Gwybodaeth

 

Rhai sylwadau o adroddiad diweddaraf ESTYN.
Gyda’r ysgol yn disgwyl arolygiad arall yn 2013 dyma rai sylwadau o’r arolygiad diweddaraf yn 2007.
Gellir darllen yr adroddiad llawn ar wefan Estyn – www.estyn.gov.uk

Mae hon yn ysgol dda iawn. Mae iddi ragoriaethau yn ansawdd canlyniadau aholiadau allanol TGAU a Safon Uwch dros y tair blynedd ddiwethaf ac yn ansawdd y gofal a’r cyfarwyddyd a ddarpara ar gyfer ei disgyblion a’i myfyrwyr.”

“Mae canlyniadau profion ac asesiadau CA3 yn dda.

“Mae disgyblion CA3 yn gwneud cynnydd da yn eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u medrau newydd yn B7-B9, beth bynnag yw eu cefndir cymdeithasol, ethnig neu ieithyddol.”

“Mae’r disgyblion yn gwneud cynnydd da iawn rhwng CA3 a CA4 ac mae myfyrwyr y chweched dosbarth hefyd yn gwneud cynnydd da iawn.”

“Mae disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn gwneud cynnydd da.”

“Mae’r ysgol yn darparu’n dda ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.”

“Mae disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu haddysgu’n dda.”

“Mae hon yn ysgol deuluol, glos a diogel sy’n adlewyrchu gwerthoedd a thraddodiad yr ardal o ran iaith a diwylliant. Mae disgwyliadau o ran ymddygiad yn uchel.

"Fel arfer, mae ymddygiad y disgyblion a’r myfyrwyr yn dda neu’n rhagorol yn y dosbarth ac mae hyn yn creu amodau a hinsawdd dysgu da iawn.”

"Mae ymddygiad y disgyblion a’r myfyrwyr o amgylch yr ysgol hefyd yn dda iawn."

“Mae datblygiad ysbrydol, cymdeithasol, moesol a diwylliannol y disgyblion a’r myfyrwyr yn dda iawn.”

“Mae trefniadau gofal yr ysgol wedi’u cynllunio a’u rheoli’n fanwl ac effeithiol iawn. Treiddia’r ethos gofalgar, cyfeillgar a chefnogol trwy’r holl ysgol.”

“Mae gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer monitro prydlondeb, presenoldeb ac ymddygiad yn dda. Mae’r gweithdrefnau ar gyfer monitro perfformiad disgyblion yn dda iawn. Mae penaethiaid blwyddyn yn monitro a thracio perfformiad disgyblion yn effeithiol iawn ac yn nodi tangyflawnwyr.”

“….(mae) cymhwysedd dwyieithog a safon siarad a gwrando’r disgyblion a’r myfyrwyr yn y ddwy iaith yn rhagorol. Mae safonau darllen ac ysgrifennu’r disgyblion ar draws y cwricwlwm yn dda. Mae safonau darllen ac ysgrifennu’r myfyrwyr yn rhagorol yn eu pynciau. Mae safonau gweddill y medrau allweddol a’r medrau allweddol ehangach yn dda.

“Mae’r disgyblion yn gwrando’n rhagorol ar eu hathrawon ac ar ei gilydd ac yn dangos hynny yn eu hymatebion llafar neu ysgrifenedig.”

“Mae gan y disgyblion fedrau rhifedd o safon dda.”

“Mae safonau cyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth, safonau trin gwybodaeth a modelu cyfrifiadurol ar draws y pynciau yn dda.

“Mae safonau datrys problemau’r disgyblion a’u gallu i gydweithio’n dda.”

“Mae cwricwlwm yr ysgol yn cynnig cydbwysedd, ehangder, hyblygrwydd, cydlynedd a dilyniant da.”

“Mae profiadau dysgu’n cwrdd â dyheadau myfyrwyr y chweched dosbarth yn dda. Drwy gydweithrediad arbennig o dda â nifer dda o bartneriaid, cynigia’r ysgol amrediad da iawn o gyrsiau lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch y gall y myfyrwyr sicrhau achrediad ynddynt.”

“Mae’r profiadau dysgu’n ehangu a chyfoethogi profiad disgyblion trwy amrywiaeth dda iawn ac eang o weithgareddau, gan gynnwys darpariaeth y tu allan i oriau ysgol ac oddi ar y safle.”

“Mae profiadau dysgu’n ymateb yn dda i anghenion cyflogwyr a’r gymuned ehangach. Mae rhagoriaethau mewn rhai agweddau o’r ddarpariaeth hon.”

Sylwadau am y Chweched Dosbarth:

“….safonau iaith lafar y myfyrwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg yn rhagorol. Yn yr un modd, mae safonau gwrando, ysgrifennu a darllen yn rhagorol. Mae pob agwedd o’u gwaith iaith yn arddangos cywirdeb, aeddfedrwydd, ehangder geirfa a naturioldeb.”

“Mae’r myfyrwyr yn mesur, cyfrifo, trin data a chymhwyso mathemateg yn dda.”

“Oddi mewn i dechnoleg gwybodaeth, mae safonau cyflwyno gwybodaeth, trin gwybodaeth a modelu’n dda.”

“Mae safonau datrys problemau’r myfyrwyr a hefyd eu gallu i gydweithio’n dda.”

“Mae hyfedredd dwyieithog y myfyrwyr yn rhagoriaeth.”

“Mae cynnydd myfyrwyr yn eu dysgu yn dda gyda nodweddion rhagorol.”

“Mae myfyrwyr y chweched dosbarth yn dangos agweddau cadarnhaol at ddysgu, yn canolbwyntio’n dda ac yn dyfalbarhau’n dda iawn gyda’u gwaith. Mae hyn yn wir hefyd am fwyafrif helaeth disgyblion B7- B11."

“Mae aelodau’r chweched dosbarth yn gweithio’n dda iawn fel ‘cyfeillion’ i ddisgyblion iau.”

____________________

"Mae safonau creadigol y disgyblion a myfyrwyr yn rhagorol."

“Mae gallu’r disgyblion a’r myfyrwyr i weithio’n annibynnol yn dda.”

“Mae’r ysgol yn paratoi ei disgyblion a’i myfyrwyr yn rhagorol i gymryd rhan effeithiol yn y gymuned a’r gweithle.”

“.....(roedd) 100% o’r 53 o wersi a arsylwyd o ansawdd Gradd 1 neu Radd 2, sef gwersi gyda nodweddion rhagorol neu da a dim diffygion pwysig. Mae hyn yn cymharu’n dda iawn â’r darlun cenedlaethol a adroddwyd gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi yn ei hadroddiad blynyddol ar gyfer 2005 i 2006. Yn genedlaethol, mae ansawdd yr addysgu’n dda (Gradd 1 a 2) mewn 69% o wersi.”

“Mae’r ysgol yn sicrhau bod cyfleoedd rhagorol ar gyfer datblygu dwyieithrwydd drwy’r ysgol.”

“Mae profiadau dysgu …..(yn) datblygu medrau sylfaenol a medrau allweddol disgyblion yn dda…..(yn) ehangu a chyfoethogi profiad disgyblion trwy amrywiaeth dda iawn ac eang o weithgareddau, gan gynnwys darpariaeth y tu allan i oriau ysgol ac oddi ar y safle…..(yn) ymateb yn dda i anghenion cyflogwyr a’r gymuned ehangach…..(yn) darparu addysg gysylltiedig â gwaith o ansawdd dda…..(ac yn) delio’n dda ag amddifadedd cymdeithasol a stereoteipio.”

“Yn dilyn cysylltiadau cynnar gyda’r ysgolion cynradd a rhaglen sefydlu gadarn, mae disgyblion yn trosglwyddo’n esmwyth ac yn ymgartrefu’n gyflym yn Ysgol Tryfan.... Mae’r cysylltiadau bugeiliol trylwyr, y rhaglen anwytho gadarn a’r cysylltiadau cwricwlaidd eang sydd yn sicrhau trosglwyddiad llyfn, yn rhagoriaeth yn y gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth.”

“Mae gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer monitro prydlondeb, presenoldeb ac ymddygiad yn dda. Mae’r gweithdrefnau ar gyfer monitro perfformiad disgyblion yn dda iawn.”

“Mae gan yr ysgol yr un disgwyliadau uchel o fechgyn a merched.”

“Mae’r ysgol wedi llwyddo’n arbennig o dda wrth hybu cydraddoldeb i bawb.”

“Trwy gyfrwng y Cyngor Ysgol a pholisi ‘drws agored’, mae’r ysgol yn ystyried safbwyntiau’r disgyblion yn dda.

“Mae’r gymhareb disgybl athro yn dda iawn.”

“Mae’r ysgol yn darparu gwerth da iawn am arian trwy:
• gefnogi disgyblion a myfyrwyr i gyrraedd safonau rhagorol;
• ddarparu gofal a chefnogaeth ragorol i ddisgyblion a myfyrwyr; a
• chynnig cwricwlwm o ansawdd dda ar gyfer poblogaeth yr ysgol.”

• Addysg ddwyieithog mewn awyrgylch Gymraeg.

• Canlyniadau rhagorol yn yr arholiadau cyhoeddus: yn gyson ymhlith y goreuon drwy Gymru yn arholiadau'r TGAU a'r Safon Uwch.

• Ysgol fechan ble mae'r staff yn adnabod y disgyblion yn dda ac yn trin pob un fel unigolyn.

• Grwpiau dysgu bychain.

• Ysgol sydd yn awyddus i feithrin cysylltiadau gyda rhieni.

• Ysgol sydd yn rhoi llawer o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu y tu allan i'r dosbarth.

Dwi wrth fy modd yn Ysgol Tryfan, oherwydd fod pawb yn adnabod ei gilydd. Ydi, mae’n ysgol fach ond mae gennym ni ddigon o gyfle i fod yn y timau addysg gorfforol e.e. pêl-rwyd, hoci, rygbi ayyb. Hefyd, mae na gyfleoedd i ddod i adnabod yr athrawon, ac i’r athrawon ddod i nabod ni fel disgyblion. Dwi’n falch fy mod i wedi dewis dod i Ysgol Tryfan, rwyf wedi setlo’n dda! - Mia Jones 8R

Mae ysgol yn grêt yn Ysgol Tryfan. Mae’n llawn o blant a phobl clên sydd yn barod i roi cymorth. Mae yn ysgol ‘fawr’ ond mae’n ddigon bach i adnabod pawb sydd yn yr ysgol a cheir cyfle i gystadlu yn yr Urdd a gwneud profion yn y gwersi Gwyddoniaeth. Hefyd, mae yna fwyd grêt yn y ffreutur. Dwi wedi setlo’n sydyn iawn yma. - Erin Jones Bl8

Rwy’n falch nes i benderfynu dod i Dryfan. Mae pawb yn cael cyfle i wneud pethau ac mae’r athrawon yn glên. Tydi hi ddim yn ysgol fawr ond mae’n well felly oherwydd mae’n haws i ffeindio’ch ffordd o gwmpas. Da ni hefyd yn cael cyfleoedd i ddefnyddio’n iaith. - Anna Sethi Bl8

Pan ddechreuais i yn Ysgol Tryfan doeddwn i ddim yn hyderus iawn yn siarad Cymraeg, ond rŵan rydw i’n hyderus iawn ac yn hoffi siarad Cymraeg. Yn y dechrau roeddwn yn ofni ysgol fawr ond rŵan mae fel un teulu mawr yma. Mae’r athrawon yn wych a wastad yno i helpu. - Billie Forrest Bl8

Rwyf wedi bod wrth fy modd yma yn Nhryfan. Mae'r athrawon yn bril! Roedd mynd i Glanllyn ar ddechrau blwyddyn 7 yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd. - Aran Smith Bl9

Rwyf wrth fy modd yma yn Nhryfan. Ers i mi ddod yma rydw i wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac rydym wedi cael llawer o gyfleoedd gwych i wneud gwahanol bethau. Mae'r gwersi yn hwyl a'r cinio yn flasus! - Manon Owen Bl9

Rwyf yn falch o gael bod mewn cymuned o blant hoffus a bywiog. Mae'r holl weithgareddau yn hwyl. - Menai Lamers James Bl9

Rwyf yn ymfalchio fy mod yn ddisgybl yma yn Nhryfan. Rwyf wedi cael llawer o brofiadau diddorol. Ar y diwrnod cyntaf roeddwn ychydig bach yn ofn, ond erbyn nawr rwy'n mwynhau'n fawr yma. Mae hi'n ysgol lwyddiannus iawn. - Cadi Gwen Bl9

Mae ysgol Tryfan yn ysgol ffantastig! Rydw i'n falch iawn o fod yn ddisgybl yn yr ysgol. Mae pob disgybl yn cael ei drin yn gyfartal yma. - Teleri Livingston Bl9

Mae na lawer o athrawon da yn Nhryfan, ac rydych yn gallu symud o un lle i'r llall yn gyflym gan nad ydi'n ysgol fawr. - Idrees Ijaz Bl9

Mae ysgol Tryfan wedi fy helpu i wneud llawer o bethau newydd (gan gynnwys mwynhau arbrofion gwyddoniaeth!). Dwi wedi gwneud ffrindiau newydd ac wedi dod i adnabod yr athrawon i gyd. Roeddwn yn nerfus iawn pan ddechreuais i, ond mae pawb yn glên yma ac wedi fy helpu i setlo mewn. - Gwen Roberts Bl9

Roedd gen i ofn cyn dod i Dryfan ond ar ôl cyrraedd, a gyda holl help yr athrawon, roedd gen i lawer mwy o hyder gyda fy Nghymraeg. - Branwen Gwyn Bl9

Mi wnes i fwynhau fy mlwyddyn gyntaf yn Nhryfan - dim ond un person o'n i'n nabod ar y cychwyn, ond erbyn hyn rwy'n nabod bron i bawb! - Eleri Turner Bl9

Dwi'n meddwl fod Ysgol Tryfan yn dda am fod pawb yn adnabod ei gilydd. dwi'n edrych ymlaen am y blynyddoedd i ddod! - Shannon Mai Evans Bl9

Mae Ysgol Tryfan yn grêt! Rydym yn cael llawer o gyfleon gwych i wneud gweithgareddau. Yn ychwanegol, mae hyd yn oed y cinio ysgol yn werth i’w gael! Hefyd rydym yn cael cyfle eang i ddysgu am bynciau fel Ffiseg, Bioleg a Chemeg. - Guto Evans Bl10

Cyn dod i Dryfan roeddwn i’n swil efo Cymraeg ond rwan dwi’n gallu siarad Cymraeg yn dda a dwi’n hyderus i siarad gyda gwahanol bobol. - Danielle Parry Bl10

Ar ôl ychydig o amser rydych yn dod i adnabod pawb. Mae pob athro ac athrawes yn gyfeillgar. Mae cyfleoedd i wneud llawer o bethau, o deithiau sgïo i dripiau hwyl! - Owain Parry Bl10

Mae Ysgol Tryfan yn ysgol sy’n rhoi cyfle i bawb mewn cerddoriaeth, chwaraeon, gwyddoniaeth a llawer mwy. Oherwydd maint yr ysgol, mae’r athrawon yn gallu rhoi mwy o sylw i unigolion. - Mabon Llŷr Bl 10

Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan mewn gwahanol gystadlaethau , ac mae’r ysgol fel teulu mawr. Mae pawb yn cefnogi ei gilydd beth bynnag mae nhw’n wneud. - Carina Mundle-Garratt Bl10

Sefydlwyd Ysgol Tryfan ym 1978 i gynnig addysg ddwyieithog i gylch Bangor a hynny mewn awyrgylch naturiol Gymraeg. Cymraeg yw iaith weinyddol ac iaith swyddogol yr ysgol. Nod yr ysgol yw datblygu disgyblion fydd yn gallu mynegi eu hunain a thrafod eu gwaith yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd.

Ni ddylai'r ffaith fod Cymraeg disgybl yn wan neu ei fod yn dod o gartref di-Gymraeg rwystro disgybl rhag dod i Dryfan ym mlwyddyn 7. Os yw'r awydd i ddysgu a'r ymroddiad yno, fe wnaiff lwyddo yma.

Mae mwyafrif y gwersi yn Ysgol Tryfan yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyn i’r disgyblion ein cyrraedd, byddwn wedi trafod eu cefndir ieithyddol gyda'r athrawon cynradd ac yn derbyn arweiniad ganddynt am allu'r plant yn yr iaith. Os yw plentyn yn rhugl yn y Gymraeg, yna'r iaith honno a ddefnyddir ar gyfer ei holl wersi- ac eithrio Saesneg fel pwnc.

Mae hyn yn gonsyrn real i rieni nifer sylweddol o’n disgyblion- daw tua 40% o’n disgyblion o gartrefi lle bo Saesneg yn iaith yr aelwyd a thua 20% o gartrefi ble nad oes ond un o’r rhieni yn siarad Cymraeg. Eu profiad yw nad yw hyn yn gymaint o broblem ag yr ofnent. Mewn rhai achosion e.e. Mathemateg, mae llyfryn Saesneg gennym i gyd-fynd â'r llyfryn Cymraeg. Byddai yn bosib i chi gael copi o'r llyfryn Saesneg fel y gallech gynnig helpu.
Wrth roi’r pwyslais hwn ar y Gymraeg, byddwn drwy'r amser yn cadw llygad ar Saesneg y plant ac yn cynllunio defnydd bwriadol o'r iaith honno yn eu pynciau o dro i'w gilydd. Mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg yn benodol, cyflwynir pob term yn ddwyieithog.
Er mwyn galluogi plant sydd yn wan eu Cymraeg i ymdopi â threfn Ysgol Tryfan, byddwn yn rhoi sylw arbennig iddynt yn y gwersi Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol. Byddwn wedi trafod hyn gyda'r ysgolion cynradd ymlaen llaw. Ar gyfer y disgyblion hyn, fe fydd deunyddiau dysgu ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth ac yn y pynciau hynny,  byddwn yn cyfeirio'r plant at y Saesneg os gwelwn fod trafferthion mawr gyda’r Gymraeg. Er mwyn caniatáu i rieni’r disgyblion hyn  fod o gymorth iddynt, gall y plant wneud eu Gwaith Cartref yn y Saesneg yn y pynciau yma.  Bydd pob disgybl yn sefyll arholiadau allanol mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf).

Bydd pob llythyr cyffredinol a dderbyniwch yn ddwyieithog a gwnawn yn siŵr eich bod yn deall pob adroddiad am eich plentyn drwy sicrhau y byddant yn ddwyieithog os mai dyna'ch dymuniad. Er mwyn hybu Cymreictod yr ysgol, bydd y staff bob amser yn annog y disgyblion i siarad Cymraeg- yn y dosbarth a hefyd o gwmpas yr ysgol. Fe fyddant bob amser yn barod i drafod â chi yn y Gymraeg neu'r Saesneg yn ôl eich dymuniad wrth gwrs.

Mae Ysgol Tryfan ar Ffordd Ffriddoedd ym Mangor Uchaf.

Mae mewn safle bendigedig, yn wynebu mynyddoedd Eryri. Mae rhan o’r ysgol yn adeilad yr hyn a oedd yn Ysgol Ramadeg y Genethod, ond mae rhannau eraill
yn adeiladau gymharol newydd megis y gampfa, y gweithdai ayb.

Byddem yn falch iawn i'ch croesawu i'r ysgol a rhoi cyfle i chi weld yr adeiladau a'r adnoddau sydd ar gael a chyfle i chi gael sgwrs â rhai o'r athrawon. Os yn bosib, dylech ffonio ymlaen llaw fel y gallwn drefnu ar eich cyfer, ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

Byddem yn barod iawn i'ch plentyn ddod gyda chi wrth gwrs a gallem hefyd drefnu iddo/i dreulio peth amser yn yr ysgol yn mynychu gwersi iddo/i gael gweld drosto'i hun os dymunwch.

Bydd pob disgybl sydd wedi penderfynu dod i Ysgol Tryfan yn cael gwahoddiad i dreulio diwrnod yn yr ysgol yn ystod diwedd Mehefin/ dechrau Gorffennaf cyn gorffen yn yr ysgol gynradd, ond mae’n bur debyg y byddent wedi bod i mewn yn barod i wneud gweithgareddau eraill wedi eu trefnu gan yr ysgol.

Os ydych yn byw ymhellach na thair milltir o'r ysgol ac o fewn dalgylch swyddogol yr ysgol (yn fras Llanfairfechan – Llandygai - Y Felinheli) bydd bws yn cludo'ch plant i'r ysgol yn rhad ac am ddim. Os ydych yn byw ychydig yn agosach- e.e. Maesgeirchen, pen pellaf Penrhos, yna mae bws yn cynnig cludiant rhad (30c ar hyn o bryd). Mae’r trefniadau yn wahanol ar gyfer disgyblion y chweched dosbarth.

Mae'r ysgol yn agored am 8.30 a.m. a bydd y dydd yn dechrau am 8.55 a.m. gyda chofrestru a Gwasanaeth. Mae chwarter awr o egwyl rhwng 11.10 a 11.25 a.m. ac mae cinio rhwng 12.25 ac 1.25 p.m. Mae'r dydd yn gorffen am 3.30 p.m.

Mae pum gwers y dydd, pob un ohonynt yn awr o hyd. Mae 25 awr a 10 munud o wersi mewn wythnos - sy'n cydymffurfio ag argymhellion y Cynulliad. (Nid yw hyn yn cynnwys yr amser ar gyfer gweithgareddau dosbarth e.e. Gwasanaeth, cofrestru.)

Mae athrawon yr ysgol yn ymweld â phob ysgol gynradd er mwyn cyfarfod y plant fydd yn dod i Dryfan. Maent yn darganfod pwy ydi ffrindiau'r plant a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gadw ffrindiau gyda'i gilydd yn dilyn trafodaeth gyda’r ysgol gynradd.

Yr ydym weithiau yn gweld nad ydi plentyn yn hapus mewn dosbarth ar ôl iddo/i ddechrau gyda ni. Pan fyddwn yn gweld hyn, byddwn yn trefnu iddo/i gael ei symud i ddosbarth arall.

Ie, gallu cymysg a geir yn y mwyafrif o bynciau. Mewn Mathemateg, Cymraeg a Ffrangeg fodd bynnag, mae'r plant yn cael eu dosbarthu (yn fras iawn) ar sail eu gallu yn y pwnc. Byddwn yn adolygu cyfansoddiad y setiau yn rheolaidd ac yn symud plant yn ystod y flwyddyn.

Ym Mlwyddyn 7, mae gennym y grwpiau llai hyn ar gyfer Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth. Bydd athrawon sydd â phrofiad o ddysgu'r pwnc a hefyd o anghenion plant sydd angen cymorth arbennig, yn eu dysgu yn y grwpiau hyn. Byddant yn gwneud yr un gwaith â'r grwpiau eraill. Pennaeth yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yw Mr Eifion Jones. Bydd ef yn ymweld â phob ysgol gynradd a bydd yn trafod anghenion unrhyw blant sydd ag anghenion arbennig. Byddwn wedi paratoi ar eu cyfer erbyn dechrau'r flwyddyn ac yn trefnu iddynt fod mewn grwpiau llai ar gyfer rhai pynciau.

Mae'r ysgol yn cydweithio yn agos â swyddogion y Cyngor Sir i ymateb i anghenion plant sydd ar Ddatganiad a sicrheir y byddant yn cael y cymorth ychwanegol angenrheidiol.

Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1993 mae'r ysgol yn cadw Cofrestr o blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. (Pe dymunech weld copi llawn o bolisi’r ysgol ar gyfer disgyblion gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylech gysylltu â’r Ysgol.)

Mae myfyrwyr o'r Chweched Dosbarth yn cynnig cymorth ychwanegol i blant sydd â thrafferthion gyda darllen a gwaith rhif hefyd.

Bob blwyddyn, mae Llywodraethwyr yr ysgol yn gofyn i un o'u plith i gymryd diddordeb arbennig yn ymateb yr ysgol i blant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Os hynny, byddai mewn grŵp llai ar gyfer Mathemateg yn unig. Nid yw'n dilyn fod plentyn angen cymorth arbennig ym mhob pwnc.

Bydd yn sicr. Byddwn yn dilyn datblygiad y plant hyn yn ofalus iawn ac yn eu symud o’r grŵp bychan (neu i’r grŵp bychan) yn ôl yr hyn a welwn. Byddwn yn gadael i chi wybod yn union beth sydd yn digwydd.

Mae plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu hintegreiddio gyda'r gweddill yn y pynciau eraill. Mae'r athrawon sy'n eu dysgu yn ymwybodol o'u trafferthion ac yn cael arweiniad yn eu cylch gan yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y Pennaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn monitro eu cynnydd drwy dderbyn gwybodaeth gan yr athrawon pwnc yn rheolaidd.

Bydd yr ysgol yn gwneud pob dim sy'n bosib i roi'r cyfle iddo/i feithrin a datblygu y dalent honno- boed hynny yn dalent yn y maes academaidd neu mewn maes arall. Os ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.

Dyma restr o'r pynciau ar gyfer Blwyddyn 7 a'r oriau a roddir iddynt bob wythnos:

Cymraeg (3 awr) Saesneg (3 awr)
Mathemateg (3 awr) Ffrangeg (2 awr)
Gwyddoniaeth (3 awr) Technoleg (2 awr)
Celf (1 awr) Cerdd (1 awr)
Addysg Gorfforol (2 awr) Addysg Grefyddol (1 awr)
Hanes (1 awr) Daearyddiaeth (1 awr)
Gwers dosbarth (½ awr) Technoleg Gwybodaeth (1 awr)
Gorwelion (1 awr) (sy’n cynnwys Addysg Iechyd a Drama)
(sef Addysg Bersonol a Chymdeithasol)

Yr ydym yn credu fod gan rieni gyfraniad hollbwysig i'w wneud i ddatblygiad plentyn, ac felly byddwn yn awyddus iawn i ddod i'ch adnabod ac i roi gwybod i chi am beth sy'n digwydd yn yr ysgol.

Yn fuan ar ôl iddo/i gychwyn yn yr ysgol ym mlwyddyn 7, byddwn yn eich gwahodd i mewn i gael sgwrs gyffredinol gyda phob un o'r athrawon sy'n dysgu'ch plentyn a chewch wybodaeth am natur y gwaith y byddant yn ei wneud yn ystod y flwyddyn.

Byddwn yn defnyddio nifer o ddulliau i asesu eich plentyn, ond byddwn yn dibynnu'n bennaf ar asesu parhaol. Bydd yr athrawon yn asesu pob agwedd o waith plant y dosbarth yn ystod eu dysgu arferol. Yn achlysurol, gwneir defnydd o brofion hefyd. Byddwch yn cael gwybod am berfformiad eich plentyn drwy adroddiadau ffurfiol, dair gwaith yn ystod y flwyddyn. Cewch y gyntaf ym mis Tachwedd, yr ail ym mis Mawrth a'r trydydd ar ffurf adroddiad llawn ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd yr adroddiadau hyn yn rhoi gwybod i chi pa mor dda y mae'ch plentyn yn gwneud a hefyd pa mor galed y mae'n gweithio (rhown raddau am Gyrhaeddiad ac am Ymdrech). Byddwn yn eich gwahodd i ymateb i'r adroddiadau hyn yn ysgrifenedig.

Unwaith yn ystod y flwyddyn (ym mis Ionawr gyda Blwyddyn 7) byddwch yn cael eich gwahodd i mewn i'r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda'i athrawon.

Byddem yn barod iawn i chi gysylltu â'r ysgol ar unrhyw adeg i drafod cynnydd eich plentyn neu unrhyw broblem arall. Dylid gwneud hyn drwy ffonio'r Pennaeth Blwyddyn (Mrs Morfydd Lloyd Roberts i flwyddyn 7).

Gallwn hefyd gynnig cyfle i chi dderbyn adroddiad ysgrifenedig dros-dro neu gyfle i chi drafod cynnydd gydag athrawon penodol os oes gennych bryderon ar unrhyw adeg.

Bydd pob un o'r athrawon yn cadw llygad ar hyn yn eu pwnc. Mae gan bob dosbarth Athro Dosbarth sydd hefyd yn cadw golwg gyffredinol ar ddatblygiad y plant sy'n ei ofal. Os bydd athro yn pryderu am ddatblygiad plentyn, at yr Athro Dosbarth y troir yn gyntaf. Yn yr un modd, caiff yr Athro Dosbarth wybod os yw athro yn teimlo fod plentyn yn dangos gwelliant arwyddocaol.

Mae Mrs Elin Angharad Jones yn gyfrifol am arwain y tîm o Athrawon Dosbarth ar gyfer Blwyddyn 7. Hi sydd hefyd yn derbyn y cyfrifoldeb cyffredinol am y plant ac yn eu gosod yn eu dosbarthiadau.

Pan aiff eich plentyn ymlaen drwy'r ysgol, daw athrawon eraill i fod yn gyfrifol amdano/i-

Mr Eifion Jones Pennaeth Blwyddyn 8
Mrs Eleri Roberts Pennaeth Blwyddyn 9
Mr Gwilym Jones Pennaeth Blwyddyn 10
Mr Meurig Jones Pennaeth Blwyddyn 11
Mrs Cheryl Roberts Pennaeth y Chweched

Mae'r holl ysgol yn dechrau pob dydd gydag addoliad Cristnogol. Os yw rhieni yn dymuno eithrio eu plentyn o hyn, gellir gwneud hynny drwy gysylltu â'r ysgol.

Dysgir Addysg Grefyddol, sydd yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Gristnogaeth ac agweddau o’r prif grefyddau eraill, i holl blant yr ysgol. Gwneir hyn fel pwnc gorfodol, ym mlynyddoedd 7 i 11 a thrwy bwnc arholiad dewisol, ac yn rhan o ABaCh ym mlynyddoedd 12 ac 13.

Mae'r plant hefyd yn cael arweiniad am Addysg Foesol ac Addysg Iechyd yn y gwersi Gorwelion.

Cyflwynir Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yn rhannol drwy'r pynciau a hefyd drwy fodiwlau penodol sydd yn rhan o Gorwelion. Rhoddir sylw priodol i drafodaethau moesol wrth drafod Addysg Rhyw a Pherthnasoedd. Byddwn yn sicrhau fod yr ymdriniaeth yn addas i oedran y plant.

Byddwn yn cychwyn cyflwyno Addysg Rhyw a Pherthnasoedd ym Mlwyddyn 7. Byddem yn barod iawn i rieni gael gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei gynnig a gellid trefnu i ddod i mewn i weld y deunyddiau a ddefnyddir.

Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1988/93, gall rhieni eithrio eu plant o'r elfennau hynny nad ydynt wedi eu cynnwys yn y Cwricwlwm Cenedlaethol mewn Gwyddoniaeth.

Bydd yn astudio'r un pynciau ym Mlwyddyn 8 a Blwyddyn 9 ac a wnaeth ym Mlwyddyn 7 ond bydd y trefniadau "setio" yn newid rhyw gymaint. Ym Mlwyddyn 8 y mae peth “setio” mewn Gwyddoniaeth. Cyflwynir Almaeneg hefyd ym Mlwyddyn 8 (cwrs “blasu”). Bydd setio mewn Saesneg ym Mlwyddyn 9.
Ym Mlwyddyn 10, mae'r disgyblion yn dechrau astudio ar gyfer arholiadau allanol. Yr ydym yn cynnig cymwysterau TGAU (Lefel 2), Galwedigaethol Lefel 2 (sydd yn debyg i TGAU), Galwedigaethol Lefel 1 (is na TGAU), a Thystysgrif Lefel Mynediad (is na Lefel 1). Gall plentyn sefyll cymysgedd o'r TGAU/Lefel 2/ Lefel 1/TLM.

Ym Mlwyddyn 10 ac 11, bydd pawb yn astudio'r pynciau craidd:

Cymraeg (3awr) Saesneg (3awr)
Mathemateg (3awr) Gwyddoniaeth (5awr)
Gorwelion (1awr) Addysg Gorfforol (2awr)
(Y BAC i flwyddyn 10)      
Addysg Grefyddol (½ awr) Cyfnod Dosbarth (½ awr)

 

Mae "setio" mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Ceir tri grŵp dewisol ac mae'r disgybl yn dewis un pwnc o bob grŵp. Rhestrir isod rai o’r pynciau sydd wedi cael eu cynnig ar gyfer 2011-2012 (TGAU, os na nodir yn wahanol):

Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Datblygiad Personol a Chymdeithasol (Tystysgrif Lefel Mynediad), Dylunio a Thechnoleg – Deunyddiau Gwrthiannol, Dylunio a Thechnoleg – Bwyd, Dylunio a Thechnoleg – Tecstiliau, Ffrangeg, Technoleg Gwybodaeth (OCR), Cerddoriaeth, Celf, Y Gyfraith (AQA), Cemeg, Ffiseg a Bioleg (Gwyddoniaeth Driphlyg); Iechyd a Gofal (Lefel 2)

Cynnigir nifer o gyrsiau galwedigaethol (Lefel 2 ac 1) oddi ar safle’r ysgol - Peirianneg Modurol (Lefel 1 yng Ngholeg Menai, Llangefni), Trin Gwallt a Therapi Harddwch (Lefel 1- Coleg Menai, Bangor), Adeiladwaith (Lefel 1 -Coleg Menai, Llangefni), Gweithgareddau Awyr Agored (Lefel 2 yn Dyffryn Ogwen), Manwerthu (Lefel 2 Coleg Menai, Bangor), Technoleg Cerdd (Lefel 2, Coleg Menai, Bangor), Lletygarwch (Lefel 2, Dyffryn Ogwen), Gwasanaethau Cyhoeddus (Lefel 2, Coleg Menai, Bangor), Trin Gwallt (Lefel 1, YSHO), Peirianneg (Lefel 2, Coleg Menai, Bangor),

(Mae'r wybodaeth gwricwlaidd (dewisiadau ac oriau) yn seiliedig ar y flwyddyn academaidd 2011-2012. Gellir trefnu i gael mynediad i ddogfennau cwricwlaidd drwy gysylltu â’r Dirprwy Bennaeth, Mr Dyfrig Jones).

Polisi'r ysgol yw y dylai pawb sefyll arholiad os oes unrhyw obaith i basio'r arholiad hwnnw. Ble fod anghytundeb ynglŷn â hyn neu ynglŷn â'r dewis o bapur y mae disgybl i'w sefyll, bydd yr ysgol yn egluro'i safbwynt yn ofalus ond yn y pen draw, perchir dymuniad y rhieni.

Cyrsiau Safon Uwch, Uwch Atodol a Galwedigaethol Lefel 3 a gynigir yn y Chweched. Mae'r mwyafrif o fyfyrwyr yn astudio pedwar pwnc Uwch Atodol neu gyffleyb ym Mlwyddyn 12 ac yna tri neu bedwar pwnc Safon Uwch neu gyffelyb ym Mlwyddyn 13, er ei bod yn bosib gwneud 5 pwnc pe dymunir. Mae'r ysgol wedi cynnig y pynciau canlynol yn y gorffennol:

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Mathemateg Bellach, Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Daearyddiaeth, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, Cymdeithaseg, Cerdd, Dylunio a Thechnoleg, Celf, Ffrangeg, Almaeneg, Electroneg, Addysg Gorfforol, Technoleg Gwybodaeth, Drama, Seicoleg, Peirianneg, Cyfryngau (Gemau), Cyfryngau (Ffilm), Technoleg Cerdd, BAC, Adeiladwaith Adeiledig (Construction and the Built Environment), Lletygarwch, Chwaraeon.

Nod y rhaglen Gyrfaoedd a Byd Gwaith yw helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau, agweddau a medrau fydd yn eu galluogi i ymgymryd ag amrywiaeth o swyddi a sefyllfaoedd fel oedolion. Yr ydym yn manteisio ar bob cyfle sydd yn codi o fewn gwersi a chyfnodau tiwtorial i gyfeirio at Fyd Gwaith a dealltwriaeth economaidd.

O Flwyddyn 9 ymlaen, rhoddir mwy o sylw i hyn a daw Gyrfaoedd a Byd Gwaith yn rhan o'r gwersi BAC canolradd. Fel rhan o'r gwersi yma caiff y disgyblion gyfle i ddod i adnabod a dysgu defnyddio'r Llyfrgell Yrfaoedd a Gyrfa Cymru Ar-Lein sy'n awgrymu swyddi addas y gellir ymchwilio iddynt fel canllaw i drafodaeth bellach am yrfaoedd.

Ym Mlwyddyn 10 neu 11 (ac eto yn y Chweched) bydd pob disgybl yn treulio cyfnod o bum niwrnod ar Brofiad Gwaith. Rhoddir cyfle i rai disgyblion dderbyn Profiad Gwaith Estynedig ym Mlwyddyn 11.

Mae cynghorwyr Gyrfa Cymru yn ymweld yn rheolaidd â'r ysgol ac yn cyfweld y disgyblion hynaf yn unigol. Byddant hefyd yn cynnal gweithgareddau efo grwpiau o ddisgyblion ac yn trefnu Confensiynau Gyrfaoedd yn achlysurol yn yr ardal ar gyfer disgyblion a'u rhieni. Bydd cynrychiolydd o Gyrfa Cymru yn bresennol yn Nosweithiau Rhieni Bl.9-13.

Gall disgyblion a/neu rieni drefnu cyfweliad gydag un o'r swyddogion hyn, naill ai drwy gysylltu â'r Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd yn yr ysgol neu drwy ffonio swyddfa Gyrfa Cymru yn uniongyrchol (01248 364682).

Nid yw bwlio yn broblem fawr yn yr ysgol ond rhaid cadw’r broblem yma mewn cof bob amser. Gall bwlio fod yn gorfforol neu yn eiriol. Mae’n bwysig iawn fod pawb yn yr ysgol yn deall fod bwlio yn hollol annerbyniol.

Os yw plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei fwlio, dylid dod â hynny i sylw'r athro dosbarth, neu unrhyw athro arall, ar unwaith fel y gellir ymateb i'r sefyllfa.

Dim ond wrth i bawb gydweithio fel hyn, y bydd bwlio yn parhau i beidio â bod yn broblem fawr yn Ysgol Tryfan.

Os yw ysgol am weithredu er lles yr holl ddisgyblion rhaid wrth drefn glir o ddisgyblaeth a rheolau dealladwy a phendant. Mae gan ddisgyblaeth gan eraill le ym mhob cymdeithas ond yn bwysicach na dim yw meithrin hunan ddisgyblaeth. Wrth greu awyrgylch ble mae pawb yn cael eu parchu a ble mae cwrteisi tuag at eraill yn amlwg, mae'r ysgol yn hybu safon uchel o ymddygiad.

Nid oes neb yn cael eu cadw ar ôl oriau ysgol heb i rieni gael gwybod am hynny ddiwrnod ymlaen llaw.

Dibynnwn ar gael cefnogaeth rhieni i'r ddisgyblaeth deg a geir yn yr ysgol.

Yn dilyn trosedd ddifrifol, mae gan y Prifathro'r hawl i wahardd disgybl am nifer penodol o ddyddiau. Mae gan y rhieni'r hawl i apelio yn erbyn hyn gerbron y Llywodraethwyr. Mae copi o bolisi disgyblaeth yr ysgol yng nghefn y llyfryn hwn.

Bydd, cânt yr un ddarpariaeth ag oedd yn bodoli yn yr ysgol gynradd. Mae tiwtoriaid teithiol yn ymweld â'r ysgol yn rheolaidd. Bydd angen gwneud cyfraniad tuag at gostau'r gwersi hyn.

Polisi'r ysgol (yn fras) yw y byddwn yn codi tâl am-

• Ddifrod sy’n deillio o gamymddygiad disgybl;
• Deunydd crai ar gyfer pynciau fel Technoleg ble mae’r rhieni yn nodi eu dymuniad i gadw’r deunydd gorffenedig;
• Ffioedd arholiad (gan gynnwys ailsefyll) lle na pharatowyd y disgybl ar gyfer yr arholiad gan yr ysgol;
• Ffioedd arholiad modylol (A neu AS) os bydd y disgybl yn ail-sefyll fwy nag un waith.
• Ffioedd arholiad ble bu i’r disgybl, heb reswm digonol, fethu a chwblhau’r cwrs;
• Pob gweithgaredd sy’n digwydd y tu allan i oriau ysgol, oni bai eu bod yn angenrheidiol;
• Costau bwyd a llety ar gyfer gweithgareddau preswyl a drefnir gan yr ysgol;
• Costau cludiant o’r cartref i leoliad Profiad Gwaith.

Yr ydym yn credu fod Gwaith Cartref yn bwysig oherwydd ei fod yn rhoi cyfle-

• I ymarfer pethau a ddysgwyd yn y dosbarth;
• I ymestyn y goreuon;
• I rieni weld beth y mae eu plant yn ei wneud yn y dosbarth;
• I baratoi plant ar gyfer anghenion Gwaith Cwrs sydd yn rhan o'r TGAU.

Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd a rhoddir Llyfr Ysgol Cartref i ddisgyblion 7,8, 9, 10 ac 11. Ynddo, disgwylir i’r plentyn gadw cofnod o bob Gwaith Cartref a osodir. Gofynnwn i rieni arwyddo’r llyfryn bob wythnos. Bydd y Penaethiaid Blwyddyn yn monitro cynnwys y Llyfrau o dro i dro.

Cysylltwch â'r ysgol ar unwaith i ni gael edrych ar y sefyllfa!

Yr ydym yn argyhoeddedig mai partneriaeth yw addysg- rhwng y disgybl, yr ysgol a'r rhieni. Mae gan bob un ei gyfraniad ei hun i'w wneud.

Gallwch gymryd diddordeb yng ngwaith eich plentyn drwy ofyn sut mae pethau'n mynd yn yr ysgol a chymryd diddordeb mewn Gwaith Cartref.

Manteisiwch ar nosweithiau rhieni a chysylltwch â ni ar unwaith os oes rhywbeth sy'n eich poeni neu rywbeth y teimlwch y dylem ni ei wybod.

Gallwch helpu drwy gefnogi gweithgareddau'r ysgol- bydd yn gyfle i chi ddod i adnabod y staff. Mae hefyd bum cynrychiolydd o'r rhieni ar Gorff Llywodraethol yr ysgol (gweler y rhestr).

Disgwylir i blant aros ar dir yr ysgol yn ystod yr awr ginio. Rhaid i unrhyw blentyn sydd am adael tir yr ysgol gael caniatâd ysgrifenedig i wneud hynny. Nid yw plant Blwyddyn 7, 8 na 9 yn cael gadael tir yr ysgol os nad ydynt yn mynd adref i fwyta eu cinio.

Mae ffreutur yn yr ysgol a cheir dewis o brydau cynnes gwahanol bob dydd. Gall y plant ddewis beth maent eisiau o hyn neu mae byrbrydau a salad ar gael. Mae hefyd ddewis ar gyfer llysieuwyr bob dydd.

Mae pryd llawn yn costio £2.20 ar hyn o bryd ond, oherwydd y dewis agored, gall fod yn fwy neu'n llai na hyn. Mae'r ffreutur hefyd ar agor yn ystod egwyl y bore a gellir prynu rôl, cawl neu ddiod adeg hynny.

Mae croeso i blant ddod â brechdanau efo hwy. Cânt eu bwyta yn y Ffreutur.

Mae plant yn elwa yn arw o weithgareddau sydd yn digwydd y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae eisteddfod yr ysgol yn rhoi cyfle arbennig i blant ddatblygu eu doniau- boed yn gerdd dant neu'n ddawnsio disgo.

Mae gan yr ysgol enw da iawn am berfformiadau cyhoeddus- megis y cyflwyniadau cerddorol “Annie!”, “Olifar!”, “Godspell”, "Y Siop”, “Teilwng Yw'r Oen", "Man gwyn, man draw", “West Side Story” a'r gwasanaeth carolau blynyddol. Mae côr a phartïon o'r ysgol yn wastad yn gwneud yn dda mewn eisteddfodau a gwyliau cenedlaethol.

Mae nifer o glybiau yn weithgar yn yr ysgol ac mae llawer iawn o weithgareddau yn digwydd ar gaeau'r ysgol yn ystod yr awr ginio ac ar ôl oriau'r ysgol. Mae timau ac unigolion o Dryfan wedi gwneud yn arbennig o dda mewn chwaraeon- ar raddfa leol, sirol a chenedlaethol.

Mae'r Adran Addysg Gorfforol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac yn cynnig profiadau eang i'r disgyblion i'w hannog i ymwneud â chwaraeon - boed hynny fel rhai sy'n cymryd rhan, yn dyfarnu neu yn gwylio. Cynigir yr holl gemau tîm traddodiadol yn ogystal â gweithgareddau megis athletau.

Mae chwaraeon wedi bod yn gryfder yn yr ysgol ers rhai blynyddoedd.

Mae disgyblion yr ysgol wedi cynrychioli'r Sir a Chymru mewn nifer o weithgareddau. Yn ogystal, ceir gweithgareddau wedi eu trefnu gan y Swyddog 5/60 (gweler safwe’r ysgol am fwy o wybodaeth).

Y peth pwysicaf yw'r wisg ysgol. Dyma ddisgrifiad ohoni:

Genethod Bechgyn
Crys chwys gwyrdd gyda logo'r ysgol arno
Crys polo coch
Trowsus du
neu sgert ddu.
Sanau bach gwyn neu ddu
Esgidiau du unlliw

Crys chwys gwyrdd gyda logo’r ysgol arno
Crys polo coch
Trowsus du
Esgidiau du unlliw

   
Chwaraeon Genethod Chwaraeon Bechgyn
Crys rygbi coch
Crys-T neu grys polo gwyn
Trowsus byr du
“Trainers”
Crys rygbi coch gyda streipen werdd “reversible”
Trowsus byr du
Sanau coch
Esgidiau pêl-droed/rygbi a “Trainers”

 

Pwysig -
Tlysau a cholur - caniateir un clustdlws syml ym mhob clust. Nid yn unig y mae tlysau ychwanegol ar yr wyneb yn anaddas mewn ysgol maent hefyd yn beryglus yn y fath sefyllfa. Mae’n rhaid rheoli’r defnydd o golur hefyd – nid ydym yn caniatau defnydd annaturiol na gormodol ohono.

Ni chaniateir gwisgo clustdlysau na modrwyau o unrhyw fath mewn gwersi Addysg Gorfforol.
Yn ychwanegol, ar gyfer D&T (Bwyd) bydd angen ffedog.

Ymholiadau ynglyn â chinio am ddim/ cymorth i brynu gwisg ysgol: Cysylltwch â’r Swyddfa Budd-daliadau’r Cyngor – 01286 682690, 682805, 682698.

Krypton Kloth, Bangor (01248 372297) neu Orchid Fashions, Bangor (01248 362506)

Fe fydd angen cyfrifiannell- ond arhoswch nes iddo/i gyrraedd yr ysgol. Bydd yr athro yn eu gwerthu, ac fel yna, byddwn yn siŵr eich bod yn cael un addas nad ydyw yn rhy ddrud. Gallwch brynu pethau fel onglydd ymlaen llaw wrth gwrs.

Mae'r ysgol yn gwneud pob ymdrech i ddiogelu eiddo plant ac mae loceri personol ar gael. Dylid fodd bynnag cofio rhai rheolau sylfaenol:

• Dylid rhoi enw ar bob eiddo e.e. côt, cyfrifiannell;
• Dylid rhoi eiddo gwerthfawr i'r athro yn ystod gwersi Addysg Gorfforol;
• Ni ddylid cario symiau mawr o arian o gwmpas yr ysgol- os oes gan ddisgybl swm sylweddol o arian, dylai ei roi i'r Swyddfa i'w gadw ar ddechrau’r diwrnod.

Ni all yr ysgol gymryd cyfrifoldeb am eiddo a gedwir yn yr ysgol dros nos.

Ffonau symudol:
Ni ddylid ar unrhyw gyfrif ddod a ffonau symudol i'r ysgol. Mae'n bosib i unrhyw ddisgybl sydd angen ffonio mewn argyfwng ddefnyddio ffôn y Swyddfa ar ôl trafod gyda'r Prifathro/ Dirprwyon.

Rhoddwn bwyslais mawr ar gael eglurhad am bob absenoldeb. Mae hyn yn ein cynorthwyo i rwystro triwantiaeth. Byddwn yn edrych yn ofalus ar y cofrestrau am 9:30 a.m. ac 1.45 p.m. ac yna’n ffonio rhai cartrefi i holi am absenoldebau. Mae felly yn ddefnyddiol iawn pe byddech yn ffonio’r ysgol yn fuan i ddweud wrthym y bydd eich mab/merch yn absennol. Os nad ydym wedi cysylltu â chi, mae angen rhoi llythyr i egluro’r absenoldeb os gwelwch yn dda. Bydd angen llythyr hefyd ar gyfer absenoldeb yn ystod y dydd e.e. apwyntiad gyda'r deintydd. Gydag absenoldeb tymor hir neu absenoldeb o arholiad allanol, byddwn eisiau tystysgrif feddygol. Bydd gwaith ar gael i’r disgybl tryw gysylltu gyda’r Pennaeth Blwyddyn.

Ni ddylid trefnu gwyliau yn ystod y tymor. Os oes amgylchiadau arbennig, dylid trafod hyn gyda'r Prifathro ymlaen llaw.

Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i'r ysgol os oes problem feddygol a allai effeithio ar eich plentyn tra bydd yn yr ysgol e.e. epilepsi, alergedd, asthma.

Dylai'r cartref gysylltu â'r ysgol ym mhob achos pan fo disgybl angen cymryd cyffuriau fel moddion yn ystod oriau'r ysgol. Ni roddir moddion i unrhyw ddisgybl yn yr ysgol oni bai bod trefniant wedi ei wneud gyda rhiant.

Os oes gan eich plentyn anabledd sylweddol, dylid cysylltu â’r ysgol i drafod hynny. Mae grisiau yn yr ysgol ac nid oes lifft felly byddai’n rhaid trafod achos unrhyw blentyn sydd ag anabledd corfforol sylweddol. Nid yw’r Awdurdod Addysg wedi dynodi Ysgol Tryfan fel ysgol a addasir ar gyfer plant ag anabledd dwys.

Mae'r ysgol wedi mabwysiadu'r Polisi Iechyd a Diogelwch a argymhellwyd gan yr Awdurdod Addysg. Mae iechyd a diogelwch ein plant a’n staff yn hollbwysig i ni a gweithredwn ar yr argymhellion a gynigir ar gyfer gweithio mewn gweithdai a labordai ac wrth gymryd rhan mewn chwaraeon a theithiau addysgol. O gysylltu â’r ysgol gellir gweld y ddogfen bolisi.

Un agwedd o’r polisi yw y dylai pob ymwelydd â’r ysgol alw yn swyddfa’r ysgol wrth gyrraedd.

Bydd cyfle i’ch plentyn eistedd wrth Swyddfa’r ysgol er mwyn i ni allu cadw golwg, ond os byddai yn well i’r disgybl fod gartref, byddwn yn eich ffonio i weld os gellir gwneud trefniadau i'w gael / chael gartref.

Ni fyddwn byth yn caniatáu i blentyn fynd adref oni bai fod trefniadau cludiant addas ac ein bod yn gwybod fod rhywun yno i'w dderbyn.

calendr
Calendr Digwyddiadau Ysgol 2017 - 2018
- cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rhif safonol” yr Awdurdod Addysg ar gyfer yr ysgol yw 100 ar gyfer pob blwyddyn o 7-11.

Dylid cyfeirio pob cwyn yn y lle cyntaf at y Prifathro. Gellir gwneud hynny yn bersonol, drwy lythyr neu dros y ffôn. Bydd yntau yn edrych ar y sefyllfa a gallwch ddisgwyl ymateb ymhen tridiau ar yr hwyaf.

Os nad ydych yn fodlon â hyn, gallwch anfon eich cwyn yn uniongyrchol at Gadeirydd y Llywodraethwyr- d/o Miss Bethan Thomas, Clerc i’r Llywodraethwyr, Ysgol Tryfan, Lôn Powys, Bangor LL57 2TU.

Mae gennych hefyd y dewis i drafod y mater gyda'r Awdurdod Addysg. Mae'r Awdurdod yn unol â gofynion Yr Ysgrifennydd gwladol, dan Adran 23 o ddeddf Diwygio Addysg, 1980 wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae cyrff llywodraethu yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig. Mae'r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen sydd ar gael o'r ysgol (yn rhad ac am ddim ac mewn nifer o wahanol ieithoedd).   Gallech gyfeirio gohebiaeth at- 
Mr Dewi Jones, Cyfarwyddwr Addysg, Swyddfa'r Sir, Caernarfon ( 01286 672 255).

Ysgol gyfun ddwyieithog yw Ysgol Tryfan. Mae’n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Lleol.

Cred yr ysgol mewn darparu’r addysg orau i bob disgybl yn ddiwahân. Mae hyn yn golygu polisi pendant o Gyfle Cyfartal - heb gymryd unrhyw sylw o ryw, anabledd, cefndir, crefydd na thras. Os oes pryder nad yw hyn yn cael ei weithredu, dylid cysylltu â’r Prifathro neu Gadeirydd y Llywodraethwyr.

Mae'r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadu Polisi Cydraddoldeb Hiliol; gellir cael copi o’r polisi hwn drwy gysylltu â’r ysgol.

PWYSIG: O dro i’w gilydd, byddwn yn tynnu lluniau o’r plant tra’u bod wrth eu gwaith ac mae’n bosib y defnyddir y delweddau hyn i bwrpas hysbysebu neu ar gyfer safwe’r ysgol. Dylai rhieni roi gwybod i’r ysgol os ydynt yn anfodlon i hyn gael ei wneud.

Datganiad cenhadaeth Ysgol Tryfan:

Yn Ysgol Tryfan amcanir i greu cymdeithas glos, Gymraeg ei hiaith, ble fod pawb-

• Yn hapus ac yn hyderus;
• Yn llwyddo hyd eithaf eu gallu ym mhob maes;
• Yn arddel hunan-barch a pharch at eraill;
• Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Rhagoriaeth yw nod yr ysgol yn ei holl weithgaredd.

Cred yr ysgol mewn bod yn “agored” ac yn ymatebol.

Nodau

1. Cynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl i gynorthwyo'r disgybl unigol i ddod i adnabod ei hunan, i feithrin yr adnoddau cynhenid sydd ganddo i eithaf ei allu ac i oresgyn ei wendidau.

2. Creu awyrgylch a fydd yn meithrin ym mhob disgybl berthynas iach gydag eraill, a'i ddysgu i barchu a gwerthfawrogi cymeriadau, talentau a daliadau pobl eraill.

3. Galluogi pob disgybl i ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg fel y gall ddod i adnabod a deall y gymdeithas a'r byd y mae'n byw ynddo ac ennyn ymwybyddiaeth o'i wreiddiau, ei gefndir a'i amgylchedd.

Amcanion

1. Datblygu cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol ar gyfer pob disgybl a fydd yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, polisïau'r ysgol a pholisïau'r AALl.

2. Meithrin a monitro datblygiad pob disgybl drwy'r drefn fugeiliol sy'n bodoli yn yr ysgol i ofalu am les a ffyniant y disgyblion.

3. Paratoi'r disgyblion i feithrin y cymwysterau y byddant eu hangen yn y gymdeithas y deuant yn rhan ohoni ac er mwyn iddynt allu cyfrannu'n gyfrifol iddi.

4. Datblygu cysylltiadau gyda masnach a diwydiannau lleol a chreu perthynas glos gyda'r rhieni, addysg bellach ac uwch a'r gymdeithas yn gyffredinol.

Staff Dysgu

Gwyn Tudur - Pennaeth
Dyfrig Jones – Dirprwy Bennaeth
Mari James - Dirprwy Bennaeth
Alan Jukes – Pennaeth Mathemateg
Bleddyn Williams - Pennaeth Daearyddiaeth a Phennaeth Blwyddyn 8
Ceri Midgley – Pennaeth Addysg Grefyddol
Cheryl Jones – Ffrangeg, Saesneg
Cheryl Roberts – Pennaeth y Gymraeg a Chydlynydd Llythrennedd
Elin Angharad Jones – Cymraeg
Gareth Griffiths – Pennaeth Ffiseg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
Gethin Morgan – Gwyddoniaeth a Phennaeth Blwyddyn 9
Gruff Arfon – Addysg Gorfforol
Gwenllian Roberts – Dylunio a Thechnoleg (dros gyfnod mamolaeth Bethan Morgan)
Gwenno Roberts – Pynciau Cyffredinol
Gwilym Eifion Jones – Gwyddoniaeth, Busnes, Pennaeth Blwyddyn 10 a Chyd-gysylltydd Gyrfaoedd
Hefin Evans – Pennaeth Cerddoriaeth
Heledd Elfyn Thirsk – Cymraeg a Drama, Cydlynydd BAC CA4 a 5
Iwan Lynes Edwards - Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Jane Parry - Pennaeth Bioleg, Gwyddoniaeth
Janet Maher - Pennaeth Celf
Kim Jones - Saesneg
Manon Morgan – Cymraeg
Meurig Jones - Pennaeth Hanes a Phennaeth y Chweched Dosbarth
Miriam Jones - Mathemateg
Nia Griffiths Jones – Pennaeth Cemeg / Pennaeth Gwyddoniaeth ar y Cyd
Nia Wyn Jones – Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Nia Williams - Pennaeth Ieithoedd Modern
Ruth Thomas - Addysg Gorfforol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Sera Fôn Williams - Mathemateg
Shiwan Gould-Davies – Pennaeth Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 7
Sioned Davies- Pennaeth Saesneg
Siân Williams - Athrawes Cynhwysiad yr Hafan
Siôn Edwards – Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Phennaeth Blwyddyn 11

Uwch Gymhorthyddion Cyflenwi

Tammi Jones
Tracey Skillin

Cymorthyddion Dysgu

Eleri Edwards
Guto Griffiths
Ieuan George
Kevin Evans
Lois Wyn Hughes
Rhiain Julio
Rhys Jones

Staff Ategol

Bethan Thomas – Rheolwr Busnes a Chyllid
Beverley Owen – Cymhorthydd Gweinyddol
Dafydd Owen – Gofalwr
Meryl Wyn Jones – Swyddog Data
Nêst Williams - Ysgrifenyddes
Sam Durrant – Technegydd TGCh

LLYWODRAETHWYR YSGOL TRYFAN 2017/18
Enw Categori Swyddogaeth
     
Mrs Menna Jones Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Cydraddoldeb
Mrs Lowri Elis Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Amddiffyn Plant
Mrs Siân Eleri Morgan Rhieni                      Llywodraethwraig Ddynodedig Hyrwyddo’r Gymraeg
Mr Carl Mather Rhieni                      Is-Gadeirydd a Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Dioglewch
Mr Arwel Jones Rhieni                       
Mrs Angharad Harris Awdurdod Addysg    Cadeirydd
Mrs Jên Dafydd Awdurdod Addysg     
Cyng. Elin Walker-Jones Awdurdod Addysg    Llywodraethwraig Ddynodedig ADY
Cyng. Huw Wyn Jones Awdurdod Addysg     
Mrs Janet Abas Cymunedol               
Mr Wil Parry Cymunedol               
Mr Gwilym Owen Cymunedol                         
Mr Dafydd Hardy Cymunedol                   
Mr Sam Durrant Staff Ategol              
Mrs Nia Griffiths Jones Athrawon                  
Mr Meurig Jones Athrawon                  
Mr Gwyn Tudur Pennaeth                  
Miss Bethan Thomas Clerc  
     
Disgyblion Llywodraethwyr    
Megan Huws Medi 2017-Awst 2018
Cai Fôn Davies Medi 2017-Awst 2018  

 

Cysylltu gyda’r Corff Llywodraethol
Dylid cysylltu gyda Chadeirydd neu aelodau’r Corff Llywodraethol trwy Glerc y Corff Llywodraethol sef Miss Bethan Thomas yn yr ysgol neu trwy e-bost – sg@tryfan.gwynedd.sch.uk Ond pe dymunir gellir cysylltu yn uniongyrchol gyda Rhieni Lywodraethwyr neu’r Cynghorwyr ar y Corff, os yn berthnasol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mae’r Corff Llywodraethol yn cefnogi'r Amcanion Cwricwlaidd a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Amlinellir hwy yn fras isod ond gellir gweld y ddogfen lawn drwy gysylltu â’r ysgol.

1. Meithrin yn gyntaf oll, gymdeithas waraidd sy’n rhoi pwys ar werthoedd moesol a dynol gan ddatblygu hunan-barch a hefyd barch a goddefgarwch tuag at eraill a gofal drostynt.

2. Galluogi pob unigolyn i fod yn aelod llawn yn y gymdeithas ddwyieithog y mae’n rhan ohoni.

3. Galluogi pob unigolyn i ennill, datblygu a chymhwyso sgiliau iaith a mathemateg.

4. Galluogi pob unigolyn i ddatblygu sgiliau deallusol, creadigol, cymdeithasol, ymarferol a chorfforol.

5. Dysgu am gyflawniadau a dyheadau dyn ym maes y celfyddydau, y gwyddorau, crefydd a’r ymchwil am gymdeithas ragorach.

6. Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a sgiliau sy’n berthnasol i fywyd oedolyn, i waith a diweithdra mewn byd sy’n prysur newid, i addysg barhaol ac i’r defnydd creadigol o hamdden.

7. Cynorthwyo pob disgybl i ddeall y byd y mae’n byw ynddo a’r modd y mae unigolion, grwpiau a chenhedloedd yn ddibynnol ar ei gilydd.

Y mae datganiad cenhadaeth Ysgol Tryfan yn cyfeirio at- “greu cymdeithas ble fod pawb yn hapus ac yn hyderus; yn llwyddo hyd eithaf eu gallu ym mhob maes; yn arddel hunan-barch a pharch at eraill”. Er mwyn gwireddu hyn, mae yn rhaid wrth awyrgylch ddisgybledig. Nod y polisi hwn yw sicrhau hynny.

Amcan
Rhoi pwyslais ar hunan ddisgyblaeth ac amlygu hyn yn holl weithgaredd yr ysgol.
Cael rheolau ymddygiad sy’n rhoi’r pwyslais ar ymddygiad cadarnhaol ac adeiladol.
Cael trefn ddisgyblu sy’n sefyll ochr yn ochr â threfn o wobrwyo ymddygiad a gwaith da.
Cael pob athro i weinyddu y drefn wobrwyo/disgyblu yn gyson ac yn gyfartal a chael y rhieni i’w chefnogi.

1. Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth gadw trefn a sicrhau safon dda o ddisgyblaeth yn yr ysgol.

2. Disgwylir i blant ddangos parch at eu hunain, at ei gilydd ac at eiddo ei gilydd, parch at staff ac ymwelwyr a pharch at eiddo'r ysgol. Bydd staff yr ysgol bob amser yn dangos parch at ddisgyblion.

3. Disgwylir i blant fod yn eu gwersi mewn pryd gan ddod â’r pethau angenrheidiol ar gyfer cwblhau eu gwaith efo nhw. Disgwylir iddynt wneud ei gorau.

4. Disgwylir i blant barchu awdurdod yr athro ac ufuddhau i unrhyw orchymyn.

5. Mae bwlio o unrhyw fath yn hollol annerbyniol ac fe ystyrir pob achos yn un difrifol.

6. Bydd athrawon yn ymateb i waith neu ymddygiad da drwy system wobrwyo'r ysgol a byddant yn ymateb i gamymddygiad neu ddiffyg ymdrech drwy’r system ddisgyblu.

7. Gweithredir y system wobrwyo a’r system ddisgyblu yn gyntaf drwy'r pennaeth blwyddyn os yn fater bugeiliol, neu drwy’r pennaeth adran os yn fater academaidd. Gellir hefyd weithredu drwy'r prifathro/dirprwyon neu’r athro dosbarth.

8. Gweinyddir y systemau gwobrwyo a disgyblu yn gyson i bob unigolyn ac yn hollol deg.

9. Mae’r ysgol yn cydnabod rôl allweddol rhieni. Rhoddir gwybod i rieni am unrhyw ddirywiad arwyddocaol yn safon gwaith neu yn agwedd eu plant a chysylltir â hwy hefyd os oes unrhyw broblem ddifrifol.

10. Bydd unrhyw gosb yn gymesur â natur y drosedd a rhoddir ystyriaeth i:

• Oedran y disgybl;
• Unrhyw anghenion arbennig sydd gan y disgybl;
• Hanes blaenorol y disgybl yn yr ysgol;
• Amgylchiadau arbennig e.e. sefyllfa’r cartref;
• Pwysau gan eraill;


• Y tebygolrwydd o ailadrodd;
• Yr effaith ar weddill yr ysgol.

11. Gellir cosbi disgybl drwy roi gwaith ychwanegol iddo/i ei gwblhau neu drwy ei gadw i mewn amser yr egwyl neu amser cinio. Gall y Pennaeth Blwyddyn neu’r Prifathro hefyd gosbi plentyn drwy ei gadw ar ôl oriau arferol ysgol. Ble y gwneir hynny, rhoddir o leiaf 24 awr o rybudd i rieni.

12. Am gamymddygiad difrifol, gall y Prifathro (neu yn ei absenoldeb, un o’r dirprwyon) wahardd plentyn o’r ysgol am gyfnod penodol neu yn barhaol. Os yn gwneud hyn, cydymffurfir â chanllawiau'r Awdurdod Addysg a pherchir hawliau cyfreithiol y rhieni.

13. Mae'r ysgol yn cydnabod cyfraniad pwysig asiantaethau allanol i’r broses ddisgyblu e.e. Swyddogion Lles Addysg, Seicolegwyr Addysgol, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a chydweithir yn agos â hwy.

Mae'r Corff Llywodraethu yn dirprwyo'r gwaith o weinyddu'r drefn hon o ddydd i ddydd i’r Tîm Rheoli ond byddant yn monitro gweithrediad y polisi.

Cliciwch yma i lawr lwytho y cytundeb.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Tryfan mewn map mwy

Cysylltwch

Prifathro: Mr Gwyn Tudur
Cyfeiriad:
Ysgol Tryfan,
Lôn Powys,
BANGOR,
Gwynedd
LL57 2TU.

Rhif ffôn: 01248 352633
Rhif Ffacs: 01248 361264
E-bost: swyddfa@tryfan.gwynedd.sch.uk