaf wrth gael ei dreialu gyda thîm pêl droed Manchester Utd. Cafodd gyfle i ddatblygu ei sgiliau gyda hyfforddwyr o’r garfan am wythnos gyfan. Profiad anhygoel yn wir!

Disgybl arall sy’n ffynnu yn yr un maes yw Chloe ac mae hi wedi chael ei dewis i chwarae dros Gymru yn nhîm y merched o dan 16. Mae hi wedi bod yn cael hyfforddiant yn y Vale Resort ym Mro Morgannwg yn ogystal ag ar gae Dinas Caerdydd. Yn ddiweddar cafodd hi y cyfle i chwarae yn erbyn Iwerddon ac er mwyn ychwanegu at y profiad campus sgoriodd gan ennill y gêm 2-1. Gwych Chloe!

Daniel Grant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llwyddiant yng Ngala Nofio’r Urdd

genethod

Llongyfarchwn y nofwyr ar eu llwyddiant cenedlaethol yn y gala nofio a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Enillwyd dwy fedal arian, un gan Cedol Dafydd Blwyddyn 7 yn y gystadleuaeth nofio unigol can medr a’r ail gan ferched Blwyddyn 7 ; Mali D’Arcy, Siwan Huw , Ela Roberts a Catrin Barnes yn y ras gyfnewid.

Cyrhaeddodd Mali D’Arcy y rownd derfynol yn y gystadleuaeth unigol rhydd can medr ac yn y pili pala can medr ac roedd tîm ras gyfnewid gan fechgyn Blwyddyn 7;Cedol Dafydd, Steffan Griffiths, Gruffydd Davies a Celyn Ellis-Williams yn ogystal.

Rydym yn hynod falch bod cymaint yn rhan o’r cystadlaethau a llongyfarchiadau lu i’r enillwyr!

Heledd Hughes

 
bechgyn


BYD MEDDYGAETH

“PROFIAD ANHYGOEL” - dyma eiriau Eli Wyatt, un o fyfyrwyr Blwyddyn 11 a fu yn yr India am bron i bythefnos ddechrau fis Ionawr. Aeth Eli gyda thîm o hanner cant o feddygon, pob un ohonynt yn wirfoddolwyr ac yn gweithio i’r elusen ‘Northern Cleft Foundation’. Gweithio â phlant ac ambell oedolyn oedd yn dioddef o daflod hollt oeddent a llwyddwyd i gynnal cant dau ddeg un o lawdriniaethau yn y deuddeng niwrnod y buont yno. Roedd gan Eli ran allweddol yn y tîm yn helpu gyda’r asesu cyn y llawdriniaeth, rhoi’r offer priodol i’r llawfeddygon a’u steryllu wedi’r llawdriniaeth. Roedd hi wedyn yn asesu ac yn gofalu am y cleifion wedi’r llawdriniaeth ac yn wir dim ond rhyfeddu allwn ninnau wrth glywed am y “profiad anhygoel” hwn a drefnodd Eli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YMWELIAD DARPAR FEDDYG

Ddiwedd y tymor, dychwelodd cyn ddisgybl, Osian Gwilym, sy’n astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Lerpwl atom a chafodd tua deg ohonom sydd â’n bryd ar fynd i’r byd meddygol gyfle i wrando arno a holi cwestiynau mewn sgwrs anffurfiol. Cawsom wybodaeth am y cwrs ei hun, beth oedd angen ei wneud a pha fath o brofiad gwaith fyddai ei angen er mwyn cael ein derbyn ar y cwrs. Sylweddolom pa mor ddwys oedd y gwaith, y gwahanol fathau o gyrsiau sy’n bosibl ac wedi’r holl waith caled yr hwyl mae’r myfyrwyr yn ei gael! Wedi’r sgwrs rydym yn teimlo bod gennym fwy o syniad o’r hyn sydd ei angen yn ogystal â mwy o hyder i ymgeisio a chael ein derbyn ar gwrs . Diolch yn fawr iawn Osian.
Daniel Grant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EIN DARPAR FEDDYGON NI?

Llongyfarchiadau lu i Caron Pari ac Anna Sewell Blwyddyn 12 ar gael eu dewis i fod yn rhan o gynllun Mynediad i Raglen Feddyginiaeth Ysbyty’r Galon Lerpwl. Wedi’r cyfweliadau heriol, deg ar hugain o fyfyrwyr gafodd eu dewis drwy Brydain gyfan a bydd Caron ac Anna yn mynd ar gyfnodau o brofiad gwaith i’r ysbyty. Edrychwn ymlaen at gael eu hanesion yn ystod y misoedd nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y BAND JAZZ

Cafodd carreg sylfaen Canolfan y Celfyddydau ac Arloesi newydd Bangor ei gosod ddydd Gwener yr 11eg o Ionawr gan Leighton Andrews AC a bu aelodau’r Band Jazz yn ymuno â'r unawdwyr Rhys Meirion a Huw Ynyr i roi perfformiad unigryw mewn hetiau caled ar y safle adeiladu.
Dywedodd Mr Arwel Davies, ein Pennaeth Cerdd ac arweinydd y Band Jazz bod y perfformiad wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt a bod perfformio mewn digwyddiad mor bwysig gyda pherfformwyr mor enwog wedi bod yn fraint fawr i’r Band Jazz. Gan fod y band yn chwarae ar safle adeiladu roedd yn rhaid i bob aelod wisgo helmed, menig a siaced ddiogelwch a bu’n rhaid i’r craeniau a oedd yn gweithio ar y safle stopio ar amseroedd penodol i ganiatáu i’r perfformwyr a’r gynulleidfa gyrraedd a gadael y safle. Chwaraeodd y Band Jazz ar ddechrau a diwedd y digwyddiad yn ogystal â chwarae dau ddarn, Valero a Byd o Heddwch, yn ystod y seremoni. Profiad gwych yn amlwg a phawb wedi mwynhau’n arw!
Tomos ap Sion


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘THE IMPOSSIBLE’

Trefnodd yr Adran Ddaearyddiaeth bod Bl9 yn mynd i Cineworld, Llandudno i wylio ‘The Impossible’ gan eu bod ar hyn o bryd yn astudio tsunamis a’u heffeithiau. Ffilm ydy ‘The Impossible’ wedi ei seilio ar ddigwyddiadau y 24ain o Ragfyr 2004 yng Ngwlad Thai. Roedd yn stori wir am deulu o Sbaen a oedd ar eu gwyliau dros y Nadolig yng Ngwlad Thai pan ddigwyddodd y drychineb. Roedd nifer o’r disgyblion yn eu dagrau (yn ogystal â’n hathro!) gan fod y ffilm yn dangos effeithiau uniongyrchol y tsunami yn ogystal ag effeithiau emosiynol a chymdeithasol y digwyddiad erchyll. Yn sicr, roedd gwylio’r ffilm yn ffordd llawer mwy diddorol o ddysgu nag astudio llyfr yn y dosbarth!
Heledd Hughes a Sara Stockwell

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YR ADRAN ADDYSG GORFFOROL

Cyfartal, sef 5 gôl yr un oedd canlyniad gêm ein tîm rygbi dan dair ar ddeg oed yn ddiweddar a hynny’n erbyn Ysgol Friars. Go dda hogia’!
Bu tîm pêl-rwyd blwyddyn 9 a 10 yn llwyddiannus yn nhwrnamaint yr Urdd yn ddiweddar gan golli yn anffodus yn y rownd gynderfynol. Ond cyn hynny roedd yn rhaid ennill y grŵp, a gwnaed hynny’n braf drwy ennill bob gêm: Tryfan 9 – Bodedern 6. Tryfan 10 – Creuddyn 5. Tryfan 16 – Ysgol Alun 6. Tryfan 13 – Y Gader 1. Dyma ganlyniadau ysgubol yn wir!

Daniel Grant a Jac Robertson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATHLETWR O FRI

Llongyfarchwn Aled Thomas Blwyddyn 13 ar gael ei ddewis yn aelod o dîm athletau sy’n cynrychioli Ynys Môn yng Ngemau’r Ynysoedd y flwyddyn nesaf yn Bermiwda. Dyma gyfle gwych i Aled sydd â’i fryd ar fynd i’r brifysgol i astudio Chwaraeon. Y llynedd dewiswyd Aled i fynd i Emau’r Ynysoedd ar Ynys Wyth a llwyddodd i gyrraedd y rowndiau cynderfynol yn y rasys 100m a’r 200m a’r rownd derfynol yn y ras gyfnewid. Yn ogystal, enillodd wobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Ynys Môn yn ddiweddar o ganlyniad i’w holl waith gwirfoddol yn y maes athletau. Ardderchog yn wir a phob hwyl ym Mermiwda!

Nofio Cenedlaethol

genethod
bechgyn

Roeddem fel ysgol yn falch iawn o’r holl ddisgyblion a fu’n cystadlu yng Ngala'r Urdd Rhanbarth Eryri.

Roedd disgyblion Ysgol Tryfan yn flaenllaw iawn fel unigolion ac fel aelodau o dimau ras gyfnewid. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch a fu yng Nghaerdydd yn y gala genedlaethol. Llongyfarchiadau arbennig iawn hefyd i dîm ras gyfnewid merched blwyddyn 7 a ddaeth yn ail trwy Gymru ac i Cedol Dafydd a ddaeth yn ail yn y ras pili pala dan 14 oed . Gweler y lluniau o’r Pwll Rhyngwladol yng Nghaerdydd. Am fwy o fanylion ewch i wefan yr Urdd: <http://www.urdd.org/cms/chwaraeon>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddonwyr a Pheirianwyr o Fri

prifathro a disgyblion

Yn dilyn y gwaith rhagorol a wnaed gan nifer o fyfyrwyr Ffiseg y chweched dosbarth yn Ysgol Tryfan er mwyn ennill y Wobr Aur Crest ym maes Peirianneg gan Gynllun Addysg Peirianneg Cymru, llwyddodd dwy o’r myfyrwyr i gyrraedd rhestr fer Myfyriwr y Flwyddyn y cynllun.

O ganlyniad i safon aruchel y rhestr fer honno fe’u gwahoddwyd i gyd i noson fawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar gyfer y gwobrwyo. Yn y llun gwelir Bethan Wynn-Cattannach a Sara Edwards gyda’u tystysgrifau gan CAPC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sgïwr Rhyngwladol

zac
zac yn sgio

Mae campau sgïo Zak Pierce, blwyddyn 10, yn mynd o nerth i nerth erbyn hyn.

Mae Zac wedi treulio cyfnod estynedig yn Ffrainc yn rasio yn ogystal â pherfformio’n rhagorol yng nghystadleuaeth Slalom Cenedlaethol Gweriniaeth Tsiec . Pob lwc iddo yn y cystadlaethau rhyngwladol mawr sy’n ei wynebu yn Croatia a Slovenia yn ystod mis Chwefror. Bydd rhaglen o’r enw #Fi am fywyd Zac wrth iddo gyfuno gwaith ysgol â bywyd sgïwr rhyngwladol ar S4C nos Iau Chwefror 7fed am 6.05

 

Llongyfarchiadau i Gwenno Morgan, Blwyddyn 9, ar ei llwyddiant ysgubol yng nghystadleuaeth ryngwladol Young Pianist of the North yn Newcastle ddiwedd Tachwedd. Daeth Gwenno, sy’n dair ar ddeg oed,  yn gydradd drydydd yn y categori Dan 16eg Oed, allan o un  cystadleuydd ar ddeg - o Azerbaijan, Y Ffindir, Gweriniaeth Tsiec, Lloegr, Romania a Sbaen. Mae Gwenno’n cael gwersi gan Sioned Webb yng Nghanolfan Gerdd William Mathias a chan y pianydd, Iwan Llewelyn-Jones.

Yma ceir dolen i wefan y gystadleuaeth:  http://www.ypn-competition.org/news.htm

Gala Nofio Yr Urdd

Llongyfarchiadau i’n holl ddisgyblion a fu’n cystadlu yng Ngala Nofio’r Urdd neithiwr (28/11/12). Pob lwc i bawb a fydd yn cystadlu yn awr yng Ngaherdydd yn y rownd genedlaethol yn y flwyddyn newydd. Cliciwch yma i weld y canlyniadau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clwb Ffilm Ysgol Tryfan
Mae FILMCLUB Cymru yn gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i roi cyfle i blant Cymru ddysgu mwy am ddemocratiaeth yng Nghymru, rôl y Senedd a sut y gall pobl ifanc gyfrannu at hyn.

Fel rhan o'r ymgyrch mae rhai Aelodau Cynulliad wedi dewis ffilmiau sydd wedi'u hysbrydoli ac wedi gwneud gwahaniaeth iddynt. Dewiswyd sawl ffilm arbennig iawn ac ar wefan FILMCLUB CYMRU gellir gweld 5 ffilm sydd wedi'u dewis i fod yn rhan o'r pecyn arbennig i ysgolion gydag adnoddau addysgol penodol. Mae pob un ohonynt o Wall-E i Whale Rider yn dangos sut y mae modd i unigolion newid sefyllfa er eu lles eu hunain ac eraill.

Mae Ysgol Tryfan yn un o’r ychydig ysgolion yng Ngogledd Cymru gyda changen o FILMCLUB Cymru a hynny dan arweiniad Mr Iwan Lynes Edwards, Pennaeth TGCh yr ysgol. Un o’r ffilmiau yr ydym ni yma yn Ysgol Tryfan wedi bod yn ei gwylio a’i thrafod yw’r clasur a enwebwyd am Oscar yn 1993 sef Hedd Wyn. Huw Garmon wrth gwrs oedd yn chwarae rôl Hedd Wyn ei hun yn y ffilm a dan nawdd FILMCLUB Cymru daeth Huw Garmon atom i Ysgol Tryfan. Dyma adroddiad cryno Kyle Howard 8R am y prynhawn:
Yn ystod y prynhawn dydd Gwener 19 Hydref galwodd Huw Garmon i’n gweld ni aelodau o’r Filmclub i drafod ei rôl a’i waith yn y ffilm Hedd Wyn, ac i drafod y thema bwysig o geisio gwneud gwahaniaeth.
Trafodwyd y drefn ffilmio, lleoliadau a chafwyd rhai cyfrinachau diddorol am y broses ac am y ffilm. Rydym ni’n awyddus i ddiolch i FILMCLUB Cymru am drefnu’r ymweliad - roedd o’n brofiad gwerth chweil ac yn braf iawn cael ‘Hedd Wyn’ ei hun yma yn ein plith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardd Plant Cymru
Un o’r pethau gorau am eiriau yw ei bod hi mor anhygoel o hawdd eu mwynhau nhw ... yr unig beth sydd ei angen mewn gwirionedd yw... dychymyg.
Dyma eiriau Eurig Salisbury wrth iddo gychwyn ar ei ddwy flynedd fel Bardd Plant Cymru. Yn ddiweddar bu Eurig yn treulio prynhawn yng nghwmni rhai o ddisgyblion blwyddyn 10 Ysgol Tryfan gan eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg wrth farddoni. Yn ystod y sesiwn bu’r criw yn ymarfer yr hen grefft farddol o ddyfalu – a bu cryn hwyl ar y gwaith. Diolch i Eurig Salisbury am yr arweiniad a’r ysbrydoliaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yr Arandora Star
Ar brynhawn Llun yr 22ain o Hydref bu disgyblion blwyddyn 9 yn ddigon ffodus i weld perfformiad o’r ddrama Yr Arandora Star gan gwmni theatr mewn addysg Theatr na n’Og a hynny yn neuadd yr ysgol. Dyma ddrama bwerus yn seiliedig ar deulu Eidalaidd yn byw yn Ne Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd a braf oedd gweld yr holl ddisgyblion yn y neuadd yn dilyn y ddrama’n astud ac yn ei mwynhau i’r eithaf. Llongyfarchiadau i’r cwmni am greu profiad theatrig ac addysgol mor gofiadwy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Ysgol
Ar ddiwrnod olaf yr hanner tymor cafwyd eisteddfod lwyddiannus iawn yn yr ysgol gyda’r safon ar y llwyfan yn dystiolaeth o egni a thalent y disgyblion iau ynghyd ag arweiniad brwdfrydig y myfyrwyr hŷn.

Cawsom gyfle ar y diwrnod i groesawu dwy ffrind i’r ysgol a ddaeth yn ôl atom fel beirniaid – Mrs Gwyneth Edwards a fu’n athrawes yn adran y Gymraeg yn Ysgol Tryfan am flynyddoedd oedd y beirniad yn yr adran Llefaru a Llên, a’n cyn-ddisgybl Miss Gwenno Roberts oedd y beirniad Cerdd. Diolch o galon i’r ddwy ohonynt am eu cyfraniad graenus a diflino drwy’r dydd.

Cafwyd cystadlu safonol ac amrywiol trwy gydol y dydd; yn ddawnsio, yn ganu, yn actio, yn offerynnol ac yn sicr cafwyd prif seremoni gofiadwy dan ofal yr Archdderwydd Mrs Cheryl Roberts.

Er mai Carnedd a orfu yng nghystadleuaeth olaf y dydd gyda pherfformiad ardderchog gan eu côr, Glyder a enillodd y dydd gan brofi mor werthfawr mewn eisteddfod ysgol yw perfformio’n gyson dda ym mhob cystadleuaeth ar y llwyfan ac o ran gwaith cartref. Llongyfarchiadau mawr felly i aelodau llys Glyder a’u capteiniaid.

Hoffem ddiolch yn arbennig hefyd i ddau aelod o staff a fu’n hynod o brysur yn trefnu’r eisteddfod eleni - Mr Arwel Davies y Pennaeth Cerdd a Miss Heledd Elfyn a ysgwyddodd y cyfrifoldeb o drefnu’r eisteddfod a hynny yn ystod ei thymor cyntaf yma yn Ysgol Tryfan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y dwbl dwbl!
Fe gofir T.H.Parry-Williams hyd heddiw am ei gamp o ennill dwy brif wobr ein prifwyl yn 1912 ac yna yn 1915 – ond eleni oedd blwyddyn y dwbl dwbl yn eisteddfod Ysgol Tryfan hefyd. Chwiorydd dawnus a oedd yn gyfrifol am hyn gan roi eu stamp hwy ar yr eisteddfod eleni a’i phrif seremoni.
Yn gyntaf llwyddodd Zara Abas o flwyddyn 12 i ennill dwy o’r prif wobrau – Tlws y Gwyddonydd a’r Tlws Saesneg, ac yn yr un seremoni llwyddodd Marged Wiliam o flwyddyn 13 i gipio dwy arall o’r prif wobrau gan godi ar ei thraed i dderbyn Tlws y Cerddor a Chadair yr Eisteddfod. Camp arbennig gan y ddwy ohonynt.
Ond i ychwanegu at hynodrwydd yr achlysur enillwyd y pumed wobr yn y brif seremoni, sef Coron yr Eisteddfod, gan Hana Abas o flwyddyn 9 sy’n chwaer i Zara. I gloi’r seremoni yn briodol ac yn soniarus canwyd cân y seremoni gan Sara Wiliam o flwyddyn 11 - sydd wrth gwrs yn chwaer i Marged.
Dyma seremoni arbennig iawn, seremoni urddasol, ac eleni seremoni deuluol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwefan Ysgol Tryfan
Cofiwch fod Ysgol Tryfan bellach wedi lansio gwefan newydd. Er bod tipyn o waith eto i’w datblygu’n llawn mae llawer o wybodaeth eisoes ar gael arni - www.ysgoltryfan.org Gellir derbyn gwybodaeth gyfredol am yr ysgol hefyd trwy dudalen Facebook yr ysgol a welir hefyd ar dudalen gartref y wefan. Pob lwc ar y pori!

Mrs Morfydd Roberts yn ymddeol
Ym mis Gorffennaf eleni daeth pennod nodedig ym mywyd Ysgol Tryfan i ben gydag ymddeoliad Mrs Morfydd Roberts a fu’n athrawes Dechnoleg yn yr ysgol ac yn Bennaeth Blwyddyn 7 am ddeuddeng mlynedd ar hugain. Mae sawl cenhedlaeth o blant Bangor bellach yn ddyledus i arweiniad Mrs Roberts yn yr ystafell ddosbarth ac yn fugeiliol. Trwy gydol y 32 o flynyddoedd bu’n cydweithio â Mr Elfyn Roberts yn yr adran Ddylunio a Thechnoleg ac yn y llun gwelir Mrs Morfydd Roberts gyda’i phennaeth adran a’i gŵr yn mwynhau’r noson ffarwelio a gynhaliwyd iddi ddiwedd tymor. Diolch yn fawr Mrs Roberts a chofiwch fwynhau’r ymddeoliad haeddiannol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athrawon Newydd yn yr ysgol
Ar ddechrau blwyddyn ysgol fel hyn braf yw cael croesawu wynebau newydd i deulu staff Ysgol Tryfan. Mae Miss Bethan Pegler yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan a bellach yn athrawes yn yr adran Dylunio a Thechnoleg. Athrawes yn adran y Gymraeg yw Miss Heledd Elfyn yn bennaf a Mr Dylan Owen yn yr adran Fathemateg. Croesawn Miss Siân Williams hefyd i’r ysgol fel athrawes ym maes cynhwysiad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prif ddisgyblion
Dyma’r prif ddisgyblion yn Ysgol Tryfan ar gyfer y flwyddyn addysgol newydd. Y prif fachgen yw Steffan Gwynn, y brif eneth yw Lois Glyn, y dirprwy brif fachgen yw Lewys Wyn a’r dirprwy brif eneth yw Marged Wiliam. Llongyfarchiadau i’r pedwar ohonynt a phob lwc iddynt gyda’u gwaith o gynrychioli disgyblion yr ysgol yn ystod y flwyddyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glas fyfyrwyr a thei coch!
Braf unwaith eto yw cael croesawu criw newydd o fyfyrwyr yn ôl i’r Chweched Dosbarth. Mae niferoedd yr ysgol yn cynyddu a bellach mae’r ysgol yn agos i 550 o ran niferoedd gyda thros 80 yn y chweched dosbarth. Yn y llun gwelir rhai o aelodau newydd y chweched dosbarth yn urddasol iawn yn eu gwisg chweched dosbarth a’r rhan fwyaf ohonynt wedi meistroli’r grefft o glymu eu tei newydd coch yn daclus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Wobrwyo
Cynhaliwyd noson lwyddiannus yn yr ysgol ddechrau tymor – Noson Wobrwyo 2012 gyda nifer fawr o wobrau yn cael eu cyflwyno am ragoriaeth mewn amryfal feysydd. Isod rhestrir y prif enillwyr – ond rhaid cofio yn ychwanegol at y rhain ceir nifer fawr o ddisgyblion a myfyrwyr a oedd yn agos iawn at y brig ac yn haeddu clod a chanmoliaeth am eu hagwedd a’u talent:
Safon Uwch Siwan Paul Ffion Burke

Uwch Gyfrannol Sara Edwards Carwyn Roberts Lois Glyn Bethan Wynne-Cattanach

TGAU Cian Sion Zara Abas

Cyfnod Allweddol 3 Guillaume Peyrasse Haf Jones Menai Lamers-James

Gwobrau Myfyrwyr y Flwyddyn
Blwyddyn 7 Cadi Evans Kyle Howard
Blwyddyn 8 Hana Abas Garn Jones
Blwyddyn 9 Marged Huws Zac Pierce
Blwyddyn 10 Gwenllïan Roberts Owain Parri
Blwyddyn 11 Caron Pari Iolo Jones
Chweched Dosbarth Lois Glyn Marged Wiliam
Steffan Gwynn Lewys Wyn

Personoliaeth Chwaraeon Anest Edwards

Gwobr yr Adran Gerdd Llio Jones Alaw Pari Naomi Saunders

Arlunydd y Flwyddyn Daniel Grant

Gwobr Goffa Keith Price Cian Sion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y Panel Golygyddol
O’r mis nesaf ymlaen bydd cyfraniadau Ysgol Tryfan i’r Goriad yn mynd trwy banel golygyddol o fyfyrwyr blwyddyn 12 yn hytrach na dibynnu ar ambell aelod o staff. Y gobaith yma yw cynnwys ychydig mwy o wreiddioldeb, darnau ychydig mwy estynedig, yn ogystal â ffotograffau safonol. Yn y llun gwelir y panel yn barod am eu gwaith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’r Meysydd Chwarae

Mabolgampau Ysgol
Er gwaethaf y glaw ym mis Gorffennaf llwyddwyd yn y diwedd i gynnal mabolgampau’r ysgol ar gaeau Treborth. Cafwyd diwrnod bythgofiadwy gydag 11 record ysgol yn cael eu torri yn ystod y dydd – yn wir yn ôl Mr Ian Williams, Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol, dyma’r mabolgampau gorau iddo eu gweld ers blynyddoedd lawer. Yn y llun gwelir yr athletwyr unigol a ddaeth i’r brig yn ogystal â chapteiniaid y llys buddugol. Elidir a lwyddodd i ennill y dydd eleni gyda Glyder yn ail, Lliwedd yn drydydd a Carnedd yn bedwerydd. Diolch i’r Adran Addysg Gorfforol am eu holl waith trefnu.

Cafwyd dechrau llwyddiannus hefyd i ddisgyblion Ysgol Tryfan ar y meysydd chwarae gyda nifer ohonynt yn cael eu dewis ar gyfer amryfal dreialon.
Llongyfarchiadau a phob lwc i’r isod:
Treialon pêl rwyd Eryri
Dan 16 Eli Wyatt Anna Jones Glesni Edwards Carina Mundle Garratt
Dan 18 Sara Edwards Anest Edwards
Tîm Hoci Arfon dan 16 Ellie Wyatt Danielle Parry Ffion Roberts

Aeron Sanchez – Seren Rygbi
Llongyfarchiadau i Aeron Sanchez (blwyddyn 11) o’r Felinheli ar gael ei ddewis i dîm Rygbi dan 16 Gogledd Cymru – sy’n dipyn o gamp. Ym mis Medi chwaraeodd y rhanbarth yn erbyn tîm Dreigiau Casnewydd Gwent ac er iddynt golli i’r deheuwyr llwyddodd Aeron i wneud argraff ffafriol iawn. Pob hwyl i ti Aeron am weddill y tymor.

Arwyddair i Ysgol Tryfan
Rhybudd bach i ddarllenwyr dysgedig Y Goriad i feddwl dros yr haf am werthoedd Ysgol Tryfan. Yn ystod tymor yr hydref byddwn yn chwilio am arwyddair i gyd-fynd â logo’r ysgol. Chwiliwn am ychydig o eiriau bachog a modern i gynrychioli gwerthoedd oesol Ysgol Tryfan - ei dysg, ei diwylliant a’i Chymreigrwydd. Cewch gyfle dros yr haf yn awr i grafu pen ac edrychwn ymlaen at dderbyn cynigion gan ddisgyblion, rhieni a chyfeillion yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clod Mathemategol
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion Bl 8 canlynol sydd wedi derbyn tystysgrif clod am eu gwaith yng Nghystadleuaeth Fathemateg Flynyddol y Gymdeithas Wyddonol:
James Godfrey, Sean Griffiths, Tomos Wood, Madalen Reid, Billie Forrest, Seren Baker, Nel Huws ac Iona Stewart . Da iawn nhw!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Yn rhifyn y mis diwethaf clywsoch am nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol a fu’n llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref yr Eisteddfod eleni. Erbyn hyn wrth gwrs gallwn longyfarch yr holl ddisgyblion o Ysgol Tryfan a fu’n serennu yn ystod yr wythnos yng Nglynllifon er gwaetha’r tywydd garw. Roedd disgyblion Tryfan yn amlwg o’r bore cyntaf yn y gwasanaeth fore Sul a’r Band Jazz yn uchafbwynt i lawer yn ystod y Cyngerdd Agoriadol yn y pafiliwn. Roedd ein disgyblion yn serennu trwy gydol yr wythnos gan annerch a thywys ar lwyfan y pafiliwn ac offerynwyr Ysgol Tryfan oedd y ffanfferwyr trwy gydol yr wythnos. Llongyfarchiadau hefyd i bob un a gyfrannodd i’r Sioe Uwchradd wefreiddiol SBRI!
Isod ceir rhestr o’r disgyblion a lwyddodd i serennu ar lwyfan y Genedlaethol yng Nglynllifon:
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 7-9 - 3ydd Cai Fôn Davies
Unawd Bechgyn 7- 9 – 1af Cai Fôn Davies
Unawd Pres 7-9 - 2il Merin Lleu
Unawd Chwythbrennau 7-9 - 1af Hana Abas
Unawd Piano 7-9 - 1af Gwenno Morgan
Ensemble 7-9 - 2il Fluchelpia
Cerddorfa neu Fand dan 25 oed - 3ydd Band Jas, Ysgol Tryfan.

Llawenhawn hefyd yng nghamp Steffan Gwynn o flwyddyn 12 a ddaeth yn ail agos ac anrhydeddus yng nghystadleuaeth y gadair ar ddydd Iau am ei gerdd ar y testun

Dymuna’r disgyblion ddiolch o galon i bob aelod o staff a fu mor gefnogol yn ystod yr wythnos ac ystod y cyfnod paratoi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siocledi Tryfan
Fel rhan o gynllun Llwyddo’n Lleol ar y cyd rhwng Menter a Busnes a Choleg Menai bu criw o flwyddyn 10 yn ddiwyd iawn yn ystod y mis yn cynhyrchu eu siocledi eu hunain, ei brosesu a’i farchnata ac yna ei werthu. Bu’n brofiad gwerthfawr iawn iddynt a llongyfarchiadau i’r pedwar cwmni a lwyddodd i werthu eu holl gynnyrch a sicrhau elw teg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partneriaeth Coleg Menai
Yn ddiweddar bu Seremoni Wobrwyo yng Ngholeg Menai ar gyfer y dysgwyr ym mlwyddyn 11 sydd wedi cwblhau dwy flynedd o astudiaethau galwedigaethol trwy bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r coleg. Roeddynt yn astudio cyrsiau amrywiol gan gynnwys Peirianneg, Busnes, Gwasanaethau Cyhoeddus, Adeiladwaith a Thrin Gwallt. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prifysgolion
Dychwelodd blwyddyn 12 i’r ysgol ar ôl y Sulgwyn yn dilyn cyfnod o arholiadau Uwch Gyfrannol a chafwyd dwy gynhadledd yrfaoedd i’w cadw’n brysur a’u cael i feddwl am y dyfodol. Bu criw blwyddyn 12 ym Mhrifysgol Bangor ac ym Mhrifysgol Lerpwl yn derbyn gwybodaeth werthfawr gan brifysgolion ac UCAS. Diolch i Miss Nesta Jones am yr holl waith trefnu ac i Mr Iwan Edwards am gefnogi’r daith i Lerpwl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teithiau Cyffrous
Gyda diwedd tymor yr haf ar y gorwel mae teithiau cyffrous ar y gweill yma yn Ysgol Tryfan. Yn ystod mis Gorffennaf bydd disgyblion yn mentro ymhell gydag 84 o ddisgyblion dan arweiniad yr Adran Gerdd yn cael taith fythgofiadwy i Lundain. Bydd taith gyffrous arall yn mentro ymhellach fyth gyda disgyblion blwyddyn 10 yn cael eu harwain gan yr adrannau Hanes a Ffrangeg i Ffrainc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngerdd Mawreddog
Yn y Gadeirlan yn ddiweddar bu Cyngerdd Mawreddog yng nghwmni talentau ifanc Ysgol Tryfan gyda sêr eisteddfod yr Urdd yn cael cyfle i berfformio. Dyma gyfle priodol hefyd i gloi blwyddyn lwyddiannus arall ym mywyd y Bad Jazz. Braf hefyd oedd cael gweld hen ffrindiau unwaith yn rhagor a hoffem ddiolch i Glain Dafydd a Casi Wyn am eu cefnogaeth i’r ysgol unwaith eto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwefan Newydd
Mae’r ysgol ar hyn o bryd ar ganol ail-gynllunio gwefan yr ysgol ar y cyd â chwmni arbenigol Delwedd. Ymddiheurwn felly nad yw’r wefan bresennol wedi ei diweddaru yn ddiweddar ond erbyn mis Medi gobeithiwn allu ail-lansio’r wefan ar ei newydd wedd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyliau!
Dymuna disgyblion Ysgol Tryfan haf hapus i holl ddarllenwyr Y Goriad. Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth Medi 4ydd 2012. Ond dylid cofio wrth gwrs fod yr ysgol ar agor ar gyfer dau ddyddiad pwysig iawn ym mis Awst – canlyniadau Uwch Gyfrannol ac Uwch fore Iau Awst 16 ac yna canlyniadau TGAU fore Iau Awst 23.

Arholiadau
Ffarweliwyd â blwyddyn 11 yn Neuadd yr ysgol gyda’r Pennaeth yn dymuno’r gorau i bob un ohonynt. Yn dilyn yr arholiadau cânt edrych ymlaen gobeithio i haf hir a phoeth. Dymunwn bob llwyddiant wrth gwrs fel ysgol i bob un disgybl o flwyddyn 10 i 13 sy’n wynebu arholiadau allanol yr haf hwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tystysgrifau
Gyda’r gwyliau haf ar y gorwel a myfyrwyr yn dychwelyd o’r prifysgolion hoffem atgoffa’n cyn-ddisgyblion bod tystysgrifau pwysig arholiadau allanol heb eu casglu yn yr ysgol. Mae’r tystysgrifau hyn yn bwysig i bob unigolyn wrth ymgeisio am swyddi yn y dyfodol ac oherwydd hyn nid yw’r byrddau arholi yn cymell eu gyrru trwy’r post. Felly dewch yn ôl i’r ysgol yn ystod tymor yr haf i ddweud helo ac i gasglu’r tystysgrifau hyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staff Newydd
Mae’n gyfnod o newid yn Ysgol Tryfan ac yn ystod y mis diwethaf gwnaed sawl penodiad newydd ar gyfer mis Medi. Byddwn yn croesawu Mrs Heledd Elfyn, sydd ar hyn o bryd yn Ysgol Dyffryn Conwy, i Adran y Gymraeg. Ym mis Medi hefyd bydd cyn-ddisgybl, Miss Bethan Pegler, yn dychwelyd i’r ysgol fel athrawes Dylunio a Thechnoleg wedi cyfnod yn Ne Cymru yn Ysgol Bro Morgannwg. Yn ogystal hoffem longyfarch Mrs Mari Jewell ar ei dyrchafiad i fod yn Bennaeth Cynorthwyol yma yn Ysgol Tryfan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talent am Iaith
Llongyfarchiadau mawr i Catrin Roberts o flwyddyn 7 am ennill cystadleuaeth Spelling Bee Ffrangeg trwy Ogledd Cymru - bydd yn awr yn cystadlu yn y rownd genedlaethol. Pob lwc iddi yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’r Theatr
Bu criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn Venue Cymru’n ddiweddar i weld cynhyrchiad o’r ddrama ‘An Inspector Calls’ gan J.B.Priestley. Gan fod hon yn ddrama sy’n cael ei hastudio ganddynt ar gyfer eu arholiadau TGAU, gobeithio y bydd gweld cynhyrchiad safonol ohoni wedi bod yn brofiad buddiol a chofiadwy. Trefnwyd y daith gan Miss Eleri Richards a diolch I Mrs. Kim Jones a Miss Stephanie Williams am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Awdures Ifanc
Braf yw cael cyhoeddi bod stori a ysgrifennwyd gan ddisgybl o flwyddyn 9, sef Marged Huws, wedi ei chynnwys mewn cyfrol o’r enw ‘Wild n Free’. Enillodd Marged y wobr gyntaf trwy Brydain Fawr am ysgrifennu’r stori ‘El Canta- she sang’ a chafodd syrpreis arbennig yn ddiweddar pan ddaeth cynrychiolydd o’r cwmni i’r ysgol i gyflwyno copi o’r gyfrol iddi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

España
Cafwyd Diwrnod Sbaenaidd yn ffreutur yr ysgol gyda’r disgyblion a’r staff fel ei gilydd yn mwynhau’r paella a’r patatas bravas. Diolch i staff y gegin am yr hwyl a’r blasau Sbaenaidd – muchas gracias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod yr Urdd
Yn anffodus aeth Y Goriad i’w argraffu cyn wythnos yr Eisteddfod fawr yng Nglynllifon ac felly bydd yn rhaid disgwyl tan y mis nesaf i glywed hanes yr holl ddisgyblion prysur yn ystod yr wythnos - yn gystadleuwyr, yn dywyswyr ac yn ffanfferwyr.

Ond braf iawn yw gallu cyhoeddi fod llwyddiant wedi dod i ran ein disgyblion yn y cystadlaethau llenyddol – llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn am eu diwydrwydd a’u creadigrwydd:
Marged Wiliam - dau drydydd ar y gystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth i flynyddoedd 12 a 13
Leah Huws - ail am ysgrifennu rhyddiaith i flynyddoedd 12 a 13
Lois Glyn Roberts - trydydd am ysgrifennu rhyddiaith dan 19 oed
Marged Huws - ail am ysgrifennu rhyddiaith i flwyddyn 9
Llwyddodd Hana Abas, Awen Edwards a Gwenno Morgan o flwyddyn 8 i ennill cystadleuaeth i lunio DVD i hyrwyddo ardal Eryri. Roedd y gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan yr Urdd a Chyngor Gwynedd a gellir gweld eu ffilm hwyliog bellach ar wefan y ddau gorff ac ar YouTube.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Môn
Ond nid yr Urdd yw’r unig Eisteddfod wrth gwrs a phleser yw nodi fod rhai o’n disgyblion yn llwyddiannus mewn eisteddfodau eraill yn ystod y cyfnod prysur hwn.
Dyma rai o lwyddiannau Eisteddfod Môn Llanfairpwll 2012:
Bl 7 Barddoniaeth – Cai Fôn Davies = 1af
Bl 10 ac 11 Rhyddiaith – Sara Alis Wiliam = 1af (ac roedd hi’n un o dri a enwyd ar gyfer Tlws yr Ifanc hefyd)
Bl 12 a 13 Barddoniaeth – Marged Elen Wiliam = 3ydd
Bl 12 a 13 Rhyddiaith – Marged Elen Wiliam = 2il

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngerdd Mawreddog
Bydd cyngerdd mawreddog yn y Gadeirlan ym Mangor nos Iau yr 28ain o Fehefin am 7.00y.h. Ar y noson bydd rhai o dalentau presennol yr ysgol ynghyd â rhai o’n cyn-ddisgyblion amlycaf yn perfformio - gan gynnwys y Band Jazz. Tocynnau i’w cael yn swyddfa’r ysgol.

Gyda’r Gemau Olympaidd ar y gorwel a’r Fflam Olympaidd wedi pasio trwy ddinas Bangor mae disgyblion Ysgol Tryfan wedi bod yn brysur iawn mewn cyfres o ddigwyddiadau i hybu chwaraeon a bywyd iach ac i hyrwyddo’r gwerthoedd Olympaidd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sports4All
Mudiad yw Sports4All sy’n gweithredu er mwyn hybu chwaraeon a byw’n iach ond sydd hefyd yn codi arian er mwyn cefnogi athletwyr ifanc yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd. Cafwyd bore o hwyl a chwysu yn eu cwmni a seren thai kuando carfan Prydain yn dangos ei sgiliau a’i ystwythder. Codwyd dros £1200 i’w rannu rhwng yr elusen Sports4All a’r adran Addysg Gorfforol i gefnogi adnoddau a gweithgareddau chwaraeon yn Ysgol Tryfan. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fflam Olympaidd Ysgolion Bangor
Syniad ardderchog er mwyn hyrwyddo’r gwerthoedd Olympaidd ac uno ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor oedd cynhyrchu ffagl arbennig ar gyfer ein hysgolion ym Mangor. Hoffem ddiolch i gwmni ISC o Landygai am gynhyrchu’r ffagl broffesiynol gydag enw pob ysgol wedi ei gerfio arni. Trosglwyddwyd y ffagl o Ysgol Friars atom i Dryfan a braf oedd gweld cyngor a band yr ysgol yn croesawu disgyblion Ysgol Friars a’r fflam atom. Treuliodd y fflam un noson yn ysgol Tryfan cyn ein gorymdaith y bore canlynol i Ysgol Cae Top i ganol yr hwyl a’r asbri wrth i ni ei throsglwyddo’n ddiogel i’w dwylo nhw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemau Olympaidd Ysgolion Bangor
Ar y diwrnod yr oedd y fflam Olympaidd ei hun yn cyrraedd Bangor ac yn gorffwys yn y Faenol cynhaliwyd diwrnod gwych o fabolgampau ar gaeau Treborth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor. Rhannwyd y disgyblion i gynrychioli gwledydd y byd a chafwyd diwrnod gwerth chweil yn yr heulwen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balchder Bangor
Fel rhan o ddathliadau Olympaidd Prosiect Balchder Bangor bu’r Band Jazz yn perfformio wrth y cloc ar Stryd Fawr Bangor. Llongyfarchiadau iddynt ar berfformiad cyhoeddus graenus arall.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mwy o Bigion Chwaraeon
Sgïo ym mis Mai
Llongyfarchiadau mawr i Zac Pierce o flwyddyn 9 a ddewiswyd i garfan sgïo dan 16 Prydain. Treuliodd wythnos ym mis Mai yn ymarfer gyda’r garfan yn uchelfannau Hintertux yn Awstria. Cewch fwy o’i hanes yn gwibio ar y llethrau yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Athletau
Llongyfarchiadau i’r holl athletwyr sydd wedi bod yn brysur y tymor hwn ym mabolgampau Arfon ac Eryri. Yn arbennig hoffem longyfarch y canlynol am eu llwyddiant ym mabolgampau Eryri yn ddiweddar:
Danielle Perry – buddugol yn y ddisgen i ferched dan 17
Elin Owen – buddugol yn y Naid Hir a’r ras 200 metr i ferched dan 15
Daniel Pritchard – ail y bicell a thrydydd yn y ddisgen i fechgyn dan 17
Sion Myers – ail yn y ras clwydi i fechgyn dan 17
Aled Thomas – buddugol 100 metr dan 17
Llŷr Edwards - ail yn y Naid Uchel i fechgyn dan 17
Dewi Griffiths – trydydd yn y Pwysau i fechgyn dan 15
Guillaume Peyrasse – trydydd yn y naid hir i fechgyn dan 15
Joe King – ail yn y ras 100 metr i fechgyn dan 15

Pennaeth yn Ymadael
Dymuna disgyblion, cyn-ddisgyblion a staff Ysgol Tryfan ddiolch yn ddiffuant i Mr Gareth Isfryn Hughes am ei holl waith a’i gefnogaeth dros y blynyddoedd. Dymunwn ymddeoliad dedwydd iddo a phob hwyl iddo yn y dyfodol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Fel ysgol rydym yn edrych ymlaen at gael yr Eisteddfod Genedlaethol yn Eryri eleni a hyderwn y bydd disgyblion Ysgol Tryfan yn brysur yn ystod yr wythnos. Bydd y prif ddisgyblion Llio a Siôn yn cyfrannu i’r Gymanfa ar y dydd Sul agoriadol a bydd Llio wedyn yn cyfarch y bardd cadeiriol yn y brif seremoni ar ddydd Iau.
Bydd y Band Jazz yn brysur yn ystod yr wythnos hefyd a braf yw meddwl mai offerynwyr Ysgol Tryfan, dan arweiniad Mr Owain Arwel Davies, fydd y ffanferwyr am yr wythnos

Mae nifer o gystadleuwyr eraill hefyd yn cynrychioli’r ysgol:
Cai Fôn Davies ar yr Unawd Alaw Werin, Unawd Bechgyn a Llefaru Unigol bl.7-9,
Hana Abas ar yr Unawd Chwythbrennau bl.7-9, Merin Lleu Unawd Pres bl.7-9, Gwenno Morgan Unawd Piano bl.7-9, Gwenno Morgan, Hana Abas a Gwenno Kervegant Ensemble bl. 7-9, Sara Alis ar y Fonolog bl.10-13 a Sara Alis a Menna Anwyl ar yr Ymgom ar gyfer bl.10-13.
Mae nifer o grwpiau hefyd: Cyflwyniad Dramatig a Chân Actol bl.7-9, Côr Bechgyn a Chôr SATB bl.10-13 yn ogystal â’r Band Jazz yn y gystadleuaeth Cerddorfa/Band dan 25 oed.

Dymunwn wythnos lwyddiannus a hapus i’r rhain i gyd ac i’r Eisteddfod yn gyffredinol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Cemeg
Aeth 2 dîm o flwyddyn 8 i gystadleuaeth Cemeg wedi ei noddi gan gwmni Salter's yn y Brifysgol ym Mangor fis Mawrth. Roedd y diwrnod yn cynnwys 2 gystadleuaeth lle'r oedd yn rhaid i'r timau ddatrys problemau cemegol ymchwiliadol ac ymarferol. Llwyddodd un o'r timau i ennill yn erbyn 10 o ysgolion lleol eraill gan dderbyn gwobrau personol ac i'r ysgol. Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl gyda'r disgyblion yn cael cyfle i wrando ar ddarlith a chyflwyniad ar nifer o agweddau o Gemeg.
Gweler llun y tîm buddugol - Aelodau'r timau -Hana Abas, Madlen Reid, Tomos Wood,Sean Griffiths,Hari Teague,Morgan Parry,Billie Forrest,Seren Baker.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathemateg
Cynhelir cystadleuaeth Fathemateg flynyddol gan Y Gymdeithas Wyddonol a bu rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn ystod mis Ebrill. Bydd y disgyblion buddugol yn cael eu gwobrwyo mewn seremoni yn ystod Eisteddfod yr Urdd Eryri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taith Addysg Grefyddol i Fanceinion
Bu disgyblion TGAU Blwyddyn 11 am ddiwrnod i Fanceinion gyda’u hathrawes Mrs. Eleri Roberts yn ddiweddar. Yn y bore cawsant ymweld â’r Synagog yn Cheetham Hill. Amgueddfa ydy hon bellach a chafodd y disgyblion eu tywys o gwmpas gan Jeremy Michelson sydd yn barod ei gymwynas bob amser. Cawsant gyflwyniad bywiog a diddorol ganddo a chyfle i brynu rhai arteffactau crefyddol yn y siop cyn gadael. Cafwyd croeso cynnes iawn yma unwaith eto eleni.
Ymlaen wedyn i’r Ganolfan Bwdhaeth yn y ddinas. Profiad hollol wahanol y tro hwn. Cafodd y disgyblion gyfle i fyfyrio yng nghwmni un o’r Bwdhyddion a chael blas ar fywyd y Bwdhydd mewn dinas fawr fel Manceinion. Cyfle eto i brynu cof roddion cyn cychwyn ar y daith adref. Diwrnod i’w gofio yn wir!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemau Olympaidd Ysgolion Bangor
Ar Fai 28 cynhelir diwrnod o weithgareddau chwaraeon ar gaeau Treborth er mwyn i ysgolion cynradd ac uwchradd Bangor ddathlu chwaraeon a dyfodiad y gemau Olympaidd. Dyma’r pymtheg disgybl o flwyddyn 7 a fydd yn cynrychioli Ysgol Tryfan ar y diwrnod – pob hwyl iddynt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hwyl ar y Dŵr
Cafodd tri disgybl o’r ysgol gyfle ar ôl y Pasg i fwynhau diwrnod o weithgareddau yn y Ganolfan Chwaraeon Dŵr Cenedlaethol ym Mhlas Menai. Diolch i Mrs Sharon Davies o’r ysgol am eu cefnogi ac i Heddlu Gogledd Cymru am gynnal y digwyddiad. Gweler y llun - Rhys Lloyd Roberts Jones, Georgia Ffreuer Hughes a Lee John Roberts Jones.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pêl-droedwyr Rhyngwladol
Mae dwy o genod yr ysgol wedi eu dewis i garfannau pêl-droed Cymru.
Bu Chloe Hughes yn chwarae i Gymru dan 16 dair gwaith yn yr Iwerddon yn ystod y mis diwethaf gan sgorio dair gwaith hefyd – gan gynnwys cic o’r smotyn yn erbyn Lloegr. Bu Ffion Roberts hefyd yng Nghaerdydd yn ymarfer gyda’r garfan genedlaethol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criced a Thenis
Mae Menna Edwards blwyddyn 7 wedi ei dewis i dîm criced dan 13 Eryri a hefyd wedi cynrychioli Gogledd Cymru yn chware tenis. Mae hi wedi cynrychioli'r Gogledd yng Nghasnewydd ac yn Malvern yn y gorffennol a gobeithia lwyddo yn Wrecsam eleni. Merch amryddawn yn wir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Rygbi
Mae tymor y timau chwaraeon yn tynnu tua’i derfyn ond cafwyd dwy rownd gynderfynol yn ddiweddar gan dimau rygbi'r ysgol. Collodd y tîm dan-18 o 20-0 yn erbyn Bodedern. Gêm gyfartal 5-5 a gafodd y tîm dan-15 yn erbyn Ysgol Dyffryn Nantlle ond gan mai’r tîm oddi cartref sy’n ennill mewn sefyllfa o’r fath cafodd ein hogiau ni symud ymlaen yn hyderus i rownd derfynol Eryri yn erbyn Ysgol Eifionydd. Pob lwc iddynt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pennaeth Newydd Ysgol Tryfan – Gwyn Tudur
Brodor o Borthmadog yw Gwyn Tudur yn wreiddiol ac fe’i haddysgwyd yn y dref honno yn Ysgol Eifion Wyn ac yna yn Ysgol Uwchradd Eifionydd. Symudodd yna i’r Brifysgol ym Mangor lle y graddiodd yn y Gymraeg.

Treuliodd ei ddwy flynedd gyntaf fel athro yn Ysgol Gyfun Llanhari cyn symud yn ôl i’r Gogledd i fyw ac i weithio yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon. Bu’n Ysgol Syr Hugh am yn agos i ddeunaw mlynedd fel Pennaeth Adran y Gymraeg, fel Pennaeth Cynorthwyol ac am y blynyddoedd diwethaf fel Dirprwy Bennaeth.

Mae Gwyn Tudur bellach yn byw yn Llandwrog, yn briod â Sioned a chanddynt ddau o blant ifanc - Osian a Glain. Bellach gwaith a theulu sy’n mynd â rhan fwyaf o’i amser ond mae o wrth ei fodd â chwaraeon o bob math - yn arbennig felly pêl-droed a beicio, a sgïo pan gaiff gyfle.

Y mae’n edrych ymlaen yn fawr i’r her o arwain Ysgol Tryfan yn ystod y cyfnod nesaf cyffrous hwn yn ei hanes gyda niferoedd y disgyblion yn cynyddu a’r arolygiad fel targed ar y gorwel ymhen deuddeg mis. Ei obaith yw sicrhau addysg o’r radd flaenaf i holl ddisgyblion Ysgol Tryfan a hynny wrth gwrs mewn awyrgylch deuluol a Chymraeg.

 

 

 

Hefyd yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk