Llywodraethwyr

Cysylltu gyda’r Corff Llywodraethol
Gellir cysylltu gyda Chadeirydd neu aelodau’r Corff Llywodraethol trwy Glerc y Corff Llywodraethol sef Miss Bethan Thomas yn yr ysgol neu trwy e-bost – sg@tryfan.gwynedd.sch.uk

llinell

TAIR PRIF RÔL Y CORFF LLYWODRAETHU MEWN YSGOLION

i) RÔL STRATEGOL
Mae Canllaw i’r Gyfraith ar gyfer Llywodraethwyr Ysgol a’r rheoliadau yn disgrifio’n eglur beth yw rolau a chyfrifoldebau cyrff llywodraethu a phenaethiaid. Mae cyrff llywodraethu’n cyflawni rôl strategol ac ni ddylai amharu ar rediad yr ysgol o ddydd i ddydd – cyfrifoldeb y pennaeth yw hynny. Mae llywodraethwyr yn cyflawni eu rôl strategol trwy benderfynu beth maen nhw eisiau i’r ysgol ei gyflawni a thrwy ddarparu fframwaith strategol i gyrraedd yno.
Mae hyn yn golygu:
(i) gosod nod ac amcanion ar gyfer yr ysgol;
(ii) cytuno ar bolisïau, targedau a blaenoriaethau ar gyfer cyflawni’r amcanion hyn;
(iii) monitro a gwerthuso i weld bod (i) a (ii) yn cael eu cyflawni.
Dylai llywodraethwyr gymryd cyngor bob amser ynglyn â hyn gan y pennaeth cyn gwneud penderfyniadau

ii) Y FFRIND BEIRNIADOL
(Efallai bod ‘ffrind sy’n holi cwestiynau’ yn fwy addas!)
Dyma ble mae angen i lywodraethwyr gynnig cefnogaeth a chyngor cadarnhaol i’r pennaeth, gwrando ar syniadau ayb, ond mae hefyd angen holi’r cwestiynau heriol hynny, i geisio gwybodaeth ac eglurhad, i wella cynigion a gwneud y penderfyniad gorau i bawb.

iii) Y RÔL ATEBOL
Er mai’r pennaeth a staff yr ysgol sy’n atebol i’r Corff Llywodraethu am berfformiad yr ysgol, rhaid i’r Corff Llywodraethu fod yn barod i egluro ei benderfyniadau a gweithredoedd i unrhyw un sydd â diddordeb dilys. Gall hyn gynnwys staff, rhieni, disgyblion, y gymuned leol, yr All a Llywodraeth Cymru.

BETH YW LLYWODRAETHWR?
Mae llywodraethwr yn rhywun sydd:

 • - yn wirfoddolwr;
 • - yn poeni am addysgu, dysgu a phlant;
 • - yn cynrychioli pobl gyda diddordeb allweddol yn yr ysgol, yn cynnwys rhieni, staff, y gymuned leol a’r ALl;
 • - yn aelod o dîm sy’n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae ysgol yn ei wneud;
 • - ag amser i’w roi i gyfarfodydd a digwyddiadau eraill pan fo angen;
 • - yn fodlon dysgu;
 • - yn gallu gweithredu fel ffrind beirniadol sydd yn cefnogi'r ysgol ond sydd hefyd yn herio ac yn gofyn cwestiynau am sut y mae'r ysgol yn gweithio a'r safonau y mae'n eu cyflawni;
 • - yn ddolen gyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol, yr ALl a’r ysgol.

PWY YW LLYWODRAETHWYR YSGOLION?
Fe fyddwch yn darganfod bod sawl math o bobl yn dod yn llywodraethwyr ysgolion. Fel chi,
bydd ganddynt reswm penodol dros wasanaethu ar y corff llywodraethu. Oherwydd y rhesymau
gwahanol hyn, mae gan bob corff llywodraethu grŵp craidd o lywodraethwyr yn cynnwys:-

 • - rhiant lywodraethwyr;
 • - athrawon lywodraethwyr;
 • - staff lywodraethwyr;
 • - llywodraethwyr ALl;
 • - llywodraethwyr cymunedol;
 • - y Pennaeth

 

Dolen ddefnyddiol:    http://www.governorswales.org.uk/cymraeg/

 

 

Hefyd yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk